ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 8
2 ปราจีน วีรกุล 7
3 กุนจิโร โกมายาธิ 6
4 ประเสริฐ ประทีป 6
5 ชัยณรงค์ โลหชิต 6
6 กัมพล แก้วเกษ 4
7 มงคล เตชะกำพุ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
9 ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ 2
10 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 2
11 ชัยชนะ เพชรแสงใส 2
12 เผด็จ ธรรมรักษ์ 2
13 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 2
14 พีระพงศ์ สำราญทรัพย์ 1
15 ชินา สุภากรณ์ 1
16 สรรรัชต์ ศิริลักษณ์ 1
17 จงกลวรรณ มุสิกทอง 1
18 จินดา สิงห์ลอ 1
19 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
20 ศิริชัย ธรรมวานิช 1
21 ราชันย์ เหล็กกล้า 1
22 ชาคริต ศรีทอง 1
23 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 1
24 กฤษทศักดิ์ แสงกาศนีย์ 1
25 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
26 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2551 2
3 2550 1
4 2548 2
5 2547 2
6 2546 1
7 2543 2
8 2539 1
9 2537 1
10 2531 1
11 2528 2
12 2523 1
13 2521 1
14 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 นวัตกรรมการจัดการไผ่เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงไฟฟ้า ขนาดเล็กในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
2 การจัดสัมมนาเรื่อง ทางออกของปลาปักเป้าจะเป็นอย่างไร?
3 การศึกษาเพื่อหาปริมาณของตัวอสุจิ และปริมาตรของน้ำเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการผสมเทียมแบบสอดท่อลึก [IUI] โดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งในสุกรนาง
ปี พ.ศ. 2550
4 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 94
ปี พ.ศ. 2548
5 การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
6 ผลกระทบของการผสมเทียมหลังตกไข่ ต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของสุกรนาง
ปี พ.ศ. 2547
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาไขมันสันหลังและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่สุกร
8 การศึกษาการกระจายของตัวอสุจิภายหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้าตัวมดลูกในแม่สุกร
ปี พ.ศ. 2546
9 ผลตอบสนองทางอ้อมของลักษณะขนาดครอกในแม่สุกรที่ถูกคัดเลือกเพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
ปี พ.ศ. 2543
10 สถานภาพงานวิจัยสุกรในประเทศไทย (2501-2543)
11 การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนตัวอสุจิในปีกมดลูกและท่อนำไข่ของสุกรสาว ในชั่วโมงที่ 3 และ 12 ภายหลังการผสมเทียม โดยแบ่งและไม่แบ่งส่วนน้ำเชื้อเจือจาง
ปี พ.ศ. 2539
12 ผลของการเก็บรักษาน้ำเชื้อสุกรต่อการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
ปี พ.ศ. 2537
13 ผลของการฉีดอินซูลินช่วงหลังหย่านมต่อการตกไข่ในแม่สุกรท้องแรก
ปี พ.ศ. 2531
14 การพัฒนาระบบข้อสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ในฟาร์มปศุสัตว์
ปี พ.ศ. 2528
15 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย
16 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากตัวอ่อนในสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2523
17 การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร
ปี พ.ศ. 2521
18 การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์