ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรทัย ก๊กผล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- อรทัย ก๊กผล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกวีร์ มีสุข 10
2 วุฒิสาร ตันไชย 10
3 ภควัต อัจฉริยปัญญา 9
4 วัชฏา เจือจันท์ 9
5 ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ 9
6 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
7 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
8 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
9 ไชยา ยิ้มวิไล 2
10 สุรชัย ศิริไกร 2
11 โสภารัตน์ สาธุวงษ์ 2
12 มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต 1
13 พัชรี สิโรรส 1
14 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 1
15 ดวงตา สมิตสุวรรณ 1
16 วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร 1
17 สันชัย พัฒนะวิชัย 1
18 รัชพร เลี้ยงประเสริฐ 1
19 ดวงมณี เลาวกุล 1
20 จรัล แสงทอง 1
21 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
22 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 1
23 เจษฎา ณ ระนอง 1
24 บุษรัชต์ แสงอากาศ 1
25 ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 1
26 สรวิศ ลิมปรังษี 1
27 Anchalee Huangtong 1
28 Wuttisan Tanchai 1
29 Sakon Varanyuwatana 1
30 นรา แป้นประหยัด 1
31 Orathai Kokpol 1
32 วสันต์ เหลืองประภัสร์ 1
33 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 1
34 วรรณภา ติระสังขะ 1
35 Vannapar Tirasangka 1
36 ดวงพร รุจิเรข 1
37 เจนวิทย์ เลิศอารยกุล 1
38 สานิตย์ นิมมานโสภณ 1
39 ดวงฤดี ปะริเตสัง 1
40 อัญชลี ห่วงทอง 1
41 ธัญญาลักษณ์ รณะนันทน์ 1
42 พูนสุข สีตะปะดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 9
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 2
11 2542 1
12 2539 1
13 2534 1
14 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างเมืองยุติธรรม : กรณีศึกษาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
2 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
3 การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา
ปี พ.ศ. 2553
4 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบราชการ
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
ปี พ.ศ. 2551
6 การให้บริการประชาชนตามกรอบแนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop services) : กรณีศึกษา :
7 การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction): กรณีศึกษาบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 ความพร้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อการนำไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท
10 บทบาทปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น :
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
12 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการการเมือง ศึกษากรณี :
13 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านแหล่งน้ำและขยะมูลฝอย :
14 บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ :
15 การปฏิบัติงานชั่งตวงวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
16 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ :
ปี พ.ศ. 2548
17 การศึกษาอำเภอต้นแบบในการจัดบริการสาธารณะเพื่อการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government outlet)
ปี พ.ศ. 2547
18 การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2546
19 การวิจัยประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารโครงการเงินกู้ เพื่อการก่อสร้างฝายน้ำล้น และการขุดลอกหน้าฝาย เพื่อการลงทุนทางสังคม
ปี พ.ศ. 2545
20 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
21 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2542
22 การวิจัยประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารโครงการเงินกู้ เพื่อการก่อสร้างฝายน้ำล้น และการขุดลอกหน้าฝาย เพื่อการลงทุนทางสังคม
ปี พ.ศ. 2539
23 สตรีกับการพัฒนาการเมือง
ปี พ.ศ. 2534
24 สตรีกับการพัฒนาการเมือง