ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรฉัตร เสียงพิบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อรฉัตร เลียงพิบูลย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Orachat Leingpeboon 14
2 กษิติธร ภูภราดัย 13
3 Kasititorn Pooparadai 11
4 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 10
5 สิรินทร ไชยศักดา 9
6 Sirintorn Chaisakda 7
7 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 6
8 Nonthawat Magroodin 5
9 ปณิตา ล่ำซำ 4
10 Puncharee Pungpit 4
11 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 4
12 ปัญชลี พึ่งพิศ 4
13 Wanwisa Srikram 4
14 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 3
15 Panita Lamsam 3
16 สุมาวสี ศาลาสุข 3
17 Jiraporn Jaroenpool 2
18 Sumavasee Salasuk 2
19 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 2
20 Chadamas Thuvasethakul 2
21 Jiraporn Tangpoolcharoen 2
22 Kalaya Udomvitid 1
23 กัลยา อุดมวิทิต 1
24 Pannee Panitpracha 1
25 พรรณี พนิตประชา 1
26 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
27 เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ 1
28 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 1
29 ฑุณา ทับทิมหิน 1
30 กุลธิดา เอื้อมลฉัตร 1
31 Rojanasak Chomvilailuk 1
32 สกุณา แซ่ซึ่ง 1
33 อัจฉริยา รักษ์รอด 1
34 เกชา มานชู 1
35 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 1
36 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
37 Kardsiri Kantikittikun 1
38 Weerawan Charoensub 1
39 อัครพล ฮวบเจริญ 1
40 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
41 Phumisak Smutkupt 1
42 Kunakorn Charoenwong 1
43 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
44 วิทวัส รู่งเรืองผล 1
45 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
46 คุณากร เจริญวงษ์ 1
47 Witawat Rungruangphon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 6
3 2550 3
4 2548 5
5 2547 1
6 2546 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552
2 Software Investment Profile
ปี พ.ศ. 2551
3 ศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
4 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
5 รายงานสรุปและฐานข้อมูลผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของประเทศไทยประจำปี 2549
6 รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
7 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย)
8 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
ปี พ.ศ. 2550
9 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549
10 รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"
11 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการบริหาร จัดการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยใน 4 สาขาเทคโนโลยี ECTI: Electronics Computing Telecommunication และ Information Technology
ปี พ.ศ. 2548
12 นานาทัศนะ... ว่าด้วยความพร้อมของข้อมูลด้าน ICT ในประเทศไทย
13 Thailand ICT Indicators 2005
14 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
15 รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย
16 การนำเข้า-ส่งออกสินค้าในหมวดเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยใน 1 ทศวรรษ
ปี พ.ศ. 2547
17 ค่าใช้จ่ายทางการวิจ้ยและพัฒนา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
18 ICT Indicators Series I: moving towards the Information Society