ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมร เพชรสม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ธรรมนูญ หนูจักร 10
3 วาสนา โตเลี้ยง 7
4 Amorn Petsom 5
5 โสภณ เริงสำราญ 4
6 ชัยณรงค์ โตจรัส 2
7 Lek Utamasil 2
8 จิตรตรา เพียภูเขียว 2
9 ศรินทิพ อานามนารถ 2
10 ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ 2
11 ไพศาล สิทธิกรกุล 2
12 เล็ก อุตตมะศิล 2
13 ชฎาพร ถาวรพานิชกิจ 1
14 ศรินทิพ สุกใส 1
15 อภิชาติ กาญจนทัต 1
16 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 1
17 นาตยา ชัยรังษีเลิศ 1
18 ทรงกฤษณ์ ประภักดี 1
19 พุทธิสาร ชัยพันธุ์ 1
20 วงใจ ตั้งวงศ์เจริญกิจ 1
21 นันทพร เถาสุวรรณ 1
22 เจ็กเคียง แซ่โค้ว 1
23 วทัญญู เทียนทอง 1
24 กิจติศักดิ์ ยศอินทร์ 1
25 กุสุมา กมลจรัสโสภา 1
26 ผกามาส เหล่าทองสาร 1
27 โสภณ เริงสำราญ 1
28 จินตนา สายวรรณ์ 1
29 ศิริวรรณ หิรัญยพิสุทธิกุล 1
30 ศิริกันยา ตรีประสิทธิ์ผล 1
31 สุรชัย พรภคกุล 1
32 จรัสลักษณ์ เพชรวัง, 2517- 1
33 ชอุ่ม เปรมัษเฐียร 1
34 วิชชา พิชัยณรงค์ 1
35 พิมพ์ชนก เต็งเจริญ 1
36 ฐิตา ฟูเผ่า 1
37 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
38 ไพบูลย์ พรมณี, 2518- 1
39 วีระศักดิ์ ธนาพรสิน 1
40 สุริยพงศ์ กุลกีรติยุต 1
41 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
42 ศิริลักษณ์ ลีระศิริ 1
43 สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ 1
44 ขวัญฤดี พระสุจันทร์ทิพย์ 1
45 อุมากรณ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์ 1
46 สมใจ เพ็งปรีชา 1
47 เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ 1
48 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
49 ศิริวัตร ปุณฑริกพันธ์ 1
50 สุดารัตน์ บุญยง 1
51 อุษณีย์ ดวงหฤทัยกุล 1
52 ต่อศักดิ์ เค้ามูล 1
53 ศิริพร เชาว์เมธีวุฒิ 1
54 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 1
55 กุลธิดา แหวนเพชร 1
56 วิลาวรรณ์ จันทรประทิน 1
57 แก้วตา กิตติกนกรัตน์ 1
58 ศิริพรรณ วัฒนะรัตน์ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
60 นาตยา งามโรจนวณิชย์ 1
61 ไพลิน สิทธิวิเชียรวงศ์ 1
62 พนิดา ปรารัตน์ 1
63 รัชฎาภรณ์ กัลปนา 1
64 ศิริพร ชยุติพันธ์ 1
65 Chatcharee Suchatlampong 1
66 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 1
67 นันทิกา ปานจันทร์ 1
68 อรพินท์ แก้วปลั่ง 1
69 Sarintip Anamnart 1
70 Ampon Wattanarangsan 1
71 Thamrong Methasiri 1
72 ธำรง เมธาศิริ 1
73 สุรีย์ วิเศษสมบัติ 1
74 สิริพรรณ นิลไพรัช 1
75 ประไพพรรณ ฉันธิกุล 1
76 Siripan Nilpairach 1
77 อำพน วัฒนรังสรรค์ 1
78 กิตติมา ประภัสร์รังษี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 6
5 2551 3
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 3
10 2546 2
11 2545 3
12 2544 11
13 2543 2
14 2542 5
15 2541 1
16 2540 3
17 2539 2
18 2538 7
19 2537 2
20 2536 3
21 2534 2
22 2533 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของกวาวเครือแดงต่อการแข็งตัวขององคชาตในหนูแรทที่เป็นโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2554
2  แอล-แอสพาราจิเนสจากเชื้อราสกุลไซลาเรีย และการประยุกต์ใช้ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซิน และไดไฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด
4 การศึกษาทางอณูพันธุศาสตร์ของการสังเคราะห์กรดไขมัน และไขมันในยีสต์ Hansenula polymorpha
5 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด
6 ผลของกวาวเครือแดงต่อการแข็งตัวขององคชาตในหนูแรทที่เป็นโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2552
7 พลาสเตอร์ชีวภาพสำหรับห้ามเลือด
8 การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) จากกากน้ำตาลในระดับนำร่อง
9 การผลิตโปรตีนเซลล์เดี่ยวและผลิตภัณฑ์โดย Hansenula polymorpha จากกรีเซอรอลที่ปลดปล่อยจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
10 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซิน และไดไฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริก และอาหารรสเผ็ด
11 การประเมินความสามารถในการบดเคี้ยวด้วยชิ้นขี้ผึ้งที่พัฒนาขึ้นเอง
12 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 3 (ต.ค. 2551 ถึง ก.ย. 2552)
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2551
14 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซิน และไดไฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด
15 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดโฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด
ปี พ.ศ. 2550
16 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 122
17 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซิน และไดไฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริก และอาหารรสเผ็ด
ปี พ.ศ. 2549
18 การสกัดเปลาโนทอลด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
19 การหาปริมาณสารเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเทคนิคคะพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส : ประยุกต์กับเคอร์คูมินในขมิ้นชันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2548
20 สารต้านจุลชีพที่ผลิตโดย Bacillus spp.
ปี พ.ศ. 2547
21 การวิเคราะห์ไอเอสเอสอาร์ของเปล้าใหญ่ Croton oblongifolius ในประเทศไทย
22 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเปลาโนทอลในพลาสมโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟี
23 การผลิตกรดอาร์-(-)-3-ไฮดรอกซีบิวไทริก โดยการดีพอลิเมอไรเซชันในเซลล์ของ Bacillus sp. BA-019
ปี พ.ศ. 2546
24 การกำจัดสีของน้ำทิ้งในการผลิตลิกนินโดยราไวต์รอต
25 การหาลำดับกรดอะมิโนของฮอร์โมนจากต่อมก้านตากุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ด้วยเทคนิคเมทริกซ์แอสซิสเทดเลเซอร์ดิซอร์พชันไอออไนเซชันแมสสเปกโทรเมทรี
ปี พ.ศ. 2545
26 การแยกลิกนินออกจากน้ำดำในกระบวนการทำเยื่อกระดาษจากยูคาลิปตัส
27 สารระงับกลิ่นจากเห็ดฟาง
28 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารมัธยันต์ที่สะสมจากการย่อยสลายอะซีแนพธิลีนโดยสายพันธุ์กลาย Rhizobium sp. CU-A1 ที่กลายพันธุ์ด้วยทรานสโปซอน
ปี พ.ศ. 2544
29 การหาลำดับกรดอะมิโนของฮอร์โมนจากต่อมก้านตากุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ด้วยเทคนิคเมทริกซ์แอสซิสเทดเลเซอร์ดิซอร์พชันไอออไนเซชันแมสสเปกโทรเมทรี
30 สารสกัดจากใบกระเพราผีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแห้วหมู
31 การเตรียมปุ๋ยชนิดควบคุมการปลดปล่อยไนโตรเจนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
32 ออกซิเดชันของสารประกอบเมอร์แคปแทนด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์
33 องค์ประกอบทางเคมีของแก่นต้นสลัดได Euphorbia antiquorum Linn. ที่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
34 การเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของนิวโรเปปไทด์จากก้านตาของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon โดยใช้ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีและเมทริกซ์-แอสซิสเทดเลเซอร์ดีซอร์พชันไอออไนเซชันแมสสเปกโทรเมทรี
35 การพัฒนาการทำปรอทให้บริสุทธิ์
36 การวิเคราะห์สูตรโครงสร้างของกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดใหม่จากเชื้อกลายพันธุ์ของยีสต์ แฮนเซนนูล่า โพลีมอรฟ่า
37 การเตรียมสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมการปลดปล่อยโดยเคลือบด้วยโพลีเมอร์ที่สลายได้ตามธรรมชาติ
38 การควบคุมการปลดปล่อยคลอรีนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมคลอไรท์และไดคลอโรโซไซยานุริกแอซิดโดยโพลีเอทิลีนไกลคอล
39 การวิเคราะห์สูตรโครงสร้างของกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดใหม่จากเชื้อกลายพันธุ์ของยีสต์ แฮนเซนนูล่าโพลีมอรฟ่า
ปี พ.ศ. 2543
40 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารเทอร์พีนอยด์โดยกระบวนการทางชีวภาพด้วย Aspergillus niger
41 การวิเคราะห์ปริมาณสารควอเทอร์นารีแอมโมเนียมในกากน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2542
42 การกำจัดคลอริเนเตดไฮโดรคาร์บอนจากน้ำเสียห้องปฏิบัติการเคมี โดยใช้ผงเหล็ก
43 การกำจัดปรอทและการแยกโลหะเงินออกจากโลหะเจืออะมัลกัมที่เหลือทิ้งจากการบูรณะฟัน
44 การเพิ่มการสลายตัวของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนโดยใช้ผงเหล็ก
45 การคัดกรองสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสมุนไพรโดยวิธียับยั้ง ไซคลิก-เอเอ็มพี ฟอสโฟไดเอสเทอเรส
46 การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Alumina Ceramics
ปี พ.ศ. 2541
47 การสังเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนบางส่วนของฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด จากกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด
ปี พ.ศ. 2540
48 การหาสูตรโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้รังสีเอกซ์
49 การสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวจากขวดเพทที่ใช้แล้ว
50 การหาสูตรโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้รังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2539
51 การสลายทางชีวภาพของน้ำม้นหล่อลื่นสังเคราะห์ โดย Pseudomonas putida และ Bacillus subtilis
52 การสกัดอะซาไดแรคทินจากเมล็ดสะเดาและปฏิกิริยากับไลเปส
ปี พ.ศ. 2538
53 องค์ประกอบทางเคมีของดอกนนทรี Peltophorum pterocarpum
54 การสังเคราะห์เหล็กออกไซด์ r-Fe2O3 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเทปบันทึกเสียง
55 การวิเคราะห์สารต้องห้ามบางชนิดในปัสสาวะโดยใช้เทคนิค ทางลิควิดโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี
56 การบำบัดน้ำเสียโครเมียมจากโรงงานชุบโลหะ ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุไอออน
57 การสกัดสารบีตา-แคโรทีนจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คาร์บอนกัมมันต์
58 พิษเฉียบพลันของสารประะกอบบีส-ไตรบิวทิลทินออกไซด์ต่อกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ระยะวัยอ่อน
59 การเรียนการสอนภาษาไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2537
60 การสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวจากขวดเพทที่ใช้แล้ว : รายงานผลการวิจัย
61 การสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวจากขวดเพทที่ใช้แล้ว
ปี พ.ศ. 2536
62 การผลิตสแตนนิคคลอไรด์และสแตนนัสคลอไรด์ในขนาดกึ่งอุตสาหกรรม
63 การสังเคราะห์สารประกอบดีบุกอินทรีย์ที่มีหมู่อะมิโนอัลคิล
64 การสังเคราะห์สารประกอบดีบุกอินทรีย์ที่มีหมู่อะมิโนเฟนิล
ปี พ.ศ. 2534
65 การสังเคราะห์อนุพันธ์ดีบุกอินทรีย์บอเรท
66 การเปลี่ยนสเตียรอยด์อินเตอร์มีเดียตให้เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนโดยวิธีทางเคมี
ปี พ.ศ. 2533
67 องค์ประกอบทางเคมีของรากคนทา (Harrisonia perforata Merr.)
68 การผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากน้ำมันเตาใสเบา และน้ำมันเตาใสหนัก โดย กระบวนการแยกไขด้วยตัวทำละลาย และกระบวนการสกัดด้วยตัวทำละลาย