ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรชร มณีสงฆ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อรชร มณีสงฆ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จำเนียร บุญมาก 2
2 จิราวรรณ ฉายสุวรรณ 2
3 ศศิธร พัฒนเรืองกุล 2
4 ปรีชา รอดอำพันธุ์ 1
5 สุพัตรา ณ หนองคาย 1
6 พัชรินทร์ มายัง 1
7 ยุทธนา นิลสกุล 1
8 ธีระยุทธ นิยมกูล 1
9 วิไลวรรณ บุญมาก 1
10 รชฎ ตันวิระ 1
11 ธีรารัตน์ จันทร์ศรี 1
12 กมลภพ ทิพย์ปาละ 1
13 กฤษณา คำเครื่อง 1
14 เกศรินทร์ ขัดเปา 1
15 สิริกมล กันทะวัง 1
16 ณัฐกฤตา ศรีนุต 1
17 ปาริฉัตร ชมภูรัตน์ 1
18 พรเทพ ชูศรี 1
19 ปฎิภาณ สุวรรณพัฒนา 1
20 อัจฉราพร แปลงมาลย์ 1
21 กฤตตา โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ 1
22 อภิสิทธิ์ สุวรรณเทน 1
23 ชนวีร์ กิตติพีรพงศ์ 1
24 นิภาวรรณ จันทร์ตา 1
25 เมธ์วดี ประวัติเรืองศรี 1
26 ธนทัต อึ้งจิตรไพศาล 1
27 พิมสร สิมมะลัยวงศ์ 1
28 วิไลพร พิมพา 1
29 กิตติพงศ์ ผาบุตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 5
3 2555 13
4 2554 2
5 2553 4
6 2552 4
7 2551 1
8 2547 3
9 2543 1
10 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ประกอบการร้านกาแฟในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเมล็ดกาแฟออร์แกนิค
2 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกในจังหวัดลำปาง
3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อกาแฟสดในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2557
4 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการเลือกบริการสปาในอำเภอเมืองเชียงใหม่
5 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงเจนเนอร์เรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากประเทศอเมริกาและยุโรป
6 พฤติกรรมของสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้ถุงผ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
7 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการซื้อเครื่องประดับเงินในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเล็กพาณิชย์ (9999) จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
9 กิจกรรมที่ 1.3 การนำกลยุทธ์การตลาดมาต่อยอดในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ และกิจกรรมที่ 1.4 การทดลองใช้บริการ และประเมินจากนักท่องเที่ยวหลังจากที่มีการนำโมเดลมาปรับใช้กับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
10 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อแพทย์โรงพยาบาลในอำเภอเมือง พิษณูโลกในการสั่งใช้ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
11 พฤติกรรมของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อขนมขบเคี้ยว
12 พฤติกรรมของผู้สูงวัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันชีวิต
13 ความพึงพอใจของลูกค้าเงินเชื่อต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของบริษัท นพดลพานิช จำกัด
14 พฤติกรรมของผู้ใช้ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
15 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อวัสดุก่อสร้างในอำเภอเมืองเชียงใหม่
16 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของปณิภาคลินิก
17 พฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษาหญิงในจังหวัดลำปางในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
18 ปัจจัยที่มีผลต่อแพทย์ประจำโรงพยาบาลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกสั่งยาในกลุ่มยารักษาโรคความจำเสื่อมจากอัลไซเมอร์
19 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดียวระบบดิจิทัล
20 ความพึงพอใจของร้านค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัทเดอเบล จำกัด สาขาอุดรธานี
21 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของร้านอาหารมายเวีบยดนามในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
22 โครงการกิจการสร้างสรรค์สู่กิจการเพื่อสังคม :แผนงานการสร้างเครือข่าย
23 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านคาร์แคร์เอฟาสธ์
ปี พ.ศ. 2553
24 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสตรีที่ใช้เสื้อผ้าขนาดใหญ่พิเศษในประเทศไทย
25 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของแผนกผู้ป่วยในทั่วไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่
27 ภาพลักษณ์ตามการรับรู้ของลูกค้าศูนย์ธุรกิจต่างประเทศเชียงใหม่ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2552
28 การศึกษาและแนวทางพัฒนากลุยทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ใยเฮมพ์สู่ตลาดบน
29 การศึกษาวิจัยและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เฮมพ์
30 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ตามการรับรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่
31 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ในมุมมองของนักเรียนในเมืองลำปาง
ปี พ.ศ. 2551
32 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
33 การวิจัยสำรวจการรับรู้รับทราบต่อสื่อโฆษณาทางแผ่นป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard)
34 ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภาคส่วนธุรกิจ) ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
35 การศึกษาความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาวต่อโครงการ SMART POINTของบริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด
ปี พ.ศ. 2543
36 การประเมินสภาวะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่