ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรจน์ เศรษฐบุตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44
2 ธนิต จินดาวณิค 7
3 เชษฐพรรณ สินเจิมสิริ 5
4 สุนทร บุญญาธิการ 5
5 ปริฉัตร ว่องไววรวิทย์ 2
6 ยุวดี ศิริ 2
7 อุราวัลย์ รุกขไชยศิริกุล 2
8 ณรงค์ชัย ประเสริฐศักดา 2
9 ทรงวุฒิ เข็มวงษ์ 2
10 สุริยน ศิริธรรมปิติ 2
11 ประวิตร กิตติชาญธีระ 2
12 สุรพล เดชพล 2
13 สวิชญา ดาวประกายมงคล 2
14 ทิพย์คนึง กุลลาวัณย์ 2
15 กัลป์ หอพรสิริ 2
16 ณัฐพล คุณดิลกกาญจน์ 1
17 ตรายุทธ อังสนันรัตนา 1
18 สารัช สุภกรรม 1
19 กฤติน อัศววิชัย 1
20 พรหมพิทักษ์ อัสรางชัย 1
21 ปภัชญา ปรางค์สุวรรณ 1
22 ธงชัย หมั่นเพียรกิจ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
24 พิมพ์พรรณ จิโรจน์วงศ์ 1
25 ใยชมภู นาคประสิทธิ์ 1
26 วีรภัทร ไตรทิพเทวินทร์ 1
27 แสงทิพย์ นิรุตติรักษ์ 1
28 ปิยะภัทร์ ศรีสันเทียะ 1
29 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
30 กีรติญา ครูวงศ์ไพบูลย์ 1
31 พิรัลยา ลีรุ่งเรืองพันธุ์ 1
32 วศิน จิรสัชฌกร 1
33 รุจิเรจ อินทรเนตร 1
34 ณัฏฐา ตระกูลไทย 1
35 จิฐิพร วงศ์วัชรไพบูลย์ 1
36 สุมาวลี จินดาพล 1
37 พิริยะ สัมพันธารักษ์ 1
38 กิตติคุณ ไตรเสนีย์ 1
39 สมศรินทร์ ณ สงขลา 1
40 ดนู กตัญญุตานันท์ 1
41 ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ 1
42 วริษฐา รัศมี 1
43 ณรัฐ ข้องม่วง 1
44 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 1
45 หาญพารณ สามัคคีธรรม 1
46 มลวิภา เชื้อมี 1
47 ยงยุทธ อิ่มสงวน 1
48 ณวรา นราราษฎร์ 1
49 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
50 สริน พินิจ 1
51 ปัญจพัชร เลิศอุทัย 1
52 สุรพันธุ์ นิลนนท์ 1
53 คำรน สุทธิ 1
54 พิชญะ เพียรพัฒนางกูร 1
55 ดนุสรณ์ บัวขจร 1
56 วรสันต์ ชื่นชีพ 1
57 นฤมล แสนเสนา 1
58 จิตติมา กลั่นหอม, 2520- 1
59 สุรชาติ ยาวิราช 1
60 ศักดา เชี่ยวนันทวงศ์ 1
61 ชลธิษฐ์ ถนัดศิลปกุล 1
62 ขวัญชัย กาแก้ว 1
63 ดลยา ศิริปรุ 1
64 พงษ์พิชญ์ จงศุภางครัตน์ 1
65 วัชพล โฆษะโก 1
66 นุศรา มานะ 1
67 พรรณินทร์ สุขเกษม 1
68 ปกป้อง ปัตทวีคงคา 1
69 สุดตาภา ใจแสน 1
70 พลวุฒิ ไชยนุวัติ 1
71 กวิน วิทูรพงศ์ 1
72 อภิญญา บุญมา 1
73 วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
75 อุโรชา เจียรนัยพานิชย์ 1
76 ศุภมาส ไชยวรกุล 1
77 อภิชญา อธิคมบัณฑิตกุล 1
78 ฐิติรัตน์ ลิมป์ปิยพันธ์ 1
79 ธนะชัย ถาวรวัฒน์สกุล 1
80 ณชมน พูลทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 8
4 2557 11
5 2556 9
6 2555 14
7 2554 6
8 2553 10
9 2552 9
10 2551 2
11 2550 3
12 2549 1
13 2548 3
14 2547 5
15 2546 3
16 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2559
2 การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐโดยใช้เกณฑ์ Ecovillag
ปี พ.ศ. 2558
3 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของหลังคาอาคารสีขาวที่เคลือบสีเทอร์โมโครมิก
4 การจัดการงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พิเศษตามมาตรฐานอาคารเขียว
5 การพัฒนาวัสดุกันเสียงและดูดซับเสียงจากเส้นใยเปลือกทุเรียน
6 แนวทางการปรับปรุงด้านการประหยัดพลังงานและการควบคุมความชื้นสำหรับอาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น
7 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของหน้าต่างกระจกเทอร์โมโครมิก, โพลิเมอร์-ดิสเพอร์สด์ ลิควิด คริสตัล, และโลว์-อี ในเขตอากาศร้อนชื้น
8 ผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงต่อการใช้พลังงานอาคารในเขตร้อนชื้น
9 การออกแบบแผงบังแดดเพื่อได้แสงธรรมชาติและประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว วี4 (LEED v4)
10 ผลกระทบของเงาอาคารข้างเคียงต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารสำนักงาน ตามเกณฑ์ LEED VERSION 4
ปี พ.ศ. 2557
11 ประสิทธิภาพการทำความเย็นของแผ่นฝ้าเย็นที่ใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็คทริกเป็นตัวทำความเย็น
12 ประสิทธิภาพการกันความร้อนของแผงอลูมิเนียมฉลุลาย
13 ผลกระทบของรูปทรง การวางทิศทาง และเปลือกอาคารชุดพักอาศัยต่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน เปรียบเทียบกับอาคารตามมาตรฐาน ASHRAE 90.1 2010
14 ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกเมื่อใช้งานกับเปลือกอาคารและระบบผนังสองชั้นระบายอากาศ
15 สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพสำหรับผู้สูงอายุภายในบ้านพักคนชราในประเทศไทย
16 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะน่าสบายและทัศนียภาพของอาคารเขียวตามเกณฑ์ลีด (LEED) ในประเทศไทย
17 ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานต้นอ้อ
18 ประสิทธิภาพทางความร้อนของผนังไม้ไผ่ในบ้านเขตร้อนชื้น
19 ความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนโครงการอาคารชุดเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (F.A.R. BONUS) จากการผ่านเกณฑ์ TREES-PRE NC : กรณีศึกษา โครงการ ไอดิโอโมบิ ในกรุงเทพมหานคร
20 โอกาสและข้อจำกัดในการนำเกณฑ์ ชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Eco village)มาใช้กับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
21 การพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการโครงการหลังการเข้าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2556
22 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีป้องกันความร้อนผสมอนุภาคซิลิกากับวิธีการป้องกันความร้อนอื่นๆ
23 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ของอาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR BONUS)
24 ประสิทธิภาพการทำความเย็นโดยการแผ่รังสีในตอนกลางคืนด้วยฝ้าเพดานแบบพลิกหมุน
25 สมรรถนะด้านพลังงานของหลังคาแผ่รังสีความร้อนสูง ชนิดมวลเบา
26 สมรรถนะด้านความร้อนของอาคารที่ติดตั้งช่องระบายอากาศ ใต้หลังคาแผ่รังสีความร้อนสูงและการใช้ปล่องระบายความร้อน
27 สมรรถนะด้านพลังงานของหลังคาที่ติดตั้งมวลอุณหภาพและฉนวนชนิดเปิดปิดได้
28 การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมและความเป็นไปได้ทางการเงินของหลังคาเขียว โดยวิธีการระเหยของน้ำ
29 การพัฒนาแผนภาพกระบวนการทำงานและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศสำหรับโครงการอาคารเขียว
30 ประสิทธิภาพของร่มเงาต้นไม้ที่มีผลต่อผนังอาคารพักอาศัย
ปี พ.ศ. 2555
31 การพัฒนาค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าสำหรับการคำนวณค่าการส่งผ่านความร้อนผ่านเปลือกอาคารชุดพักอาศัย
32 ความเป็นไปได้ในการนำมาตรฐานลีด 2009 สำหรับพัฒนาชุมชนละแวกบ้านมาใช้สำหรับโครงการจัดสรรขนาดกลางประเภทบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
33 ผลกระทบของรูปทรงและการวางทิศทางอาคารสำนักงานต่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน ASHRAE 90.1 2007
34 แนวทางการเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์การค้าด้วยการควบคุมปริมาณอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคาร
35 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุหลังคาที่มีสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่ำและฉนวนกันความร้อนทั่วไป
36 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของสารเคลือบกระจกกันความร้อนของอาคารในเขตสภาพอากาศแบบร้อนชื้น
37 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านความร้อนของผนังไม้จริงตัดขวาง
38 ผลกระทบจากการกำหนดค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารตามกฎหมายที่มีต่อการออกแบบคอนโดมิเนียม
39 แนวทางการออกแบบบ้านในชุมชนแออัดในเขตเมือง(บ้านมั่นคง)ให้อยู่ในสภาวะน่าสบาย
40 ผลกระทบของการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศต่อการใช้พลังงานการทำความเย็น ในอาคารที่มีการติดตั้งฉนวนชนิดต่างๆ
41 อิทธิพลของภูมิอากาศในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยต่อการใช้พลังงานในอาคาร
42 การวิเคราะห์การปล่อยคาร์บอนจากขั้นตอนการรื้อถอนอาคารและการทำลายอาคาร
43 การพัฒนาค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าสำหรับการคำนวณค่าการส่งผ่านความร้อนผ่านเปลือกอาคารชุดพักอาศัย
44 ความเป็นไปได้ในการนำมาตรฐานลีด 2009 สำหรับพัฒนาชุมชนละแวกบ้านมาใช้สำหรับโครงการจัดสรรขนาดกลางประเภทบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2554
45 โอกาสและข้อจำกัดในการนำเกณฑ์อาคารเขียวด้านทำเลที่ตั้งมาใช้กับโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร
46 ผลกระทบของการรั่วซึมของอากาศ ต่อผลการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศของเรือนไทยและบ้านร่วมสมัย
47 การพัฒนาวิธีการประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมและการใช้พลังงานรวมของอาคารชุดพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
48 ผลกระทบของมวลอุณหภาพของผนังภายนอกอาคารในทิศทางต่างๆที่มีผลต่อการใช้พลังงานของอาคาร ในเขตร้อนชื้น
