ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมร เพชรสม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ธรรมนูญ หนูจักร 10
3 วาสนา โตเลี้ยง 7
4 Amorn Petsom 5
5 โสภณ เริงสำราญ 4
6 จิตรตรา เพียภูเขียว 2
7 ศรินทิพ อานามนารถ 2
8 ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ 2
9 ชัยณรงค์ โตจรัส 2
10 ไพศาล สิทธิกรกุล 2
11 เล็ก อุตตมะศิล 2
12 Lek Utamasil 2
13 วงใจ ตั้งวงศ์เจริญกิจ 1
14 อภิชาติ กาญจนทัต 1
15 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 1
16 นาตยา ชัยรังษีเลิศ 1
17 อุมากรณ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์ 1
18 เจ็กเคียง แซ่โค้ว 1
19 ชฎาพร ถาวรพานิชกิจ 1
20 ทรงกฤษณ์ ประภักดี 1
21 กุสุมา กมลจรัสโสภา 1
22 สุริยพงศ์ กุลกีรติยุต 1
23 กิจติศักดิ์ ยศอินทร์ 1
24 โสภณ เริงสำราญ 1
25 ผกามาส เหล่าทองสาร 1
26 พุทธิสาร ชัยพันธุ์ 1
27 จินตนา สายวรรณ์ 1
28 ศรินทิพ สุกใส 1
29 ไพบูลย์ พรมณี, 2518- 1
30 วิชชา พิชัยณรงค์ 1
31 ชอุ่ม เปรมัษเฐียร 1
32 ศิริกันยา ตรีประสิทธิ์ผล 1
33 ฐิตา ฟูเผ่า 1
34 พิมพ์ชนก เต็งเจริญ 1
35 วิลาวรรณ์ จันทรประทิน 1
36 แก้วตา กิตติกนกรัตน์ 1
37 สุรชัย พรภคกุล 1
38 จรัสลักษณ์ เพชรวัง, 2517- 1
39 ศิริลักษณ์ ลีระศิริ 1
40 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
41 ศิริวรรณ หิรัญยพิสุทธิกุล 1
42 สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ 1
43 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
44 นันทพร เถาสุวรรณ 1
45 วีระศักดิ์ ธนาพรสิน 1
46 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 1
47 อุษณีย์ ดวงหฤทัยกุล 1
48 สุดารัตน์ บุญยง 1
49 เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ 1
50 ศิริพร เชาว์เมธีวุฒิ 1
51 ต่อศักดิ์ เค้ามูล 1
52 รัชฎาภรณ์ กัลปนา 1
53 พนิดา ปรารัตน์ 1
54 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
55 ศิริวัตร ปุณฑริกพันธ์ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
57 ศิริพรรณ วัฒนะรัตน์ 1
58 ไพลิน สิทธิวิเชียรวงศ์ 1
59 นาตยา งามโรจนวณิชย์ 1
60 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 1
61 กุลธิดา แหวนเพชร 1
62 สุรีย์ วิเศษสมบัติ 1
63 ธำรง เมธาศิริ 1
64 นันทิกา ปานจันทร์ 1
65 ศิริพร ชยุติพันธ์ 1
66 Sarintip Anamnart 1
67 อรพินท์ แก้วปลั่ง 1
68 ขวัญฤดี พระสุจันทร์ทิพย์ 1
69 กิตติมา ประภัสร์รังษี 1
70 สมใจ เพ็งปรีชา 1
71 Chatcharee Suchatlampong 1
72 ประไพพรรณ ฉันธิกุล 1
73 สิริพรรณ นิลไพรัช 1
74 อำพน วัฒนรังสรรค์ 1
75 Siripan Nilpairach 1
76 Ampon Wattanarangsan 1
77 Thamrong Methasiri 1
78 วทัญญู เทียนทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 2
6 2548 1
7 2547 3
8 2546 2
9 2545 3
10 2544 11
11 2543 2
12 2542 5
13 2541 1
14 2539 2
15 2538 7
16 2537 1
17 2536 3
18 2534 2
19 2533 2
20 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด
2 ผลของกวาวเครือแดงต่อการแข็งตัวขององคชาตในหนูแรทที่เป็นโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2552
3 การประเมินความสามารถในการบดเคี้ยวด้วยชิ้นขี้ผึ้งที่พัฒนาขึ้นเอง
4 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 3 (ต.ค. 2551 ถึง ก.ย. 2552)
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2551
6 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดโฮโดรแคปไซซินในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด
ปี พ.ศ. 2550
7 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 122
ปี พ.ศ. 2549
8 การสกัดเปลาโนทอลด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
9 การหาปริมาณสารเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเทคนิคคะพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส : ประยุกต์กับเคอร์คูมินในขมิ้นชันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2548
10 สารต้านจุลชีพที่ผลิตโดย Bacillus spp.
ปี พ.ศ. 2547
11 การวิเคราะห์ไอเอสเอสอาร์ของเปล้าใหญ่ Croton oblongifolius ในประเทศไทย
12 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเปลาโนทอลในพลาสมโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟี
13 การผลิตกรดอาร์-(-)-3-ไฮดรอกซีบิวไทริก โดยการดีพอลิเมอไรเซชันในเซลล์ของ Bacillus sp. BA-019
ปี พ.ศ. 2546
14 การกำจัดสีของน้ำทิ้งในการผลิตลิกนินโดยราไวต์รอต
15 การหาลำดับกรดอะมิโนของฮอร์โมนจากต่อมก้านตากุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ด้วยเทคนิคเมทริกซ์แอสซิสเทดเลเซอร์ดิซอร์พชันไอออไนเซชันแมสสเปกโทรเมทรี
ปี พ.ศ. 2545
16 การแยกลิกนินออกจากน้ำดำในกระบวนการทำเยื่อกระดาษจากยูคาลิปตัส
17 สารระงับกลิ่นจากเห็ดฟาง
18 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารมัธยันต์ที่สะสมจากการย่อยสลายอะซีแนพธิลีนโดยสายพันธุ์กลาย Rhizobium sp. CU-A1 ที่กลายพันธุ์ด้วยทรานสโปซอน
ปี พ.ศ. 2544
19 การหาลำดับกรดอะมิโนของฮอร์โมนจากต่อมก้านตากุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ด้วยเทคนิคเมทริกซ์แอสซิสเทดเลเซอร์ดิซอร์พชันไอออไนเซชันแมสสเปกโทรเมทรี
20 สารสกัดจากใบกระเพราผีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแห้วหมู
21 การเตรียมปุ๋ยชนิดควบคุมการปลดปล่อยไนโตรเจนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
22 ออกซิเดชันของสารประกอบเมอร์แคปแทนด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์
23 องค์ประกอบทางเคมีของแก่นต้นสลัดได Euphorbia antiquorum Linn. ที่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
24 การเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของนิวโรเปปไทด์จากก้านตาของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon โดยใช้ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีและเมทริกซ์-แอสซิสเทดเลเซอร์ดีซอร์พชันไอออไนเซชันแมสสเปกโทรเมทรี
25 การพัฒนาการทำปรอทให้บริสุทธิ์
26 การวิเคราะห์สูตรโครงสร้างของกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดใหม่จากเชื้อกลายพันธุ์ของยีสต์ แฮนเซนนูล่า โพลีมอรฟ่า
27 การเตรียมสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมการปลดปล่อยโดยเคลือบด้วยโพลีเมอร์ที่สลายได้ตามธรรมชาติ
28 การควบคุมการปลดปล่อยคลอรีนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมคลอไรท์และไดคลอโรโซไซยานุริกแอซิดโดยโพลีเอทิลีนไกลคอล
29 การวิเคราะห์สูตรโครงสร้างของกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดใหม่จากเชื้อกลายพันธุ์ของยีสต์ แฮนเซนนูล่าโพลีมอรฟ่า
ปี พ.ศ. 2543
30 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารเทอร์พีนอยด์โดยกระบวนการทางชีวภาพด้วย Aspergillus niger
31 การวิเคราะห์ปริมาณสารควอเทอร์นารีแอมโมเนียมในกากน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2542
32 การกำจัดคลอริเนเตดไฮโดรคาร์บอนจากน้ำเสียห้องปฏิบัติการเคมี โดยใช้ผงเหล็ก
33 การกำจัดปรอทและการแยกโลหะเงินออกจากโลหะเจืออะมัลกัมที่เหลือทิ้งจากการบูรณะฟัน
34 การเพิ่มการสลายตัวของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนโดยใช้ผงเหล็ก
35 การคัดกรองสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสมุนไพรโดยวิธียับยั้ง ไซคลิก-เอเอ็มพี ฟอสโฟไดเอสเทอเรส
36 การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Alumina Ceramics
ปี พ.ศ. 2541
37 การสังเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนบางส่วนของฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด จากกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด
ปี พ.ศ. 2539
38 การสลายทางชีวภาพของน้ำม้นหล่อลื่นสังเคราะห์ โดย Pseudomonas putida และ Bacillus subtilis
39 การสกัดอะซาไดแรคทินจากเมล็ดสะเดาและปฏิกิริยากับไลเปส
ปี พ.ศ. 2538
40 องค์ประกอบทางเคมีของดอกนนทรี Peltophorum pterocarpum
41 การสังเคราะห์เหล็กออกไซด์ r-Fe2O3 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเทปบันทึกเสียง
42 การวิเคราะห์สารต้องห้ามบางชนิดในปัสสาวะโดยใช้เทคนิค ทางลิควิดโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี
43 การบำบัดน้ำเสียโครเมียมจากโรงงานชุบโลหะ ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุไอออน
44 การสกัดสารบีตา-แคโรทีนจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คาร์บอนกัมมันต์
45 พิษเฉียบพลันของสารประะกอบบีส-ไตรบิวทิลทินออกไซด์ต่อกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ระยะวัยอ่อน
46 การเรียนการสอนภาษาไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2537
47 การสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวจากขวดเพทที่ใช้แล้ว : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2536
48 การผลิตสแตนนิคคลอไรด์และสแตนนัสคลอไรด์ในขนาดกึ่งอุตสาหกรรม
49 การสังเคราะห์สารประกอบดีบุกอินทรีย์ที่มีหมู่อะมิโนอัลคิล
50 การสังเคราะห์สารประกอบดีบุกอินทรีย์ที่มีหมู่อะมิโนเฟนิล
ปี พ.ศ. 2534
51 การสังเคราะห์อนุพันธ์ดีบุกอินทรีย์บอเรท
52 การเปลี่ยนสเตียรอยด์อินเตอร์มีเดียตให้เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนโดยวิธีทางเคมี
ปี พ.ศ. 2533
53 องค์ประกอบทางเคมีของรากคนทา (Harrisonia perforata Merr.)
54 การผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากน้ำมันเตาใสเบา และน้ำมันเตาใสหนัก โดย กระบวนการแยกไขด้วยตัวทำละลาย และกระบวนการสกัดด้วยตัวทำละลาย