ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 8
2 ปราจีน วีรกุล 7
3 กุนจิโร โกมายาธิ 6
4 ประเสริฐ ประทีป 6
5 ชัยณรงค์ โลหชิต 6
6 กัมพล แก้วเกษ 4
7 มงคล เตชะกำพุ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
9 ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ 2
10 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 2
11 ชัยชนะ เพชรแสงใส 2
12 เผด็จ ธรรมรักษ์ 2
13 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 2
14 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
15 สรรรัชต์ ศิริลักษณ์ 1
16 ชาคริต ศรีทอง 1
17 ราชันย์ เหล็กกล้า 1
18 ชินา สุภากรณ์ 1
19 จงกลวรรณ มุสิกทอง 1
20 จินดา สิงห์ลอ 1
21 กฤษทศักดิ์ แสงกาศนีย์ 1
22 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 1
23 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
24 ศิริชัย ธรรมวานิช 1
25 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
26 พีระพงศ์ สำราญทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2551 3
3 2550 1
4 2548 2
5 2547 2
6 2546 1
7 2543 2
8 2539 1
9 2537 1
10 2534 2
11 2532 1
12 2531 1
13 2528 2
14 2523 1
15 2521 1
16 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 นวัตกรรมการจัดการไผ่เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงไฟฟ้า ขนาดเล็กในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
2 การจัดสัมมนาเรื่อง ทางออกของปลาปักเป้าจะเป็นอย่างไร?
3 การศึกษาเพื่อหาปริมาณของตัวอสุจิและปริมาตรของน้ำเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการผสมเทียมแบบสอดท่อลึก (IUI) โดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งในสุกรนาง
4 การศึกษาเพื่อหาปริมาณของตัวอสุจิ และปริมาตรของน้ำเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการผสมเทียมแบบสอดท่อลึก [IUI] โดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งในสุกรนาง
ปี พ.ศ. 2550
5 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 94
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
7 ผลกระทบของการผสมเทียมหลังตกไข่ ต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของสุกรนาง
ปี พ.ศ. 2547
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาไขมันสันหลังและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่สุกร
9 การศึกษาการกระจายของตัวอสุจิภายหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้าตัวมดลูกในแม่สุกร
ปี พ.ศ. 2546
10 ผลตอบสนองทางอ้อมของลักษณะขนาดครอกในแม่สุกรที่ถูกคัดเลือกเพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
ปี พ.ศ. 2543
11 สถานภาพงานวิจัยสุกรในประเทศไทย (2501-2543)
12 การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนตัวอสุจิในปีกมดลูกและท่อนำไข่ของสุกรสาว ในชั่วโมงที่ 3 และ 12 ภายหลังการผสมเทียม โดยแบ่งและไม่แบ่งส่วนน้ำเชื้อเจือจาง
ปี พ.ศ. 2539
13 ผลของการเก็บรักษาน้ำเชื้อสุกรต่อการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
ปี พ.ศ. 2537
14 ผลของการฉีดอินซูลินช่วงหลังหย่านมต่อการตกไข่ในแม่สุกรท้องแรก
ปี พ.ศ. 2534
15 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
16 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัภพะ) ในกระบือปลัก
ปี พ.ศ. 2532
17 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
ปี พ.ศ. 2531
18 การพัฒนาระบบข้อสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ในฟาร์มปศุสัตว์
ปี พ.ศ. 2528
19 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย
20 โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากตัวอ่อนในสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2523
21 การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร
ปี พ.ศ. 2521
22 การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
24 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัภพะ) ในกระบือปลัก
25 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
26 การศึกษาเพื่อหาปริมาณของตัวอสุจิและปริมาตรของน้ำเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการผสมเทียมแบบสอดท่อลึก (IUI) โดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งในสุกรนาง