ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรพรรณ มาตังคสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การวิจัยและพัฒนายาเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเขตร้อนในประเทศไทย : การวิจัยและพัฒนาการตรวจวัดระดับยารักษาโรคเขตร้อน เพื่อใช้ป้องกันและรักษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
2 การพัฒนามาตรฐานของสารสกัดจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2545
3 การพัฒนามาตรฐานของสารสกัดจากสมุนไพร
4 การศึกษาเปรียบเทียบระดับยา Metoprolol (M) และ Hydroxy metoprolol (HM)ในเลือดของอาสาสมัครชายและหญิง
ปี พ.ศ. 2542
5 การประเมินสถานภาพการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
6 การศึกษาเปรียบเทียบระดับยา Metoprolol (M) และ Hydroxy metoprolol (HM)ในเลือดของอาสาสมัครชายและหญิง
ปี พ.ศ. 2540
7 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และ bioavailability ของ ยาหลักบางชนิดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
8 การประเมินสถานภาพการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
9 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และ bioavailability ของ ยาหลักบางชนิดในคนไทย
ปี พ.ศ. 2523
10 การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการบีบตัวของมดลูก
ปี พ.ศ. 2521
11 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์โมนเพศ กับการตั้งครรภ์ของหนูขาว