ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรพรรณ ศังขจันทรานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์บอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
2 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์หมาก (Arecaceae) ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
3 การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสมุนไพรและพืชมีพิษในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
4 การศึกษาอนุกรมวิธานของเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์
5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
6 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิฃาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
ปี พ.ศ. 2546
7 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชวงศ์แดง
ปี พ.ศ. 2544
8 ผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช