ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรา พงศาพิชญ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อมรา พงศาพิชญ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 วีระ สมบูรณ์ 3
3 สุวัฒนา ธาดานิติ 3
4 พินิจ ลาภธนานนท์ 3
5 นฤมล อรุโณทัย 3
6 สุริยา วีรวงศ์ 3
7 กอบกุล สามัคคี 3
8 ชาญชัย ชัยสุขโกศล 2
9 สิริภา สงเคราะห์ 2
10 รัตนา จารุเบญจ 2
11 จตุรวิทย์ ทองเมือง 2
12 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
13 อมรา พงศาพิชญ์ 2
14 จันทิมา ไทรงาม 2
15 จักรี ไชยพินิจ 2
16 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 2
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
18 สุริชัย หวันแก้ว 2
19 พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 2
20 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
21 จรัส สุวรรณมาลา 2
22 สุมาลี ปิตยานนท์ 2
23 สุภางค์ จันทวานิช 2
24 สมาน เหล่าดำรงชัย 2
25 อรอร ภู่เจริญ 1
26 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
27 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 1
28 ธมลวรรณ ตั้งวงษ์เจริญ 1
29 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
30 พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ 1
31 ละเอียด กิตติยานันท์ 1
32 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
33 ประทีป พันธุมวนิช 1
34 สายสวาท ปัจวิทย์ 1
35 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
36 จิตรกร เอมพันธ์ 1
37 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
38 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
39 ไม่มีข้อมูล 1
40 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
41 ปรีชา อุปโยคิน 1
42 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
43 จินตนา วิทยุ 1
44 ดุษฎี ยิ้มน้อย 1
45 ไชยันต์ ไชยพร 1
46 ปิยรัตน์ ปั้นลี้ 1
47 วิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์ 1
48 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
49 จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร 1
50 บัณฑร อ่อนดำ 1
51 ไพรัตน์ แก้วแรมเรือน 1
52 เสาวภา เชาว์ศิลป์ 1
53 อุทัย ดุลยเกษม 1
54 พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ 1
55 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา 1
56 อภิชัย เจนธีรวงศ์ 1
57 สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
58 นิติ ภวัครพันธุ์ 1
59 สมบูรณ์ สุขสำราญ 1
60 ฉวีวรรณ สายบัว 1
61 ประภาส แสนสิงห์ 1
62 อเนกพล เกื้อมา 1
63 พุทธิมน ศิงฆมานันท์ 1
64 เยาวนุช เพ็ชรบุญศรี 1
65 วีระศักดิ์ จารุโณปถัมภ์ 1
66 วิมล หาญตระกูล 1
67 มานพ พงศทัต 1
68 เบ็ญจมาศ ศิริภัทร 1
69 สมหมาย ชินนาค 1
70 เอื้อมทิพย์ คงเพ็ชร 1
71 สังคม คุณคณากรสกุล 1
72 วาสนา อรุณกิจ 1
73 นาถฤดี นาครวาจา 1
74 อนุสรณ์ ลิ่มมณี 1
75 ธนภูมิ อติเวทิน 1
76 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
77 เพียงจิต เทียนย้อย 1
78 อังคเรศ บุญทองล้วน 1
79 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
80 ปทุมทิพย์ วงศ์แก้ว 1
81 อุทัย บุญประเสริฐ 1
82 ชุตินธรา วัฒนกุล 1
83 ศรัณย์ สิงห์ทน 1
84 กิตติพงษ์ เกษมพงษ์ 1
85 วันชัย มีชาติ 1
86 ทรงสิริ วิชิรานนท์ 1
87 พอเนตร พึ่งหลวง 1
88 ธนันท์ เศรษฐพันธ์ 1
89 จิรวรรณ บรรเทาทุกข์ 1
90 กฤช เอื้อวงศ์ 1
91 ประภาพร ชินวงศ์ 1
92 กิตติ ชมเชย 1
93 สมศักดิ์ คณาคำ 1
94 ฐิติวรดา สิงห์สุขศรี 1
95 จุฑารัตน์ ไพศาลโรจนรัตน์ 1
96 จันทร์ชม จินตยานนท์ 1
97 กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ 1
98 ประทีป ปานนิล 1
99 สุดา รัตมาโร 1
100 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
101 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
102 อุสุมา สุขสม 1
103 วิชชุลดา สิงห์โต 1
104 ขวัญฤทัย จ่างจำรัส 1
105 ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ 1
106 นพดล ฐิติพงษ์พานิช 1
107 โคทม อารียา 1
108 นภัส กอร์ดอน 1
109 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
110 ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ 1
111 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
112 ศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล 1
113 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
114 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
115 นภาภรณ์ หะวานนท์ 1
116 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
117 ดวงทิพย์ เรืองสุริยะพงศ์ 1
118 พะเยีย สุทธิจำรูญ 1
119 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
120 แสงสันต์ พานิช 1
121 เสาวลักษณ์ ขำนิล 1
122 ประธาน อารีพล 1
123 สุดาวดี คุณวัฒน์ 1
124 ประโยชน์ เจริญสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 2
3 2551 2
4 2550 4
5 2549 2
6 2547 4
7 2546 6
8 2545 4
9 2544 2
10 2543 2
11 2542 2
12 2540 1
13 2539 2
14 2538 1
15 2537 2
16 2536 3
17 2535 4
18 2532 1
19 2531 2
20 2529 6
21 2527 2
22 2526 1
23 2523 1
24 2522 1
25 2521 4
26 2520 1
27 2519 2
28 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความขัดแย้ง : การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่ผู้ขับเคลื่อนงานสันติภาพ
2 เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
3 เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิบัตรยาในประเทศไทย
4 ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความขัดแย้ง : การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่ผู้ขับเคลื่อนงานสันติภาพ
ปี พ.ศ. 2552
5 เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
6 เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : ศึกษากรณี อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเสมือนจริง
8 ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ในชุมชนเสมือนจริง
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
10 ข้อเสนอเชิงระบบเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน : การจัดการความรู้ระบบสุขภาพเพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้
11 การสร้างอัตลักษณ์วัยรุ่นจากการแต่งกายแฟชั่น : กรณีศึกษา สยามแสควร์
12 ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
13 ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้
14 พระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
15 กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
16 วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครปฐม
17 โครงการวิจัยองค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
18 การเข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรการรายย่อย : กรณีศึกษาเขตภูมินิเวศน์ฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2546
19 องค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
20 โครงการวิจัย เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทุนเพื่อการพัฒนา
21 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
22 การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี
23 โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม (ระยะที่ 2)
24 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2545
25 รูปแบบการอยู่อาศัยชุมชนไทยเชื้อสายมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
26 พญานาค เจ้าแห่งแม่น้ำโขง : พิธีกรรมกับระบบความเชื่อพื้นบ้านแห่งวัฒนธรรมอีสาน
27 กระบวนการลดความอ้วนของผู้หญิง : วาทกรรมการสร้างอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภค
28 อิทธิพลของนักคิดสำนักโครงสร้างนิยมสายฝรั่งเศสที่มีต่อมานุษยวิทยาไทย
ปี พ.ศ. 2544
29 ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา : การสังเคราะห์ภาพรวมองค์กรกองทุนเพื่อการพัฒนา : รายงานฉบับหลัก
30 สัญลักษณ์พระสยามเทวาธิราช การวิเคราะห์และตีความหมายเชิงมานุษยวิทยา
ปี พ.ศ. 2543
31 วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับอาหารเพื่อสุขภาพในบริบทสังคมเมือง
32 การถูกลดทอนความเป็นมนุษย์และการตอบโต้โดยการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของสาวคาราโอเกะ
ปี พ.ศ. 2542
33 โครงการวิจัยการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมช่วงที่ 1 : การพัฒนากรอบความคิดโครงการวิจัย
34 เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนอ้อมใหญ่
ปี พ.ศ. 2540
35 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity)
ปี พ.ศ. 2539
36 ผีปะกำ : คติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชาวไทย-กวย (ส่วย) เลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์
37 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความงามทางสรีระของผู้หญิงในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกวดนางสาวไทย
ปี พ.ศ. 2538
38 พิธีชิงเปรต : ประเพณีเทศกาลเดือนสิบในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
39 กลไกการปรับตัวของครัวเรือนภาคเกษตรที่มีสมาชิกทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านปากคลองบ้านโพธิ์ ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
40 กรือเซะ : ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ ปรัมปรานิยายและพิธีกรรม
ปี พ.ศ. 2536
41 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสังคมในด้านการเมือง ของหัวหน้าครอบครัวชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42 การใช้เรื่องเล่าผีปู่และย่า : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวบ้านป่านป้าจี้
43 อุดมการณ์ทุนนิยมและผลกระทบต่อชาวนาในหมู่บ้านภาคกลางของไทย : ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านหนองผักชีเหนือ จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2535
44 การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย
45 ปัจจัยของการเข้าร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาของชาวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดอัมพวัน ตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
46 การศึกษาพิธีบุญหลังบ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านกระเดื่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
47 การเปลี่ยนศาสนาของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ) ในหมู่บ้านภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
48 ภูมิหลังของนักการเมืองสตรีกับการเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง : ศึกษากรณีการเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2531
49 การพึ่งตนเองของประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
50 การมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน "พิทักษา" ชุมชนวัดอมรทายิการาม
ปี พ.ศ. 2529
51 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
52 การรับรู้และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโรคฟันตกกระของประชากรในเขตชนบท ของจังหวัดเชียงใหม่
53 สภาพความเป็นอยู่และความต้องการที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเล
54 การศึกษาความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบริเวณบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
55 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของเด็กกำพร้า
56 พิธีกรรมและโครงสร้างทางสังคมของลาวโซ่ง
ปี พ.ศ. 2527
57 พระสงฆ์ในชนบทภาคอีสานกับการพัฒนาตามหลักการพึ่งตนเอง
58 สถานภาพและบทบาทของแม่ชีในสังคมไทย : ศึกษากรณีวัดสร้อยทอง
ปี พ.ศ. 2526
59 บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร
ปี พ.ศ. 2523
60 การปรับตัวของพนักงานหญิงที่มีต่องานอุตสาหกรรม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานที่อาศัยอยู่ในหอพัก ของบริษัทและพนักงานที่อาศัยอยู่นอกบริเวณบริษัท
ปี พ.ศ. 2522
61 การปลูกฝังค่านิยมแบบประชาธิปไตย ในชุมชนคลองจั่นและสลัมคลองเตย
ปี พ.ศ. 2521
62 การศึกษากับการพัฒนาชุมชนในรูปการจัดสหกรณ์นิคม : ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์นิคมสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
63 ครอบครัวและเครือญาติในเคหะชุมชนคลองจั่น
64 ทัศนคติของนักศึกษาธรรมศาสตร์ต่อพุทธศาสนาและพระสงฆ์
65 ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ
ปี พ.ศ. 2520
66 ผลของการออกไปทำงานนอกบ้านของภรรยาที่มีต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2519
67 ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตชนบทจังหวัดชลบุรี
68 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านวังไผ่ และหมู่บ้านอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท