ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา ยูนิพันธุ์ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 10
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
4 รังสิมันต์ สุนทรไชยา 6
5 ยุภาพร มีหนองหว้า 5
6 รัตน์ศิริ ทาโต 3
7 ธิดารัตน์ ชื่นเอี่ยม 2
8 เดือนแรม ยศปัญญา 2
9 รัตนา พันจุย 2
10 รัชนีกร เกิดโชค 2
11 เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ 2
12 ดาราณี วันวา 2
13 ประนอม โอทกานนท์ 2
14 ชนกพร จิตปัญญา 2
15 เนตดา วงศ์ทองมานะ 2
16 สัมพันธ์ มณีรัตน์ 2
17 ปัทมา แก้วสีใส 2
18 นภาภรณ์ พึ่งเกศสุนทร 2
19 ปรารถนา มั่งมูล 1
20 เบญจวรรณ ศรีโยธิน 1
21 กัญญาวรรณ ระเบียบ 1
22 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
23 จรรยา ฉิมหลวง 1
24 จุติพร ทองสัมฤทธิ์ 1
25 ชลลดา วรรณภักตร์ 1
26 สุนทรี เวปุละ 1
27 เจียมจิตต์ จุดาบุตร 1
28 พิศมัย ศิริคุปต์ 1
29 มุกข์ดา ผดุงยาม 1
30 สุภาวดี บุญชู 1
31 อัญชลี โมกขาว 1
32 เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม 1
33 สมกมล อรรคทิมากูล 1
34 ลักษ์ขณา พานิชสรรค์ 1
35 จินตนา ยูนิพันธ์ 1
36 วารุณี แสงเมฆ 1
37 พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย 1
38 จอนผะจง เพ็งจาด 1
39 ปิยะฉัตร สะอาดเอี่ยม 1
40 วราภรณ์ ประทีปธีรานันต์ 1
41 ปนิดา อินทรารักษ์ 1
42 พิมพ์ผกา กิติวงค์อิ่น 1
43 กรรณิการ์ ผ่องโต 1
44 กชพร รัตนสมพร 1
45 รุ้งระวี นาวีเจริญ 1
46 แสงรุ้ง รักอยู่ 1
47 กาญจนา ปัญญานนท์วาท 1
48 ปาริฉัตร พงษ์จำปา 1
49 พนิดา รัตนไพโรจน์ 1
50 จีรนันท์ ขันแข็ง 1
51 กนกนุช ขำภักตร์ 1
52 พรสุวรรณ จารุพันธุ์ 1
53 ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ 1
54 อัมพิกา ผูกพันธ์ 1
55 กนกศิลป์ พุทธศิลพรสกุล 1
56 สมคิด ตรีราภี 1
57 สุรีพร ธนศิลป์ 1
58 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
59 เชาวนี ล่องชูผล, 2521- 1
60 จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ 1
61 มลฤดี บุราณ 1
62 บุญสม กองนิล 1
63 สมาภรณ์ พุทธศิลพรสกุล 1
64 วรดา ข่ายแก้ว 1
65 สุกัญญา แสงมุกข์ 1
66 สาริณี โต๊ะทอง 1
67 สุนันทา นวลเจริญ 1
68 พรเพ็ญ อารีกิจ 1
69 ศรีสุกาญจน์ บิณฑาประสิทธิ์ 1
70 สุวิมล สมัตถะ 1
71 ประนอม รอดคำดี 1
72 ศรีประภา ปิยะศิริศิลป์ 1
73 ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น 1
74 ภรณี เชาวกุล 1
75 โปรยทิพย์ กสิพันธ์ 1
76 วนิดา ชื่นชม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 6
3 2554 2
4 2553 6
5 2552 4
6 2551 4
7 2549 1
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 3
11 2545 3
12 2544 1
13 2543 1
14 2542 7
15 2541 2
16 2540 3
17 2539 13
18 2538 1
19 2537 1
20 2535 1
21 2534 1
22 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ
2 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด
3 ปัจจัยทำนายอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท
4 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
5 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของโปรแกรมการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับการควบคุมความโกรธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท
7 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งในการมองโลกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
8 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความคิดฆ่าตัวตายในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
9 ผลของกลุ่มสนับสนุนครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของครอบครัว ตามการรับรู้ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท
10 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
11 รูปแบบการบำบัดทางจิตสังคมโดยพยาบาลจิตเวชสำหรับบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
12 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการเจริญสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
13 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้แบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าในสตรีวัยใกล้หมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการดูแลบุคคลที่พึ่งพาของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
15 ผลของโปรแกรมบำบัดครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
16 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกทักษะการผ่อนคลาย ต่อความวิตกวังกลและพฤติกรรมการนอนหลับในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป
17 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกทักษะการผ่อนคลาย ต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการนอนหลับในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป
18 ผลของโปรแกรมบำบัดครอบครัวต่อภาระการดูแล ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
19 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อความสามารถในการดูแลบุคคลที่พึ่งพา ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
ปี พ.ศ. 2552
20 ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอก
21 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อการรับรู้อาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท
22 ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอก
23 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อการรับรู้อาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2551
24 ผลของโปรแกรมจิตสังคมบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท
25 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้อาการเตือนของผู้ป่วยจิตเภท
26 ผลของโปรแกรมจิตสังคมบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท
27 ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
28 ประสบการณ์การจัดการกับการรับรู้ทางลบของสังคมของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
29 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยหลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
30 ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท
31 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
32 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของโรคมะเร็ง ประสบการณ์การมีอาการเหนื่อยล้า กลยุทธ์ในการจัดการกับอาการเหนื่อยล้า การสนับสนุนจากครอบครัว กับภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
33 ประสบการณ์การจัดการอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
34 ผลของการใช้กลุ่มบำบัดประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า
35 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปี พ.ศ. 2546
36 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเผชิญความเครียด การสนับสนุนทางสังคม การดูแลตนเองด้านสุขภาพกับภาวะสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรัง
37 ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
38 ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างอำนาจ และสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
39 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจต่อความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพ
40 ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช
41 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะสุขภาพ ความคิดอัตโนมัติในด้านลบ การปรับตัวทางสังคม กับความซึมเศร้าในหญิงวัยหมดระดูโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
42 ประสบการณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเวชด้านจิตวิญญาณ
ปี พ.ศ. 2543
43 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน กับเชาวน์อารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
44 ผลของการประยุกต์หลักการเรียนรู้ของชิคเคอร์ริ่งและแกมสันในการเรียนการสอนการพยาบาลจิตเวชต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาพยาบาล
45 ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการรับรู้ผลที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเจตคติต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมการพยาบาล
46 ผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรชที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
47 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกระบวนการพยาบาล และสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดในผู้ป่วยจิตเวชต่อความรู้ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
48 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกการกำกับตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
49 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาลและสภาพแวดล้อมของสถาบันกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
50 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ลักษณะงาน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กับความสามารถในการปฏิบัติบทบาทด้านบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
51 ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยจิตเวช
52 ผลของการใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อความสามารถ ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเวช
ปี พ.ศ. 2540
53 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และการรับรู้บทบาทแบบองค์รวมของพยาบาล กับความยึดมั่นผูกพันต่อการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
54 ผลการสนับสนุนทางการพยาบาลต่อระดับความเครียด การยอมรับและการเลี้ยงดูทารกของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
55 ผลของการใช้สัญญาการเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2539
56 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเรียนการสอนที่เน้นสถานการณ์จริง กับความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
57 สมรรถนะของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง : การศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
58 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมวิชาชีพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการตัดสินใจในปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
59 การศึกษาต้นเหตุของความเครียด การตอบสนองต่อความเครียด และการเผชิญความเครียด ตามประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล
60 รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวินิจฉัยการพยาบาล ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาพยาบาล
61 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยด้านผู้นำของผู้บริหารกับสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพของอาจารย์พยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล กรุงเทพมหานคร
62 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติต่อวิชาชีพและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง กับความตั้งใจกระทำพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ
63 ผลของการสอนที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อความสามารถ ในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
64 การศึกษาสถานการณ์เชิงจริยธรรมและความตั้งใจกระทำพฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
65 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่มุ่งความต้องการกับรูปแบบที่มุ่งปัญหาในโรงพยาบาลจิตเวช
66 ผลการสอนภาคทฤษฎีทางพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต่อความรู้ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล
67 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร ความทนทาน แรงจูงใจกับความสามารถในการปฎิบัติงาน ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจิตเวช
68 ผลของการใช้กรณีศึกษาในการสอนทางคลินิกที่มีต่อ ความตั้งใจกระทำพฤติกรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2538
69 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษา กับแบบการสอนของอาจารย์ต่อการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2537
70 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษากับแบบการสอน ของอาจารย์ต่อการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2535
71 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการปรึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2534
72 การศึกษาความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพ ของผู้ที่มารับบริการในคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลของสภากาชาดไทย