ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรเทพ อาชวกุลเทพ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิชา เกษมสุวรรณ 6
2 ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล 5
3 อาสูตร สงวนเกียรติ 4
4 พิษณุ ตุลยกุล 4
5 ปัจฉิมา สิทธิสาร 3
6 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 3
7 ชัยเทพ พูลเขตต์ 3
8 เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ 2
9 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 2
10 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 2
11 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 2
12 ธีระ รักความสุข 2
13 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
14 วิรัตน์ สุมน 1
15 ศ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 1
16 หนูจันทร์ มาตา 1
17 อดิศร ยะวงศา 1
18 วราพร พิมพ์ประไพ 1
19 ศ.ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรธิพากร 1
20 สุกัญญา ทองรัตน์สกุล 1
21 ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง 1
22 น.ส.หทัยรัชต์ หาญอนันตชัย 1
23 ศิริพร คงสร้อย 1
24 นิอร รัตนภพ 1
25 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 1
26 ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์ 1
27 สุนทรี เพ็ชรดี 1
28 ภัทรา มูลจิตร 1
29 วรกิจ เชิดชูธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและอนุพันธ์กับโปรตีนบ่งชี้ภาวะเครียดจากความร้อน( Heat shock proteins)ในสัตว์ปีก
2 ประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกในการป้องกันระบบหัวใจและหลอดเลือดในภาวะการเกิดเนื้อตายและภาวะการเกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อทำการแก้ไขภาวะการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในเนื้อเยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง)
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย
6 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
8 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด