ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมร สุวรรณนิมิตร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กับการใช้การแพทย์เสริมในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย
3 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กับการใช้การแพทย์เสริมในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 Proactive development causing a productive network of raw materials safety for hospitals in Thailand
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2553
7 การบำบัดเสริมในผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2
ปี พ.ศ. 2552
8 Proactive development causing a productive network of raw materials safety for hospitals in Thailand
9 Hospitals' food safety management model in Thailand
10 แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาสมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการดูแลสุขภาพทางเลือก
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาศักยภาพการแก้ปัญหาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 รูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนโดยใช้กลไกการสนับสนุนทางสังคม
14 การสังเคราะห์พลังการวิจัยท้องถิ่นภาคอิสาน
ปี พ.ศ. 2549
15 รูปแบบการสร้างเสริมภาวะสุขภาพจิตของนิสิตพยาบาล
16 การสังเคราะห์พลังการวิจัยท้องถิ่นภาคอิสาน
ปี พ.ศ. 2548
17 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของประชากรวัยแรงงานบ้านท่าขอนยาง
ปี พ.ศ. 2547
18 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการผู้ประกอบการร้านอาหารห่วงใยผู้บริโภค
19 รายงานความก้าวหน้างานวิจัยภูมิปัญญากับการดูแลรักษาสุขภาพ : กรณีศึกษาบ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
20 ภูมิปัญญากับการดูแลรักษาสุขภาพ : กรณีศึกษาบ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2546
21 รูปแบบความเอื้ออาทรในสังคมไทย : กรณีศึกษาสังคมชนบทอีสาน
22 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อการพัฒนาชุมชนน่าอยู่
ปี พ.ศ. 2544
23 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญในระดับจังหวัดl
ปี พ.ศ. 2543
24 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน
25 รูปแบบความเอื้ออาทรในสังคมไทย : กรณีศึกษาสังคมชนบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2541
26 วิวัฒนาการของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
27 ผลของปัจจัยด้านการบริหารที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรทางการแพทย์