ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 31
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
3 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 17
4 จินตวีร์ คล้ายสังข์ 11
5 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 8
6 ธีรวดี ถังคบุตร 7
7 วิชุดา รัตนเพียร 6
8 เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม 5
9 พิจิตรา ธรรมสถิตย์ 5
10 รัชนีวรรณ ตั้งภักดี 5
11 ปรีชา วิหคโต 5
12 สุพรรณี คำนันท์ 5
13 พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ 5
14 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 4
15 เนาวนิตย์ สงคราม 3
16 วราภรณ์ สินถาวร 3
17 สมบูรณ์ ขอสกุล 2
18 อรสา ปานขาว 2
19 ใจทิพย์ ณ สงขลา 2
20 เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี 2
21 ลีลาวดี วัชโรบล 2
22 พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค 2
23 ศุภร สุวรรณาศรัย 2
24 ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ 2
25 จิรัชฌา วิเชียรปัญญา 2
26 พันธณีย์ วิหคโต 2
27 ประกอบ กรณีกิจ 2
28 กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ 2
29 สำลี ทองธิว 2
30 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 2
31 สุธาศินี เจริญยิ่ง 2
32 ปานเพชร ร่มไทร 2
33 ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 2
34 กัลยาณี จิตร์วิริยะ 2
35 ลัดดา เหลืองศศิพงษ์ 2
36 จรรยา บุญปล้อง 1
37 นิรันดร์ สาโรวาท 1
38 รัตนา พุ่มไพศาล 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
40 สุจิตรา ยงสมบูรณ์ 1
41 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
42 จักรพันธ์ จันทรัศมี 1
43 ชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ 1
44 เด็จ สว่างอรุณ 1
45 อรุณี อารีรักษ์ 1
46 จิรศักดิ์ อุดหนุน 1
47 ชูศรี ยินดีตระกูล 1
48 เยาวพา นพศรี 1
49 ดุจแข นาคใหญ่ 1
50 ประศักดิ์ หอมสนิท 1
51 ศิริพร จันทรปาน 1
52 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 1
53 ประศักดิ์ หอมสนิท 1
54 ดร.นภาพร ยอดสิน 1
55 ประภาพร ศรีคำ 1
56 วิกัญญา เจนสุริยะกุล 1
57 อัจฉราวรรณ กมลรัตน์ 1
58 วรรณรัตน์ คงเจริญ 1
59 ปรารถนา มาลัยขวัญ 1
60 ผกาวัน ศิริวิไล 1
61 นีรนาท สถิรากร 1
62 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 1
63 ธนพจน์ ภูมิภักดิ์ 1
64 ประภาภรณ์ ฉันทฉัตรกนก 1
65 สุภาพร บุญปล้อง 1
66 วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ 1
67 ธัชกร สุวรรณจรัส 1
68 พรทิพย์ เก็งธรรม 1
69 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ 1
70 วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ 1
71 สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล 1
72 พัชราภรณ์ ผางสระน้อย 1
73 ฐาปนี สีเฉลียว 1
74 สุธิภา แสนทอน 1
75 จรรยาพร ก่อเกียรติคุณ 1
76 ชยศมน นรเศรษฐกมล 1
77 กีรติ ตันเสถียร 1
78 กนกวรรณ เหมือนวงศ์ 1
79 สมชาย สุริยะไกร 1
80 บัวงาม ไชยสิทธิ์ 1
81 กู้เกียรติ แซ่ตั้ง 1
82 เฉลิมฤทธิ์ แก้วสิมมา 1
83 นันทวรรณ หุวะนันทน์ 1
84 เชษฐา เทียมเพชร 1
85 ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ 1
86 มนตรี แย้มกสิกร 1
87 นภาภรณ์ ยอดสิน 1
88 ดวงรัตน์ อาบใจ, 2520- 1
89 อภิชา แดงจำรูญ 1
90 ณัฏยา เพชรติ่ง, 2520- 1
91 พร้อมภัค กัลยาศิลปิน 1
92 พรรณพิมล เพียรรุ่งโรจน์, 2521- 1
93 พัชราวดี ศรีบุญเรือง 1
94 พิมสาย จึงตระกูล, 2517- 1
95 วิชุดา รัตนเพียร 1
96 อำรุง จันทวานิช 1
97 วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ 1
98 วิไลลักษณ์ ชาติวิเชียร 1
99 จุฬาพร เหมวรรณวดีกุล 1
100 ดารรัตน์ ลี้เสริมสุขสิริ 1
101 วิจารณ์ พานิช 1
102 กอบสุข คงมนัส 1
103 ดวงจันทร์ อ่าววิจิตรกุล 1
104 ชิราพร หนูฤทธิ์ 1
105 ชุติมา เศรษฐภักดี 1
106 ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 1
107 จิตรจำนง รัตนสกล 1
108 กิดานันท์ มลิทอง 1
109 สวรัย ชัยภาสกรสกุล 1
110 จรรยารักษ์ ลำจำปา 1
111 จันทรา ปัทมสุนทร 1
112 บัญชา สำรวยรื่น 1
113 ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ 1
114 พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค 1
115 น้ำทิพย์ สุนทรนันท 1
116 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 1
117 สุภณิดา ปุสุรินทร์คำ 1
118 เสริมศิลป์ ปานนิล 1
119 เชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา 1
120 สมชาย ลีตะภวังค์ 1
121 วารุณี ทองอาญา 1
122 ธนพล อเนกสิทธิสิน, 2523- 1
123 หทัยนันท์ ตาลเจริญ 1
124 โสภาค เจริญสุข 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
126 อัจฉรา บุญชุม 1
127 วัชรพล วิบูลยศริน 1
128 ณัฐกร สงคราม 1
129 ศณียา จิโนวัฒน์, 2522- 1
130 ศรานตา จันทร์เมือง, 2517- 1
131 วิเชียร จิตทรัพย์ 1
132 ดิเรก ธีระภูธร 1
133 จินตนา ผลสนอง 1
134 ฉัตรชัย บุษบงค์, 2514- 1
135 เจษฎา วณิชชากร, 2517- 1
136 ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ 1
137 ณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง, 2515- 1
138 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
139 ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ 1
140 วิชัย เสวกงาม 1
141 สุมาลี เชื้อชัย 1
142 ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ 1
143 พิษณุ ประจงการ 1
144 เจนจิรา รัตนเพียร 1
145 กิตติมา สาธุวงษ์ 1
146 สมพร พรจันทร์ 1
147 สมยศ สิงห์คำ 1
148 สงคราม มีบุญญา 1
149 พัทธนันท์ บุตรฉุย 1
150 สุชาติ ใจสุภาพ 1
151 จิรศักดิ์ แซ่โค้ว 1
152 ดรัณภพ เพียรจัด 1
153 นัชชา เทียมพิทักษ์ 1
154 มีโชค ทองไสว 1
155 ปัทมา จันทวิมล 1
156 พิมพสาย จึงตระกูล 1
157 ปรียา สมพืช 1
158 พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ 1
159 กาญจนา ปราบพาล 1
160 วิเชียร ปลื้มคิด 1
161 พันพัชร ปิ่นจินดา 1
162 ชัชวาล ขันติคเชนชาติ 1
163 พวงทอง สถิตพงศ์สถาพร 1
164 อนุทิน อินทร์งาม 1
165 ทัศนัย ขำรักษา 1
166 พิสิฐพล ไกรพิพัฒน์ 1
167 ศรัณยพร รัตนสุวรรณ 1
168 อุทัย บุญประเสริฐ 1
169 จิตรา พีชะพัฒน์ 1
170 ชลาภรณ์ ทองเจริญ 1
171 พร้อมภักดิ์ กัลยาศิลปิน 1
172 อภิญญา นัยวิรัตน์ 1
173 ธีรวุธ ชมใจ 1
174 เจษฎาพร เมธีพิทักษ์ธรรม 1
175 จุฬารัตน์ บุษบงก์ 1
176 ศรีวรรณ จิตรานนท์ 1
177 ประดิษฐ์ เดชบุญ 1
178 สุทธารัตน์ ชัยจันทร์ 1
179 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
180 พงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ 1
181 ลาวัลย์ ปานดิษฐ์ 1
182 สรณะ ฉายประเสริฐ 1
183 ประสงค์ เปนะนาม 1
184 ศุภกร สุวรรณาศรัย 1
185 ปรเมศวร์ บุญยืน 1
186 ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์ 1
187 ชนัญญา พรหมฝาย 1
188 เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์ 1
189 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
190 วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย 1
191 สุภรัฐ ผ่องพันธุ์งาม 1
192 สิริวรรณ บุญลือ 1
193 วีรวุฒน์ พึ่งเจริญ 1
194 นิษฐา พุฒิมานรดีกุล 1
195 กิจจา บานชื่น 1
196 กรัณญา อรุณรัตน์ 1
197 อภิชาติ ศิวยาธร 1
198 ทิพวัลย์ พูลสาริกิจ 1
199 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
200 จิติณัฐ วิมานรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 10
3 2557 3
4 2556 8
5 2555 5
6 2554 3
7 2553 13
8 2552 13
9 2551 3
10 2550 5
11 2549 3
12 2548 6
13 2547 6
14 2546 9
15 2545 3
16 2544 4
17 2543 5
18 2542 3
19 2541 5
20 2540 10
21 2539 9
22 2538 5
23 2537 2
24 2536 5
25 2535 7
26 2534 7
27 2533 5
28 2532 7
29 2531 1
30 2530 3
31 2524 4
32 2521 1
33 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ออนไลน์โดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อนาคตเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาการจัดการ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฎีขยายความคิดสำหรับครูมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3 การพัฒนารูปแบบการสอนตามกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนิสิตนักศึกษาครู
4 การพัฒนารูปแบบการสอนตามกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนิสิตนักศึกษาครู
5 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฎีขยายความคิดสำหรับครูมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้โครงงานบริการสังคมที่ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกัน
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้บทเรียนมัลติมีเดียเชิงสถานการณ์และวิธีการฝึกหัดทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
8 การพัฒนารูปแบบการออกแบบโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติแบบมีนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
9 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของครูประจำการเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักเรียนประถมศึกษา
10 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมและการเรียนรู้เชิงคาดการณ์เพื่อเสริมสร้างวินัย 5 ประการ ของ ปีเตอร์ เซงเก้ สำหรับนักบินพาณิชย์
11 การพัฒนารูปแบบการออกแบบสำหรับการสอนแนะแบบผสมผสานและการเรียนรู้จากการปฏิบัติสำหรับศึกษานิเทศก์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
12 การพัฒนาระบบจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่ใช้สัญญาการเรียนรู้และเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
13 การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการสอบคัดเลือก
14 การพัฒนารูปแบบการออกแบบอีเลิร์นนิงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2556
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กรณีศึกษาตามแนวโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาการคิดไตร่ตรองและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
16 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้หลักการจัดการความรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการฝึกอบรมของนักพัฒนาบุคลากร
17 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์องค์กรไอซีทีแห่งการเรียนรู้ตามกรอบรางวัลคุณภาพการจัดการภาครัฐ
18 การพัฒนารูปแบบการเทียบเคียงสมรรถนะอีเลิร์นนิงสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
19 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนเครือข่ายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
20 นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา
21 การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์เพื่อการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานสำหรับนักวิชาการสาธารณสุข
22 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคการ เขียนรอบวงบนสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการเขียนวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2555
23 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้
24 การพัฒนาคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวางแผนชุมชน
25 การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนา ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร
26 การนำเสนอระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บล็อกด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมเพื่อสร้างความสามารถในการเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุข
27 การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนา ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2554
28 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการทำโครงงานตามทฤษฎีกิจกรรมที่ใช้แบบการแสดงตัวตนในบล็อกและการประเมินโดยเพื่อนที่แตกต่างกันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติเสมือนสำหรับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
30 การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ ตามกระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของครูประจำการ ในการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2553
31 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
32 การพัฒนารูปแบบการแบ่งบันความรู้ด้วยวิธีผสมผสานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เอไอซีเพื่อส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
33 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
34 การพัฒนาระบบจัดเก็บและใช้ความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
35 การพัฒนารูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อนความดีผ่านเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
36 การพัฒนารูปแบบการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักด้วยเครื่องมือทางปัญญาแบบไฮเพอร์มีเดียเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต
37 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 การนำเสนอรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต
39 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน
40 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการเรียนจากประสบการณ์บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะครู พฤติกรรมผู้นำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับพลวัตการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร
42 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างพลวัตการเรียนรู้สำหรับพนักงานธนาคารพาณิชย์
43 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
44 ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบค้นพบด้วยวิธีอุปนัยและนิรนัย ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน
45 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
46 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบร่วมมือบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบครบวงจรสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
47 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
48 การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระดับจังหวัด
49 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา
50 ผลของการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บโดยใช้กรณีตัวอย่างด้วยการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแข่งขัน ระหว่างกลุ่มด้วยเกมที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
51 ผลของการเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบค้นพบ ด้วยวิธีอุปนัยและนิรนัย ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน
52 ผลของการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บโดยใช้กรณีตัวอย่าง ด้วยการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ด้วยเกมที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
53 การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระดับจังหวัด
54 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา
55 การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
56 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
57 การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร่วมมือตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสร้างพฤติกรรมการสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
58 การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสำหรับบุคคลากรทางการศึกษา
59 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมกศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2550
60 การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเว็บ วิชาการประพันธ์เพลงสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ระดับอุดมศึกษาต่างสถาบัน
61 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
62 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยหลักจัดการเรียนแบบรู้แจ้งเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
63 การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64 การพัฒนาตัวบ่งชี้ปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
65 การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะเรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
66 การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ ของครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนในฝันของกรุงเทพมหานคร
67 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2548
68 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย
69 การพัฒนาระบบการสร้างความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับอาจารย์พยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา
70 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา
71 การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
72 การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้โมเดลซิปปาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73 สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
74 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75 สมรรถภาพที่พึงประสงค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76 สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
77 การนำเสนอรูปแบบศูนย์การเรียนในโรงพยาบาลสำหรับเด็กเจ็บป่วย
78 การนำเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินภายนอกสำหรับตรวจสอบหน่วยงานฝึกอบรมภาคเเอกชน
ปี พ.ศ. 2546
80 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมในงานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ตามแนวคิดวิธีการเรียนแบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
81 การใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
82 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนของครู ช่วงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร
83 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
84 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
85 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมในงานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
86 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของนักฝึกอบรมภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
87 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรม ในงานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างวิสัยทัศน์ ร่วมกันตามแนวคิดวิธีการมีส่วนร่วมสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
88 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2545
89 การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
90 การศึกษาจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา
91 การศึกษาจรรยาบรรณ ของนักเทคโนโลยีการศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
92 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะไฟแรงใฝ่รู้คู่ศักยภาพของ นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
93 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะคิดเป็นระบบครบวงจรของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
94 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะรับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้องของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
95 ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2543
96 การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนเหนือในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
97 การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
98 การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
99 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
100 การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนตะวันออกในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2542
101 การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนการสอนอนามัยส่วนบุคคลตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติ สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
102 การนำเสนอจรรยาบรรณของนักอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
103 การศึกษาความต้องการของบุคลากรฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้จากฐานงานวิจัยด้านฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2541
104 การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางในโครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
105 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน : การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริค
106 การศึกษารูปแบบตำราคอมพิวเตอร์การศึกษาตามความต้องการของนิสิตนักศึกษาครู สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
107 การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
108 การศึกษาตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
109 แนวทางการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา : รายงานผลการวิจัย
110 การวิเคราะห์โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : รายงานผลการวิจัย
111 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
112 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
113 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
114 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน ของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
115 เกณฑ์สำหรับการเลือกวิธีการฝึกอบรมสำหรับธนาคารพาณิชย์ของไทย ตามความคิดเห็นของวิทยากรภายใน
116 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการ ตามมติของคณะรัฐมนตรี
117 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
118 การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สำหรับศูนย์การเรียนในชุมชน สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2539
119 การพัฒนาเกณฑ์การติดตามผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
120 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
121 การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ
122 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
123 การวิเคราะห์เนื้อหาตำราภาษาไทยสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ที่เขียนโดยอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
124 การศึกษาจรรยาบรรณของนักอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
125 สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
126 การวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในวารสารการศึกษาคัดสรรของไทยที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2537
127 การศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2538
ปี พ.ศ. 2538
128 ความคิดเห็นของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่เหมาะสม ของโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
129 การศึกษาเนื้อหาด้านคุณธรรมในหนังสือการ์ตูนภาษาไทย-อังกฤษ
130 การศึกษาความต้องการของผู้บริหารและอาจารย์ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
131 รูปแบบนำเสนอการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
132 องค์ประกอบและความพึงพอใจในการทำงาน ของเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2537
133 การวิเคราะห์เนื้อหาในโฆษณาทางโทรทัศน์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ
134 สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2536
135 ประสิทธิผลของการสอนวิชา 418201 เทคโนโลยีการศึกษาด้วยระบบคู่สัญญา : รายงานการวิจัย
136 สมรรถภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหน่วยงานภาคเอกชน ตามการรับรู้ของตนเองและหัวหน้าหน่วย
137 ความคิดเห็นของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7 เกี่ยวกับบทบาทในการเป็นตัวกลางแพร่กระจาย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
138 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ของนักศึกษาทางไกลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเองและแบบเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
139 การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ ของวิทยากรภายในของรัฐวิสาหกิจ
ปี พ.ศ. 2535
140 การศึกษาความต้องการของอาจารย์และนิสิตเกี่ยวกับการบริการ ของศูนย์วิทยภัณฑ์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141 ความคิดเห็นของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 5 เกี่ยวกับสาเหตุการขาดความรู้ด้านสื่อการสอน
142 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับความพึงพอใจในการทำงาน ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยฝึกอบรมรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร
143 แนวโน้มในการพัฒนาสื่อสำหรับการศึกษาทางไกล ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
144 การวิเคราะห์รูปแบบวารสารวิชาการสาขาครุศึกษาของมหาวิทยาลัย
145 ความต้องการศูนย์วิทยบริการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา
146 การศึกษากระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2534
147 สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับสื่อเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
148 องค์ประกอบที่สำคัญกับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ของครูมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6
149 การศึกษากระบวนการหาความจำเป็น ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อการสอน ของสถาบันอุดมศึกษา
150 บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะตัวกลางการแพร่กระจายนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีการศึกษา
151 บทบาทของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในฐานะตัวกลางการแพร่กระจายนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีการศึกษา
152 การสัมผัสสื่อและการยอมรับสารนิเทศด้านแรงงาน ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
153 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
154 สภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร
155 การศึกษากิจกรรมการวิเคราะห์งานการฝึกอบรมตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในภาคเอกชน
156 ความคิดเห็นของครูฝึกระดับจังหวัด-อำเภอ และครูฝึกระดับตำบลเกี่ยวกับวิธีการฝึกอบรม ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในภาคกลาง
157 การศึกษากระบวนการฝึกอบรมของรัฐวิสาหกิจ
158 วิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับรัฐวิสาหกิจตามการรับรับรู้ ของวิทยากรฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2532
159 บุคลากรเทคโนโลยีการศึกษากับการเป็นที่ปรึกษา
160 ผลของทำนองเพลงที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยประกอบภาพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเสียงของเครื่องดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
161 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางภาษากับประเภทตัวอักษรชี้นำ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
162 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเสนอเนื้อหาในหนังสือการ์ตูนกับรูปแบบการคิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
163 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดของตัวอักษรในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับความถนัดทางภาษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความเข้าใจ การอ่านภาษาอังกฤษ และเวลาที่ใช้ในการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
164 อัตราเวลาในการอ่านข้อความบนจอคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านต่างกัน
165 ความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน
ปี พ.ศ. 2531
166 บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาตามการรับรู้ของตนเองและผู้บริหาร
ปี พ.ศ. 2530
167 ความสัมพันธ์ระหว่างการชมเทปโทรทัศน์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
168 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาของบุคลากร ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
169 การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบค้นพบกับแบบบอกให้รู้ ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2524
170 การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนการอ่านจับใจความภษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
171 สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร
172 การศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนประกอบภาพของไทย
173 ปัญหาการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2521
174 การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน โรงเรียนที่พระเป็นผู้สอน ในกรุงเทพมหานคร