ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรพรรณ บุตรกตัญญู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรทิพย์ ไชยโส 3
2 เรณุมาศ มาอุ่น 2
3 พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 2
4 ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 2
5 ชานนท์ จันทรา 2
6 กรกฎา นักคิ้ม 1
7 ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1
8 จงกล แก่นเพิ่ม 1
9 ดร.จิรวรรณ เกษสิงห์ 1
10 กอบกุล สรรพกิจจำนง 1
11 นงลักษณ์ มโนวลัยเลา 1
12 ดารณี อุทัยรัตนกิจ 1
13 ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ 1
14 ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว 1
15 พิกุล เอกวรางกูร 1
16 เอกรัตน์ ศรีตัญญู 1
17 นาทรพี ผลใหญ่ 1
18 นฤมล ยุตาคม 1
19 สุดารัตน์ สารสว่าง 1
20 สมจิตร วัฒนคุลัง 1
21 อังคณา อ่อนบุญเอื้อ 1
22 สมภพ สุวรรณรัฐ 1
23 สิทธิกร สุมาลี 1
24 มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 1
25 บงกชรัตน์ ศุภเกษร 1
26 พิณณ์อาภา จงสวัสดิ์วรกูล 1
27 กัญญารัตน์ แก้วละเอียด 1
28 วารินทิพย์ ศรีกุลา 1
29 ปิยวรรณ ขอจิตต์เมตต์ 1
30 ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร 1
31 ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร 1
32 นงเยาว์ นุชนารถ 1
33 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
34 ชลาธิป สมาหิโต 1
35 อวยพร ตั้งธงชัย 1
36 มฤษฎ์ แก้วจินดา 1
37 จิตตินันท์ บุญสถิรกุล 1
38 บุญเรียง ขจรศิลป์ 1
39 อรชา ตุลานันท์ 1
40 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 1
41 ต้องตา สมใจเพ็ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 5
4 2553 5
5 2551 1
6 2549 2
7 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน
2 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู
ปี พ.ศ. 2555
3 นักวิทยาศาสตร์ในทรรศนะของนิสิตจบใหม่สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
4 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม การพัฒนาอิเลคทรอนิกส์พอร์ตโฟลิโอในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
6 ผลของการใช้กิจกรรมการพับกระดาษที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
7 ผลการจัดการเรียนรู้ตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจที่มีต่อพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
8 ผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย
9 ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2553
10 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
11 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นครูปฐมวัย: คุณภาพการเรียนรู้จากการสะท้อนความคิดของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่ผสานจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยศึกษา
12 ผลของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแกนนำระดับปฐมวัยของสสวท.ในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตน
13 ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มประกอบสื่อมัลติมีเดียที่มีต่อความเข้าใจ และการแสดงออกด้านมารยาทไทยของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ผลการจัดประสบการณ์การสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 5-Es ที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคผัก และผลไม้ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2551
15 การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ปีงบประมาณ 2550
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนของครูอนุบาล
17 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนของครูอนุบาล
ปี พ.ศ. 2542
18 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสม กับพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล
19 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล