ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 17
3 จินตวีร์ คล้ายสังข์ 11
4 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 8
5 ธีรวดี ถังคบุตร 7
6 วิชุดา รัตนเพียร 6
7 รัชนีวรรณ ตั้งภักดี 5
8 เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม 5
9 ปรีชา วิหคโต 5
10 พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ 5
11 สุพรรณี คำนันท์ 5
12 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 4
13 เนาวนิตย์ สงคราม 3
14 วราภรณ์ สินถาวร 3
15 ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ 2
16 จิรัชฌา วิเชียรปัญญา 2
17 สมบูรณ์ ขอสกุล 2
18 สุธาศินี เจริญยิ่ง 2
19 ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 2
20 อรสา ปานขาว 2
21 ลีลาวดี วัชโรบล 2
22 ศุภร สุวรรณาศรัย 2
23 เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี 2
24 ประกอบ กรณีกิจ 2
25 ปานเพชร ร่มไทร 2
26 พันธณีย์ วิหคโต 2
27 กัลยาณี จิตร์วิริยะ 2
28 กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ 2
29 ลัดดา เหลืองศศิพงษ์ 2
30 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 2
31 ใจทิพย์ ณ สงขลา 2
32 จรรยารักษ์ ลำจำปา 1
33 บัวงาม ไชยสิทธิ์ 1
34 วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ 1
35 กู้เกียรติ แซ่ตั้ง 1
36 บัญชา สำรวยรื่น 1
37 นันทวรรณ หุวะนันทน์ 1
38 กีรติ ตันเสถียร 1
39 กนกวรรณ เหมือนวงศ์ 1
40 มีโชค ทองไสว 1
41 ดรัณภพ เพียรจัด 1
42 มนตรี แย้มกสิกร 1
43 เฉลิมฤทธิ์ แก้วสิมมา 1
44 สมชาย สุริยะไกร 1
45 จิรศักดิ์ แซ่โค้ว 1
46 ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ 1
47 พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ 1
48 ปัทมา จันทวิมล 1
49 ปรียา สมพืช 1
50 กอบสุข คงมนัส 1
51 วิไลลักษณ์ ชาติวิเชียร 1
52 เยาวพา นพศรี 1
53 สุภณิดา ปุสุรินทร์คำ 1
54 จิรศักดิ์ อุดหนุน 1
55 นัชชา เทียมพิทักษ์ 1
56 ดวงจันทร์ อ่าววิจิตรกุล 1
57 ศิริพร จันทรปาน 1
58 ดารรัตน์ ลี้เสริมสุขสิริ 1
59 จิตรจำนง รัตนสกล 1
60 ชยศมน นรเศรษฐกมล 1
61 จันทรา ปัทมสุนทร 1
62 วิจารณ์ พานิช 1
63 จุฬาพร เหมวรรณวดีกุล 1
64 ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ 1
65 น้ำทิพย์ สุนทรนันท 1
66 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 1
67 เชษฐา เทียมเพชร 1
68 วิเชียร จิตทรัพย์ 1
69 ดิเรก ธีระภูธร 1
70 สุภรัฐ ผ่องพันธุ์งาม 1
71 ทิพวัลย์ พูลสาริกิจ 1
72 ศุภกร สุวรรณาศรัย 1
73 เจษฎา วณิชชากร, 2517- 1
74 สรณะ ฉายประเสริฐ 1
75 ธนพล อเนกสิทธิสิน, 2523- 1
76 ประสงค์ เปนะนาม 1
77 ชนัญญา พรหมฝาย 1
78 กรัณญา อรุณรัตน์ 1
79 ลาวัลย์ ปานดิษฐ์ 1
80 ศรัณยพร รัตนสุวรรณ 1
81 วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย 1
82 วีรวุฒน์ พึ่งเจริญ 1
83 ปรเมศวร์ บุญยืน 1
84 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
85 สิริวรรณ บุญลือ 1
86 ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์ 1
87 เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์ 1
88 วัชรพล วิบูลยศริน 1
89 อภิชา แดงจำรูญ 1
90 โสภาค เจริญสุข 1
91 อัจฉรา บุญชุม 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
93 ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ 1
94 พัชราวดี ศรีบุญเรือง 1
95 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
96 หทัยนันท์ ตาลเจริญ 1
97 สมชาย ลีตะภวังค์ 1
98 ดร.นภาพร ยอดสิน 1
99 กาญจนา ปราบพาล 1
100 วิเชียร ปลื้มคิด 1
101 สมพร พรจันทร์ 1
102 จินตนา ผลสนอง 1
103 ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ 1
104 วารุณี ทองอาญา 1
105 นภาภรณ์ ยอดสิน 1
106 นิรันดร์ สาโรวาท 1
107 จุฬารัตน์ บุษบงก์ 1
108 จิตรา พีชะพัฒน์ 1
109 ธีรวุธ ชมใจ 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
112 นิษฐา พุฒิมานรดีกุล 1
113 ประดิษฐ์ เดชบุญ 1
114 พงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ 1
115 ทัศนัย ขำรักษา 1
116 จิติณัฐ วิมานรัตน์ 1
117 พร้อมภักดิ์ กัลยาศิลปิน 1
118 นีรนาท สถิรากร 1
119 สุทธารัตน์ ชัยจันทร์ 1
120 ธนพจน์ ภูมิภักดิ์ 1
121 อนุทิน อินทร์งาม 1
122 ชัชวาล ขันติคเชนชาติ 1
123 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 1
124 ชลาภรณ์ ทองเจริญ 1
125 พวงทอง สถิตพงศ์สถาพร 1
126 สุมาลี เชื้อชัย 1
127 ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ 1
128 พิษณุ ประจงการ 1
129 วิชัย เสวกงาม 1
130 เจนจิรา รัตนเพียร 1
131 สงคราม มีบุญญา 1
132 กิตติมา สาธุวงษ์ 1
133 พัทธนันท์ บุตรฉุย 1
134 สุชาติ ใจสุภาพ 1
135 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
136 พันพัชร ปิ่นจินดา 1
137 กิจจา บานชื่น 1
138 พิสิฐพล ไกรพิพัฒน์ 1
139 อภิชาติ ศิวยาธร 1
140 พิมพสาย จึงตระกูล 1
141 เสริมศิลป์ ปานนิล 1
142 อัจฉราวรรณ กมลรัตน์ 1
143 ศรีวรรณ จิตรานนท์ 1
144 ประภาพร ศรีคำ 1
145 ประศักดิ์ หอมสนิท 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
147 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ 1
148 รัตนา พุ่มไพศาล 1
149 สุธิภา แสนทอน 1
150 เด็จ สว่างอรุณ 1
151 วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ 1
152 อรุณี อารีรักษ์ 1
153 สุจิตรา ยงสมบูรณ์ 1
154 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
155 ชิราพร หนูฤทธิ์ 1
156 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 1
157 ประภาภรณ์ ฉันทฉัตรกนก 1
158 จรรยา บุญปล้อง 1
159 ประศักดิ์ หอมสนิท 1
160 ชูศรี ยินดีตระกูล 1
161 ชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ 1
162 พัชราภรณ์ ผางสระน้อย 1
163 ฐาปนี สีเฉลียว 1
164 สวรัย ชัยภาสกรสกุล 1
165 สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล 1
166 เจษฎาพร เมธีพิทักษ์ธรรม 1
167 วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ 1
168 ปรารถนา มาลัยขวัญ 1
169 อภิญญา นัยวิรัตน์ 1
170 ธัชกร สุวรรณจรัส 1
171 วิกัญญา เจนสุริยะกุล 1
172 ดุจแข นาคใหญ่ 1
173 สุภาพร บุญปล้อง 1
174 จักรพันธ์ จันทรัศมี 1
175 วรรณรัตน์ คงเจริญ 1
176 จรรยาพร ก่อเกียรติคุณ 1
177 พรทิพย์ เก็งธรรม 1
178 ผกาวัน ศิริวิไล 1
179 ชุติมา เศรษฐภักดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 10
3 2557 3
4 2556 8
5 2555 5
6 2554 3
7 2553 13
8 2552 14
9 2551 3
10 2550 7
11 2549 3
12 2548 7
13 2547 6
14 2546 9
15 2545 3
16 2544 4
17 2543 7
18 2542 3
19 2541 5
20 2540 10
21 2539 9
22 2538 5
23 2537 2
24 2536 5
25 2535 7
26 2534 7
27 2533 5
28 2532 7
29 2531 1
30 2530 3
31 2524 4
32 2521 1
33 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ออนไลน์โดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อนาคตเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาการจัดการ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฎีขยายความคิดสำหรับครูมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3 การพัฒนารูปแบบการสอนตามกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนิสิตนักศึกษาครู
4 การพัฒนารูปแบบการสอนตามกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนิสิตนักศึกษาครู
5 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฎีขยายความคิดสำหรับครูมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้โครงงานบริการสังคมที่ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกัน
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้บทเรียนมัลติมีเดียเชิงสถานการณ์และวิธีการฝึกหัดทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
8 การพัฒนารูปแบบการออกแบบโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติแบบมีนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
9 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของครูประจำการเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักเรียนประถมศึกษา
10 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมและการเรียนรู้เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างวินัย 5 ประการ ของ ปีเตอร์ เซงเก้ สำหรับนักบินพาณิชย์
11 การพัฒนารูปแบบการออกแบบสำหรับการสอนแนะแบบผสมผสานและการเรียนรู้จากการปฏิบัติสำหรับศึกษานิเทศก์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
12 การพัฒนาระบบจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่ใช้สัญญาการเรียนรู้และเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
13 การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการสอบคัดเลือก
14 การพัฒนารูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2556
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กรณีศึกษาตามแนวโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาการคิดไตร่ตรองและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
16 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้หลักการจัดการความรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการฝึกอบรมของนักพัฒนาบุคลากร
17 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์องค์กรไอซีทีแห่งการเรียนรู้ตามกรอบรางวัลคุณภาพการจัดการภาครัฐ
18 การพัฒนารูปแบบการเทียบเคียงสมรรถนะอีเลิร์นนิงสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
19 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนเครือข่ายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
20 นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา
21 การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์เพื่อการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานสำหรับนักวิชาการสาธารณสุข
22 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคการ เขียนรอบวงบนสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการเขียนวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2555
23 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้
24 การพัฒนาคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวางแผนชุมชน
25 การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนา ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร
26 การนำเสนอระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บล็อกด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมเพื่อสร้างความสามารถในการเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุข
27 การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนา ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2554
28 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการทำโครงงานตามทฤษฎีกิจกรรมที่ใช้แบบการแสดงตัวตนในบล็อกและการประเมินโดยเพื่อนที่แตกต่างกันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติเสมือนสำหรับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
30 การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ ตามกระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของครูประจำการ ในการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2553
31 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
32 การพัฒนารูปแบบการแบ่งบันความรู้ด้วยวิธีผสมผสานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เอไอซีเพื่อส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
33 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
34 การพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
35 การพัฒนารูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
36 การพัฒนารูปแบบการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักด้วยเครื่องมือทางปัญญาแบบไฮเพอร์มีเดียเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต
37 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 การนำเสนอรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต
39 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน
40 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการเรียนจากประสบการณ์บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะครู พฤติกรรมผู้นำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับพลวัตการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร
42 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างพลวัตการเรียนรู้สำหรับพนักงานธนาคารพาณิชย์
43 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
44 ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบค้นพบด้วยวิธีอุปนัยและนิรนัย ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน
45 การพัฒนาการแบ่งปันความรู้ออนไลน์ของแกนนำ อย.น้อย
46 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
47 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบร่วมมือบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบครบวงจรสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
48 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
49 การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระดับจังหวัด
50 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา
51 ผลของการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บโดยใช้กรณีตัวอย่างด้วยการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแข่งขัน ระหว่างกลุ่มด้วยเกมที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
52 ผลของการเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบค้นพบ ด้วยวิธีอุปนัยและนิรนัย ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน
53 ผลของการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บโดยใช้กรณีตัวอย่าง ด้วยการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ด้วยเกมที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
54 การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระดับจังหวัด
55 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา
56 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
57 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
58 การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร่วมมือตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสร้างพฤติกรรมการสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
59 การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสำหรับบุคคลากรทางการศึกษา
60 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมกศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2550
61 การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเว็บ วิชาการประพันธ์เพลงสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ระดับอุดมศึกษาต่างสถาบัน
62 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ระยะที่ 3 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
63 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
64 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยหลักจัดการเรียนแบบรู้แจ้งเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
65 การประเมินสถานการณ์เทคโนโลยีการสื่อสารและรณรงค์ด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ
66 การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67 การพัฒนาตัวบ่งชี้ปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
68 การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะเรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
69 การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ ของครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนในฝันของกรุงเทพมหานคร
70 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2548
71 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย
72 การพัฒนาระบบการสร้างความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับอาจารย์พยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา
73 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา
74 การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
75 การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้โมเดลซิปปาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
76 สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
77 การประเมินสถานการณ์เทคโนโลยีการสื่อสารและรณรงค์ด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
78 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
79 สมรรถภาพที่พึงประสงค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80 สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
81 การนำเสนอรูปแบบศูนย์การเรียนในโรงพยาบาลสำหรับเด็กเจ็บป่วย
82 การนำเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินภายนอกสำหรับตรวจสอบหน่วยงานฝึกอบรมภาคเเอกชน
ปี พ.ศ. 2546
84 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมในงานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ตามแนวคิดวิธีการเรียนแบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
85 การใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
86 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนของครู ช่วงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร
87 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
88 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
89 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมในงานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
90 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของนักฝึกอบรมภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
91 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรม ในงานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างวิสัยทัศน์ ร่วมกันตามแนวคิดวิธีการมีส่วนร่วมสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
92 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2545
93 การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
94 การศึกษาจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา
95 การศึกษาจรรยาบรรณ ของนักเทคโนโลยีการศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
96 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะไฟแรงใฝ่รู้คู่ศักยภาพของ นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
97 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะคิดเป็นระบบครบวงจรของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
98 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะรับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้องของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
99 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2543
100 การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนเหนือในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
101 การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
102 การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
103 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
104 การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนตะวันออกในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
105 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับองค์กรเอื้อการเรียนรู้ของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
106 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับองค์กรเอื้อการเรียนรู้ของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
107 การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนการสอนอนามัยส่วนบุคคลตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติ สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
108 การนำเสนอจรรยาบรรณของนักอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
109 การศึกษาความต้องการของบุคลากรฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้จากฐานงานวิจัยด้านฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2541
110 การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางในโครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
111 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน : การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริค
112 การศึกษารูปแบบตำราคอมพิวเตอร์การศึกษาตามความต้องการของนิสิตนักศึกษาครู สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
113 การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
114 การศึกษาตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
115 แนวทางการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา : รายงานผลการวิจัย
116 การวิเคราะห์โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : รายงานผลการวิจัย
117 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
118 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
119 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
120 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน ของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
121 เกณฑ์สำหรับการเลือกวิธีการฝึกอบรมสำหรับธนาคารพาณิชย์ของไทย ตามความคิดเห็นของวิทยากรภายใน
122 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการ ตามมติของคณะรัฐมนตรี
123 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
124 การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สำหรับศูนย์การเรียนในชุมชน สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2539
125 การพัฒนาเกณฑ์การติดตามผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
126 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
127 การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ
128 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
129 การวิเคราะห์เนื้อหาตำราภาษาไทยสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ที่เขียนโดยอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
130 การศึกษาจรรยาบรรณของนักอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
131 สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
132 การวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในวารสารการศึกษาคัดสรรของไทยที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2537
133 การศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2538
ปี พ.ศ. 2538
134 ความคิดเห็นของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่เหมาะสม ของโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
135 การศึกษาเนื้อหาด้านคุณธรรมในหนังสือการ์ตูนภาษาไทย-อังกฤษ
136 การศึกษาความต้องการของผู้บริหารและอาจารย์ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
137 รูปแบบนำเสนอการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
138 องค์ประกอบและความพึงพอใจในการทำงาน ของเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2537
139 การวิเคราะห์เนื้อหาในโฆษณาทางโทรทัศน์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ
140 สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2536
141 ประสิทธิผลของการสอนวิชา 418201 เทคโนโลยีการศึกษาด้วยระบบคู่สัญญา : รายงานการวิจัย
142 สมรรถภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหน่วยงานภาคเอกชน ตามการรับรู้ของตนเองและหัวหน้าหน่วย
143 ความคิดเห็นของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7 เกี่ยวกับบทบาทในการเป็นตัวกลางแพร่กระจาย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
144 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ของนักศึกษาทางไกลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเองและแบบเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
145 การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ ของวิทยากรภายในของรัฐวิสาหกิจ
ปี พ.ศ. 2535
146 การศึกษาความต้องการของอาจารย์และนิสิตเกี่ยวกับการบริการ ของศูนย์วิทยภัณฑ์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147 ความคิดเห็นของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 5 เกี่ยวกับสาเหตุการขาดความรู้ด้านสื่อการสอน
148 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับความพึงพอใจในการทำงาน ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยฝึกอบรมรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร
149 แนวโน้มในการพัฒนาสื่อสำหรับการศึกษาทางไกล ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
150 การวิเคราะห์รูปแบบวารสารวิชาการสาขาครุศึกษาของมหาวิทยาลัย
151 ความต้องการศูนย์วิทยบริการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา
152 การศึกษากระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2534
153 สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับสื่อเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
154 องค์ประกอบที่สำคัญกับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ของครูมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6
155 การศึกษากระบวนการหาความจำเป็น ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อการสอน ของสถาบันอุดมศึกษา
156 บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะตัวกลางการแพร่กระจายนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีการศึกษา
157 บทบาทของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในฐานะตัวกลางการแพร่กระจายนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีการศึกษา
158 การสัมผัสสื่อและการยอมรับสารนิเทศด้านแรงงาน ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
159 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
160 สภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร
161 การศึกษากิจกรรมการวิเคราะห์งานการฝึกอบรมตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในภาคเอกชน
162 ความคิดเห็นของครูฝึกระดับจังหวัด-อำเภอ และครูฝึกระดับตำบลเกี่ยวกับวิธีการฝึกอบรม ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในภาคกลาง
163 การศึกษากระบวนการฝึกอบรมของรัฐวิสาหกิจ
164 วิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับรัฐวิสาหกิจตามการรับรับรู้ ของวิทยากรฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2532
165 บุคลากรเทคโนโลยีการศึกษากับการเป็นที่ปรึกษา
166 ผลของทำนองเพลงที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยประกอบภาพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเสียงของเครื่องดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
167 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางภาษากับประเภทตัวอักษรชี้นำ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
168 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเสนอเนื้อหาในหนังสือการ์ตูนกับรูปแบบการคิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
169 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดของตัวอักษรในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับความถนัดทางภาษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความเข้าใจ การอ่านภาษาอังกฤษ และเวลาที่ใช้ในการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
170 อัตราเวลาในการอ่านข้อความบนจอคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านต่างกัน
171 ความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน
ปี พ.ศ. 2531
172 บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาตามการรับรู้ของตนเองและผู้บริหาร
ปี พ.ศ. 2530
173 ความสัมพันธ์ระหว่างการชมเทปโทรทัศน์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
174 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาของบุคลากร ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
175 การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบค้นพบกับแบบบอกให้รู้ ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2524
176 การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนการอ่านจับใจความภษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
177 สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร
178 การศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนประกอบภาพของไทย
179 ปัญหาการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2521
180 การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน โรงเรียนที่พระเป็นผู้สอน ในกรุงเทพมหานคร