ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อรทัย ชวาลภาฤทธิ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8
2 สมชาย ดารารัตน์ 6
3 ลานนา ใจทาหลี 5
4 เกศรินทร์ วรเดชวิทยา 5
5 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 5
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
7 สาวิตรี ตาสุติน 5
8 ธีรศักดิ์ สุนทรา 5
9 กนิษฐา วิมลรัตน์ 5
10 ปนัดดา นิลอาญา 2
11 พรรณวิภา พงศ์นคินทร์ 2
12 ธนาพล ตันติสัตยกุล 2
13 ชุติมา ฉันท์พลากร 2
14 อุษณีย์ นาคะภากร 2
15 อมรพรรณ แถมเงิน 2
16 ดารินทร์ ภูกิ่งงาม 2
17 จิรายุ ไพรินทร์ 2
18 กาญจนา ชาญวรวุฒิ 1
19 ณฤทธิ์ สนทอง 1
20 สุชาดา สุทธิพิบูลย์ 1
21 อัญชลี ศรีรังสรรค์ 1
22 ญาดา บุญยะมนิตย์ 1
23 กฤษดาภรณ์ รักษ์วงศ์ 1
24 ศิรชนม์ อรรถสารประสิทธิ์ 1
25 อาภารัตน์ มหาขันธ์ 1
26 กฤษณี สุวรรณพาหุ 1
27 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
28 สุธาสินี ภู่มุสิก 1
29 กฤษณ์ จารุทะวัย 1
30 ชนกพร วงษ์วัน 1
31 อุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ 1
32 สุภสิริ กุลวิทิต 1
33 จุฑารัตน์ หนูสุข 1
34 วรรษวรรณ เที่ยงวรรณกานต์ 1
35 วรากร เกิดทรัพย์ 1
36 ทันดาว ทองตัน 1
37 นวพล ผิวผ่อง 1
38 อัจฉริยา สุริยะวงค์ 1
39 ธาริณี วัฒนเดชาชาญ 1
40 สุธา ขาวเธียร 1
41 ยุทธศักดิ์ ศิริสินธว์ 1
42 ไพสิฐ กาญจนสุนทร 1
43 รัตนา ตรีรัตนภรณ์ 1
44 จีรานุช ทวนทอง 1
45 เปรมฤดี กาญจนปิยะ 1
46 วรชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง 1
47 เกียรติพงศ์ เจริญสุข 1
48 กัลยา วัฒยากร 1
49 ขนิษฐา ทวีถาวรสวัสดิ์ 1
50 ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล 1
51 จันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์ 1
52 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 1
53 ฐากูร หนูเกื้อ 1
54 อัศวิน กิตติชัชวาล 1
55 อตพล กนกรัตนา 1
56 ปัณภัทร เจริญสาคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 4
6 2552 10
7 2551 13
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 2
11 2547 5
12 2546 7
13 2545 5
14 2543 1
15 2542 2
16 2541 1
17 2539 4
18 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การยับยั้งการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระบบยูเอเอสบีโดยโซเดียมโมลิบเดท
2 การประเมินศักยภาพโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2558
3 การเปรียบเทียบการบำบัดน้ำเสียสีย้อมโดยวิธีการออกซิเดชันด้วยกระแสไฟฟ้าและวิธีการตกตะกอนทางเคมี
4 ศักยภาพการลดความเข้มคาร์บอนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์เอ็กซ์เซอยี
ปี พ.ศ. 2555
5 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมของต้นข้าวโพดที่ปรับสภาพเบื้องต้นร่วมกับของเสียกลีเซอรอล
6 ผลของการปรับสภาพสลัดจ์โดยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า ที่มีต่อการกรองสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2554
7 การประเมินรอยเท้าคาร์บอนของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลในประเทศไทย กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ และโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2553
8 การกำจัดสีย้อมรีแดทีฟจากน้ำเสียด้วยวิธีการตกตะกอนทางเคมี
9 การประเมินวัฏจักรชีวิตของคอนกรีตพรุน
10 การประเมินวัฎจักรชีวิตของคอนกรีตพรุน
11 การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟจากน้ำเสียด้วยวิธีการตกตะกอนทางเคมี
ปี พ.ศ. 2552
12 การกำจัดความขุ่นจากน้ำผิวดินด้วยอะลูมินัมคลอโรไฮเดรต
13 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนน้ำเสียโรงงานผลิตกระดาษกล่องขาวเคลือบมัน
14 การบำบัดน้ำเสียไบโอดีเซลโดยระบบหมักไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
15 การกำจัดความขุ่นและสาหร่ายจากน้ำโดยวิธีตกตะกอนทางเคมี
16 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพจากเศษอาหารโดยการหมักแบบไร้ออกซิเจน
17 การกำจัดความขุ่นจากน้ำผิวดินด้วยอะลูมินัมคลอโรไฮเดรต
18 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพจากเศษอาหารโดยการหมักแบบไร้ออกซิเจน
19 การบำบัดน้ำเสียไบโอดีเซล โดยระบบหมักไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
20 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนน้ำเสีย โรงงานผลิตกระดาษกล่องขาวเคลือบมัน
21 การกำจัดความขุ่นและสาหร่ายจากน้ำโดยวิธีตกตะกอนทางเคมี
ปี พ.ศ. 2551
22 การใช้น้ำกากส่าในการเพาะเลี้ยงไรแดง
23 การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยระบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจน
24 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนเก่าด้วยระบบหมัก
25 ผลของการหมุนเวียนน้ำเสียภายในระบบถังหมักไร้ออกซิเจนต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่า
26 ผลของภาระการป้อนซีโอดีต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียกากส่าโดยระบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจน
27 การบำบัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากสถานบริการล้างรถโดยบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลในแนวดิ่ง
28 การบำบัดน้ำเสียไบโอดีเซลโดยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า
29 ผลของภาวะการป้อนซีโอดี ต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ จากน้ำเสียกากส่า โดยระบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจน
30 การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยระบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจน
31 การใช้น้ำกากส่าในการเพาะเลี้ยงไรแดง
32 ผลของการหมุนเวียนน้ำเสียภายในระบบถังหมักไร้ออกซิเจน ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ จากน้ำกากส่า
33 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนเก่า ด้วยระบบหมัก
34 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้าในเครื่องปฏิกรณ์แบบมีเยื่อเลือกผ่าน
ปี พ.ศ. 2550
35 ผลของตัวกลางที่มีต่อการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียชุมชนโดยบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลในแนวดิ่ง
ปี พ.ศ. 2549
36 การบำบัดน้ำเสียไบโอดีเซลโดยวิธีทางเคมีและทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2548
37 การกำจัดตะกั่วและแคดเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกระดูก กระตุ้นโดยซิงก์คลอไรด์
38 กำลังแรงอัดและความหนาแน่นแห้งของมอร์ตาแบบมีฟองอากาศผสมเถ้าลอยลิกไนต์และเถ้าลอยเส้นใยปาล์ม
ปี พ.ศ. 2547
39 การกำจัดสีและซีโอดีจากน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำม้นปาล์มที่ผ่านการบำบัดบางส่วนโดยใช้กระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า
40 การบำบัดน้ำเสียบ้านเรือนโดยใช้บึงประดิษฐ์ที่มีการไหลใต้ผิวดิน ร่วมกับระบบการระเหยโดยพืช
41 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ
42 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับร้านอาหารริมน้ำ
43 ประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วและอาร์เซนิกในน้ำเสียด้วยถ่านกระดูก
ปี พ.ศ. 2546
44 การนำน้ำทิ้งจากบ้านเรือนกลับมาใช้ใหม่เพื่อการปลูกไม้ประดับ
45 การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินเพื่อการบำบัดขั้นที่สาม สำหรับน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
46 การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟโดยการใช้กระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า และการตกตะกอนทางเคมี
47 การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินในแนวนอนเพื่อการบำบัดขั้นที่ 3 สำหรับน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์
48 การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินเป็นระบบบำบัดขั้นที่สามในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
49 การกำจัดน้ำมันสำหรับน้ำเสียโรงกลั่นน้ำมันด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชันกับกระบวนการลอยตัวต้วยอากาศละลาย
50 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับที่พักอาศัยชุมชนริมน้ำ
ปี พ.ศ. 2545
51 การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียซีโอดีโดยใช้คีเลติ้งโพลีเมอร์
52 สาหร่ายในกระบวนการผลิตน้ำประปาที่โรงผลิตน้ำประปาสามเสน
53 การใช้เถ้าลอยเส้นใยปาล์มและเถ้าลอยชานอ้อยแทนที่ซีเมนต์บางส่วน
54 การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟโดยใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินในแนวนอน
55 การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้เครื่องกรองผสมชั้นตัวกลางหลายชนิด
ปี พ.ศ. 2543
56 การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินเพื่อการบำบัดขั้นที่สามสำหรับน้ำชะมูลฝอย
ปี พ.ศ. 2542
57 การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์
58 การกำจัดแคดเมียมจากน้ำเสียโดยใช้ระบบบำบัดบึงประดิษฐ์แบบน้ำขังใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2541
59 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดขั้นต้น สำหรับน้ำเสียโรงงานผลิตนมถั่วเหลืองด้วยกระบวนการดีเอเอฟ กับกระบวนการโคแอกกูเลชัน
ปี พ.ศ. 2539
60 โคแอกกูแลนต์และโคแอกกูแลนต์เอดจากไคโทแซน
61 ผลของการปรับภาวะด้วยสารเคมีต่อความต้านทานจำเพาะต่อการกรอง ของตะกอนสารส้มจากโรงกรองน้ำประปา
62 การกำจัดโลหะหนักในน้ำโดยใช้ขี้เถ้าลอย
63 การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดีโดยวิธีการตกตะกอนผลึกทางเคมี