ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรพร หมื่นพล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 3
2 Oraporn Meunpol 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
4 SITI ARIZA BINTI ARIPIN 1
5 นางสาววรรณวิภา สุทธิไกร 1
6 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม 1
7 นายวัชรินทร์ ขวัญรุย 1
8 วาสนา อากรรัตน์ 1
9 นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์ 1
10 พุทธวัน รองเมือง 1
11 ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ 1
12 นายณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ 1
13 ประภาภรณ์ เทอดสุทธิรณภูมิ 1
14 นางพนิดา อุนะกุล 1
15 ปริญญา ลีฬหานนท์ 1
16 รณวิช สิงหสุรศักดิ์ 1
17 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 1
18 นายวันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
19 นายจักร อรัณยกานนท์ 1
20 ลิลา เรืองแป้น 1
21 พนิดา อุนะกุล 1
22 ปนัดดา มีจริง 1
23 ธิดาพร ฉวีภักดิ์ 1
24 ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง 1
25 ชนัดดา เกษมโชติช่วง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 5
3 2552 1
4 2550 3
5 2547 1
6 2546 2
7 2544 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการการเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อน
2 การศึกษาการใช้ช่วงการรับแสงเพื่อเหนี่ยวนำการสืบพันธุ์ของปลานิล Oreochromis niloticus
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาการกระตุ้นพัฒนาการระยะยาวของระบบสืบพันธุ์ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) โดยการใช้ฮอร์โมนออกฤทธิ์นาน
4 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางโภชนะของปลาทูสั้น (Rastrelliger brachysoma) ในระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน
5 การเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลาบู่ทรายวัยอ่อน (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาหาร
6 การโคลน และการวิเคราะห์การแสดงออกของเอกไดสเตอร์รอยด์ รีเซฟเตอร์ยีนในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
7 ผลของโดพามีนต่อพัฒนาการของไข่กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)ในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2552
8 การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
ปี พ.ศ. 2550
9 การสังเคราะห์สารคล้ายฮอร์โมน-เซสควิเทอร์พีนอยด์และไอโคซานอยด์ในเนื้อเยื่อของแม่เพรียง
10 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์ต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
11 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยไคโตซานและมอลโทเดกซ์ทรินต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
ปี พ.ศ. 2547
12 การพัฒนาอาหารเม็ดเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2546
13 การพัฒนาอาหารเม็ดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเพื่อความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon เพศผู้
14 การพัฒนาอาหารเม็ดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เพื่อความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2544
15 การจำแนกเม็ดเลือดกุ้งกุลาดำโดยโมโนโคลนอลแอนติบอดี