49 การพัฒนาตัวแปรปรับแก้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารที่มีลักษณะสองชั้น
50 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารที่มีการบังแดดด้วยรูปทรงอาคาร
ปี พ.ศ. 2553
51 แนวทางการออกแบบการเชื่อมโยงทางสายตาระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกจากหน้าต่างในสำนักงาน
52 การระบายอากาศโดยวิธีทางธรรมชาติ : แนวทางการออกแบบปรับปรุงผังอาคารชุดพักอาศัย กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร
53 สาระสำคัญด้านสภาวะน่าสบายที่ส่งเสริมการใช้อาคารศูนย์กีฬาในกรุงเทพมหานคร
54 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์กันแดดแบบผนัง 2 ชั้น: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
55 แนวทางการออกแบบอาคารโฮมมาร์ทสีเขียวให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของ LEED
56 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ของอุปกรณ์กันแดดแบบผนัง 2 ชั้น กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
57 สาระสำคัญด้านสภาวะน่าสบาย ที่ส่งเสริมการใช้อาคารศูนย์กีฬาในกรุงเทพมหานคร
58 การระบายอากาศโดยวิธีทางธรรมชาติ : แนวทางการออกแบบปรับปรุงผังอาคารชุดพักอาศัย กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร
59 แนวทางการออกแบบอาคารโฮมมาร์ทสีเขียวให้สอดคล้อง กับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของ LEED
60 แนวทางการออกแบบการเชื่อมโยงทางสายตาระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกจากหน้าต่างในสำนักงาน
ปี พ.ศ. 2552
61 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสำนักงานราชการ กรณีศึกษาอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62 แนวทางการเลือกใช้กระจกเป็นผนังอาคารสำนักงานปรับอากาศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ. ศ. 2552
63 ประสิทธิภาพของระบบผนังกระจกสองชั้นแบบใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
64 ทัศนคติและการให้ความสำคัญแนวความคิดในแบบประเมินสถาปัตยกรรมสีเขียวของสมาคมสถาปนิกสยาม
65 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสำนักงานราชการ กรณีศึกษาอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
66 ประสิทธิภาพของระบบผนังกระจกสองชั้นแบบใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
67 แนวทางการเลือกใช้กระจกเป็นผนังอาคารสำนักงานปรับอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552
68 ประสิทธิภาพการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในการวางผังโครงการบ้านจัดสรร
69 การตัดสินใจในการเลือกแนวความคิดในการออกแบบโครงการบ้านจัดสรรเขียว ระดับกลาง
ปี พ.ศ. 2551
70 ประสิทธิภาพการระบายอากาศของปล่องแสงอาทิตย์
71 แนวทางการออกแบบช่องเปิดเพื่อได้รับความร้อนและแสงธรรมชาติอย่างเหมาะสมในอาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ. 2550
72 การประเมินสภาวะสบายตาจากค่าความส่องสว่างและอุณหภูมิสีจากโคมฟลูออเรสเซนต์
73 การออกแบบปรับปรุงความเร็วลมเพื่อภาวะน่าสบายใต้ถุนอาคารสูง
74 การออกแบบปรับปรุงความเร็วลมเพื่อภาวะน่าสบายใต้ถุนอาคารสูง
ปี พ.ศ. 2549
75 การสร้างสภาวะน่าสบายโดยใช้ประโยชน์จากดินและน้ำ
ปี พ.ศ. 2548
76 แนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานของรัฐเพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานเทศบาลนคร จ.นครราชสีมา
77 ประสิทธิผลขององค์ประกอบสภาพภูมิทัศน์ต่อสภาวะน่าสบายของมนุษย์
78 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติของอาคารใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2547
79 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและประเมินค่าดัชนีการประหยัดพลังงานของอาคารในภูมิอากาศร้อนชื้น
80 แนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านเอื้ออาทร เพื่อสภาวะน่าสบายและการใช้พลังงานอย่ามีประสิทธิภาพ
81 การออกแบบบ้านแถวเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
82 การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน
83 แนวทางการใช้รูปแบบการไหลเวียนกระแสลมของเรือนไทยในบ้านพักอาศัย
ปี พ.ศ. 2546
84 แนวทางการสร้างแบบประเมินอาคารปรับอากาศ เพื่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
85 แนวทางการสร้างแบบประเมินค่าการประหยัดพลังงานในอาคารสำหรับช่องเปิดอาคารในเขตร้อนชื้น
86 แนวทางการออกแบบปล่องระบายอากาศสำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย