ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา ยูนิพันธุ์ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 10
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
4 รังสิมันต์ สุนทรไชยา 6
5 ยุภาพร มีหนองหว้า 5
6 รัตน์ศิริ ทาโต 3
7 เดือนแรม ยศปัญญา 2
8 ดาราณี วันวา 2
9 รัชนีกร เกิดโชค 2
10 ชนกพร จิตปัญญา 2
11 ธิดารัตน์ ชื่นเอี่ยม 2
12 รัตนา พันจุย 2
13 เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ 2
14 สัมพันธ์ มณีรัตน์ 2
15 ปัทมา แก้วสีใส 2
16 เนตดา วงศ์ทองมานะ 2
17 นภาภรณ์ พึ่งเกศสุนทร 2
18 ประนอม โอทกานนท์ 2
19 กาญจนา ปัญญานนท์วาท 1
20 กรรณิการ์ ผ่องโต 1
21 พิมพ์ผกา กิติวงค์อิ่น 1
22 เจียมจิตต์ จุดาบุตร 1
23 กชพร รัตนสมพร 1
24 รุ้งระวี นาวีเจริญ 1
25 เบญจวรรณ ศรีโยธิน 1
26 เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม 1
27 แสงรุ้ง รักอยู่ 1
28 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
29 ปรารถนา มั่งมูล 1
30 จรรยา ฉิมหลวง 1
31 กัญญาวรรณ ระเบียบ 1
32 จุติพร ทองสัมฤทธิ์ 1
33 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
34 สุรีพร ธนศิลป์ 1
35 สุภาวดี บุญชู 1
36 เชาวนี ล่องชูผล, 2521- 1
37 จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์ 1
38 สมคิด ตรีราภี 1
39 มลฤดี บุราณ 1
40 จอนผะจง เพ็งจาด 1
41 ปิยะฉัตร สะอาดเอี่ยม 1
42 สมกมล อรรคทิมากูล 1
43 วราภรณ์ ประทีปธีรานันต์ 1
44 ลักษ์ขณา พานิชสรรค์ 1
45 วารุณี แสงเมฆ 1
46 พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย 1
47 ปนิดา อินทรารักษ์ 1
48 สาริณี โต๊ะทอง 1
49 สมาภรณ์ พุทธศิลพรสกุล 1
50 บุญสม กองนิล 1
51 ศรีประภา ปิยะศิริศิลป์ 1
52 ประนอม รอดคำดี 1
53 ภรณี เชาวกุล 1
54 ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น 1
55 ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ 1
56 อัมพิกา ผูกพันธ์ 1
57 จีรนันท์ ขันแข็ง 1
58 กนกศิลป์ พุทธศิลพรสกุล 1
59 พนิดา รัตนไพโรจน์ 1
60 กนกนุช ขำภักตร์ 1
61 พรสุวรรณ จารุพันธุ์ 1
62 ปาริฉัตร พงษ์จำปา 1
63 โปรยทิพย์ กสิพันธ์ 1
64 สุนทรี เวปุละ 1
65 จินตนา ยูนิพันธ์ 1
66 พิศมัย ศิริคุปต์ 1
67 มุกข์ดา ผดุงยาม 1
68 ชลลดา วรรณภักตร์ 1
69 วนิดา ชื่นชม 1
70 พรเพ็ญ อารีกิจ 1
71 ศรีสุกาญจน์ บิณฑาประสิทธิ์ 1
72 สุวิมล สมัตถะ 1
73 สุกัญญา แสงมุกข์ 1
74 วรดา ข่ายแก้ว 1
75 สุนันทา นวลเจริญ 1
76 อัญชลี โมกขาว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 5
3 2555 9
4 2554 3
5 2553 6
6 2552 5
7 2551 5
8 2549 1
9 2548 3
10 2547 4
11 2546 3
12 2545 3
13 2544 1
14 2543 1
15 2542 7
16 2541 3
17 2540 3
18 2539 13
19 2538 1
20 2537 1
21 2535 1
22 2534 1
23 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของโปรแกรมการบำบัดครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ
3 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด
4 ปัจจัยทำนายอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท
5 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
6 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลของโปรแกรมการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับการควบคุมความโกรธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท
8 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งในการมองโลกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
9 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความคิดฆ่าตัวตายในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
10 ผลของกลุ่มสนับสนุนครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของครอบครัว ตามการรับรู้ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท
11 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
12 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหำของผู้ดูแล ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
13 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งในการมองโลกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ในชุมชน
14 ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของ ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
15 รูปแบบการบำบัดทางจิตสังคมโดยพยาบาลจิตเวชสำหรับบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
16 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการเจริญสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
17 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้แบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าในสตรีวัยใกล้หมดประจำเดือน
18 ผลของกลุ่มสนับสนุนครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของครอบครัว ตามการรับรู้ของผู้ดูแลใน ครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2553
19 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการดูแลบุคคลที่พึ่งพาของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
20 ผลของโปรแกรมบำบัดครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
21 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกทักษะการผ่อนคลาย ต่อความวิตกวังกลและพฤติกรรมการนอนหลับในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป
22 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกทักษะการผ่อนคลาย ต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการนอนหลับในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป
23 ผลของโปรแกรมบำบัดครอบครัวต่อภาระการดูแล ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
24 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อความสามารถในการดูแลบุคคลที่พึ่งพา ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
ปี พ.ศ. 2552
25 ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอก
26 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อการรับรู้อาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท
27 ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
28 ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอก
29 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อการรับรู้อาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2551
30 ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
31 ผลของโปรแกรมจิตสังคมบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท
32 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้อาการเตือนของผู้ป่วยจิตเภท
33 ผลของโปรแกรมจิตสังคมบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท
34 ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
35 ประสบการณ์การจัดการกับการรับรู้ทางลบของสังคมของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
36 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยหลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
37 ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท
38 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
39 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของโรคมะเร็ง ประสบการณ์การมีอาการเหนื่อยล้า กลยุทธ์ในการจัดการกับอาการเหนื่อยล้า การสนับสนุนจากครอบครัว กับภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
40 ประสบการณ์การจัดการอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
41 ผลของการใช้กลุ่มบำบัดประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า
42 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปี พ.ศ. 2546
43 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเผชิญความเครียด การสนับสนุนทางสังคม การดูแลตนเองด้านสุขภาพกับภาวะสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรัง
44 ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
45 ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างอำนาจ และสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
46 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจต่อความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพ
47 ผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช
48 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะสุขภาพ ความคิดอัตโนมัติในด้านลบ การปรับตัวทางสังคม กับความซึมเศร้าในหญิงวัยหมดระดูโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
49 ประสบการณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเวชด้านจิตวิญญาณ
ปี พ.ศ. 2543
50 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน กับเชาวน์อารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
51 ผลของการประยุกต์หลักการเรียนรู้ของชิคเคอร์ริ่งและแกมสันในการเรียนการสอนการพยาบาลจิตเวชต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาพยาบาล
52 ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการรับรู้ผลที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเจตคติต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมการพยาบาล
53 ผลของการพยาบาลตามแนวคิด 5 ซี ของโรชที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
54 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกระบวนการพยาบาล และสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดในผู้ป่วยจิตเวชต่อความรู้ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
55 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกการกำกับตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
56 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาลและสภาพแวดล้อมของสถาบันกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
57 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ลักษณะงาน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กับความสามารถในการปฏิบัติบทบาทด้านบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
58 ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยจิตเวช
59 ผลของการใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อความสามารถ ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเวช
60 รูปแบบการให้คำปรึกษาครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กวัยก่อนเรียน
ปี พ.ศ. 2540
61 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และการรับรู้บทบาทแบบองค์รวมของพยาบาล กับความยึดมั่นผูกพันต่อการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
62 ผลการสนับสนุนทางการพยาบาลต่อระดับความเครียด การยอมรับและการเลี้ยงดูทารกของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
63 ผลของการใช้สัญญาการเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2539
64 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเรียนการสอนที่เน้นสถานการณ์จริง กับความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
65 สมรรถนะของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง : การศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
66 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมวิชาชีพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการตัดสินใจในปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
67 การศึกษาต้นเหตุของความเครียด การตอบสนองต่อความเครียด และการเผชิญความเครียด ตามประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล
68 รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวินิจฉัยการพยาบาล ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาพยาบาล
69 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยด้านผู้นำของผู้บริหารกับสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพของอาจารย์พยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล กรุงเทพมหานคร
70 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติต่อวิชาชีพและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง กับความตั้งใจกระทำพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ
71 ผลของการสอนที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อความสามารถ ในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
72 การศึกษาสถานการณ์เชิงจริยธรรมและความตั้งใจกระทำพฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
73 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่มุ่งความต้องการกับรูปแบบที่มุ่งปัญหาในโรงพยาบาลจิตเวช
74 ผลการสอนภาคทฤษฎีทางพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต่อความรู้ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล
75 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร ความทนทาน แรงจูงใจกับความสามารถในการปฎิบัติงาน ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจิตเวช
76 ผลของการใช้กรณีศึกษาในการสอนทางคลินิกที่มีต่อ ความตั้งใจกระทำพฤติกรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2538
77 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษา กับแบบการสอนของอาจารย์ต่อการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2537
78 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษากับแบบการสอน ของอาจารย์ต่อการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2535
79 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการปรึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2534
80 การศึกษาความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพ ของผู้ที่มารับบริการในคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลของสภากาชาดไทย