ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรดี สหวัชรินทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การสำรวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2539
2 โครงการวิจัยเพื่อทดสอบพืชเศรษฐกิจบางชนิด ในเขตที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2533 : โครงการลินิน
3 โครงการวิจัยเพื่อทดสอบพืชเศรษฐกิจบางชนิด ในเขตที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2533 : โครงการเก๊กฮวย
4 โครงการวิจัยเพื่อทดสอบพืชเศรษฐกิจบางชนิดในเขตที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2533 : โครงการไม้ตัดออก
ปี พ.ศ. 2538
5 โครงการวิจัยเพื่อทดสอบพืชเศรษฐกิจบางชนิดในเขตที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2534
ปี พ.ศ. 2535
6 การพัฒนาพันธุ์และการผลิตกล้วยกลุ่มกล้วยไข่โดยเทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2534
7 โครงการวิจัยเพื่อทดสอบพืชเศรษฐกิจบางชนิดในเขตที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2534
8 การปรับปรุงพันธุ์เก็กฮวยโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2533
9 โครงการวิจัยเพื่อทดสอบพืชเศรษฐกิจบางชนิด ในเขตที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2533 : โครงการลินิน
10 โครงการวิจัยเพื่อทดสอบพืชเศรษฐกิจบางชนิดในเขตที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2533 : โครงการไม้ตัดออก
11 การคัดข้าวทนเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
12 ผลของรังสีและสารเคมีต่อเยอบีราที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณต้นเยอบีราในสภาพปลอดเชื้อ .
14 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มจำนวนของลิลี่ ในหลอดทดลอง
15 ผลของสิ่งก่อกลายพันธุ์ต่อกล้วยที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
16 การศึกษาสัณฐานวิทยาและเซลวิทยาของบอนสีที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
17 การเพาะคัพภะของมะพร้าวกะทิในหลอดทดลอง
18 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
19 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคาร์เนชั่น
ปี พ.ศ. 2532
20 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเป็นอุตสาหกรรม โครงการขิง
21 โครงการวิจัยเพื่อทดสอบพืชเศรษฐกิจบางชนิด ในเขตที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2533 : โครงการเก๊กฮวย
ปี พ.ศ. 2529
22 ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการปลูกเบญจมาศในโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2528
23 การขยายพันธุ์อินทผาลัม โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
24 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์คาร์เนชั่นโดยการอาบรังสีแกมมาขณะเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง
25 การขยายพันธุ์อินทผลัมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2523
26 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน้าวัว (Anthurium Andraeanum Lind)
27 การเพาะเลี้ยงอับเรณูของข้าว (Oryza sativa L.)
ปี พ.ศ. 2521
28 การขยายพันธุ์ส้มโอโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2520
29 อิทธิพลของออกซินและไซโตไคนินต่อการงอกของราก และต้นจากข้อ ของหน่อไม้ฝรั่งที่เลี้ยงด้วยอชีวมัชฒิม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 การขยายพันธุ์อินทผาลัม โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
31 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์คาร์เนชั่นโดยการอาบรังสีแกมมาขณะเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง
32 การขยายพันธุ์อินทผลัมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
33 การคัดข้าวทนเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
34 ผลของรังสีและสารเคมีต่อเยอบีราที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
35 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย