ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อยุทธ์ นิสสภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Fish Flights over fish Rights.
2 การพัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนเกษตรกร กรณีศึกษา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ปี พ.ศ. 2557
3 Local ecological knowledge and benefit sharing approaches for small-island fishery/tourism management in Lipe Island,Andaman Sea, Thailand
ปี พ.ศ. 2554
4 การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธุ์ผักและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
ปี พ.ศ. 2547
7 Stategics and options for Increasing and Sustalning fish.
8 Policy Research for Sustainable shrimp Farming inAsia.
9 Legal and Institutional Framework and Economic valution.
10 การประเมินผลกระทบจากการปรับปรุงสายพันธุ์ปลาในตระกูลปลาตะเพียน เพื่อขจัดความยากจนและเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหาร
ปี พ.ศ. 2546
11 ศักยภาพของมาตรฐานการผลิตกุ้งคุณภาพ Code of Conduct(COC) ต่อฟาร์มเลี้ยงกุ้งและโรงเพาะฟักลูกกุ้งในจังหวัดสงขลา
12 ศักยภาพด้านการตลาดของตลาดกลางประมูลกุ้งภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
13 ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบชีวภาพใน อ.สิเกา จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2544
14 การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมต่อการจัดการร่วมในโครงการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินพรุของสมาชิกนิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 Local ecological knowledge and benefit sharing approaches for small-island fishery/tourism management in Lipe Island,Andaman Sea, Thailand