ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรา พงศาพิชญ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อมรา พงศาพิชญ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 วีระ สมบูรณ์ 3
3 สุวัฒนา ธาดานิติ 3
4 พินิจ ลาภธนานนท์ 3
5 นฤมล อรุโณทัย 3
6 สุริยา วีรวงศ์ 3
7 กอบกุล สามัคคี 3
8 สมาน เหล่าดำรงชัย 2
9 สุมาลี ปิตยานนท์ 2
10 สุภางค์ จันทวานิช 2
11 พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 2
12 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
13 สิริภา สงเคราะห์ 2
14 รัตนา จารุเบญจ 2
15 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
16 ชาญชัย ชัยสุขโกศล 2
17 จันทิมา ไทรงาม 2
18 จตุรวิทย์ ทองเมือง 2
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
20 อมรา พงศาพิชญ์ 2
21 จักรี ไชยพินิจ 2
22 สุริชัย หวันแก้ว 2
23 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 2
24 จรัส สุวรรณมาลา 2
25 ธนภูมิ อติเวทิน 1
26 ศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล 1
27 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
28 ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ 1
29 แสงสันต์ พานิช 1
30 อุสุมา สุขสม 1
31 โคทม อารียา 1
32 นพดล ฐิติพงษ์พานิช 1
33 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
34 วิชชุลดา สิงห์โต 1
35 ขวัญฤทัย จ่างจำรัส 1
36 พะเยีย สุทธิจำรูญ 1
37 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
38 ดวงทิพย์ เรืองสุริยะพงศ์ 1
39 สุดา รัตมาโร 1
40 ศรัณย์ สิงห์ทน 1
41 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
42 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
43 นภาภรณ์ หะวานนท์ 1
44 ประธาน อารีพล 1
45 สุดาวดี คุณวัฒน์ 1
46 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
47 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
48 เสาวลักษณ์ ขำนิล 1
49 จิตรกร เอมพันธ์ 1
50 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
51 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 1
52 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
53 ดุษฎี ยิ้มน้อย 1
54 ไชยันต์ ไชยพร 1
55 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
56 อรอร ภู่เจริญ 1
57 ประทีป พันธุมวนิช 1
58 สายสวาท ปัจวิทย์ 1
59 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
60 ธมลวรรณ ตั้งวงษ์เจริญ 1
61 ปิยรัตน์ ปั้นลี้ 1
62 กิตติพงษ์ เกษมพงษ์ 1
63 อเนกพล เกื้อมา 1
64 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
65 ประโยชน์ เจริญสุข 1
66 นภัส กอร์ดอน 1
67 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
68 ไม่มีข้อมูล 1
69 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
70 วิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์ 1
71 จินตนา วิทยุ 1
72 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
73 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
74 ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ 1
75 จันทร์ชม จินตยานนท์ 1
76 เอื้อมทิพย์ คงเพ็ชร 1
77 จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร 1
78 สังคม คุณคณากรสกุล 1
79 วาสนา อรุณกิจ 1
80 นาถฤดี นาครวาจา 1
81 ประภาส แสนสิงห์ 1
82 พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ 1
83 ไพรัตน์ แก้วแรมเรือน 1
84 บัณฑร อ่อนดำ 1
85 เสาวภา เชาว์ศิลป์ 1
86 อุทัย ดุลยเกษม 1
87 สมหมาย ชินนาค 1
88 เบ็ญจมาศ ศิริภัทร 1
89 ปรีชา อุปโยคิน 1
90 ละเอียด กิตติยานันท์ 1
91 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
92 พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ 1
93 อนุสรณ์ ลิ่มมณี 1
94 มานพ พงศทัต 1
95 เยาวนุช เพ็ชรบุญศรี 1
96 พุทธิมน ศิงฆมานันท์ 1
97 วีระศักดิ์ จารุโณปถัมภ์ 1
98 วิมล หาญตระกูล 1
99 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา 1
100 อภิชัย เจนธีรวงศ์ 1
101 ปทุมทิพย์ วงศ์แก้ว 1
102 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
103 พอเนตร พึ่งหลวง 1
104 ธนันท์ เศรษฐพันธ์ 1
105 จุฑารัตน์ ไพศาลโรจนรัตน์ 1
106 อังคเรศ บุญทองล้วน 1
107 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
108 ทรงสิริ วิชิรานนท์ 1
109 ชุตินธรา วัฒนกุล 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 เพียงจิต เทียนย้อย 1
112 กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ 1
113 ประทีป ปานนิล 1
114 สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
115 นิติ ภวัครพันธุ์ 1
116 สมบูรณ์ สุขสำราญ 1
117 ฉวีวรรณ สายบัว 1
118 กิตติ ชมเชย 1
119 ประภาพร ชินวงศ์ 1
120 ฐิติวรดา สิงห์สุขศรี 1
121 สมศักดิ์ คณาคำ 1
122 จิรวรรณ บรรเทาทุกข์ 1
123 กฤช เอื้อวงศ์ 1
124 วันชัย มีชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 4
3 2551 3
4 2550 6
5 2549 3
6 2547 8
7 2546 8
8 2545 5
9 2544 4
10 2543 3
11 2542 2
12 2540 1
13 2539 2
14 2538 1
15 2537 2
16 2536 3
17 2535 4
18 2532 1
19 2531 2
20 2529 6
21 2527 2
22 2526 1
23 2523 1
24 2522 1
25 2521 4
26 2520 1
27 2519 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความขัดแย้ง : การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่ผู้ขับเคลื่อนงานสันติภาพ
2 เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
3 เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิบัตรยาในประเทศไทย
4 ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความขัดแย้ง : การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่ผู้ขับเคลื่อนงานสันติภาพ
ปี พ.ศ. 2552
5 Piloting Community Approaches in Conflict Situation in Three Southernmost Provinces
6 เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
7 การประยุกต์แนวความคิดและแผนพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่การปฎิบัติ
8 เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : ศึกษากรณี อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเสมือนจริง
10 เรื่อง โลกาภิวัฒน์กับความเป็นธรรมระหว่างประเทศ จากชุดโครงการวิจัย "ยุทธศาสตร์ในการเผชิญผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อสังคมไทย
11 ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ในชุมชนเสมือนจริง
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
13 ทิศทางการวิจัยเพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ : โครงการวาระทางสังคม กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
14 ข้อเสนอเชิงระบบเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน : การจัดการความรู้ระบบสุขภาพเพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้
15 ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการรับ/ต้านวัฒนธรรมตะวันตกในชุมชน
16 การสร้างอัตลักษณ์วัยรุ่นจากการแต่งกายแฟชั่น : กรณีศึกษา สยามแสควร์
17 ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
18 ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้
19 เรื่อง โลกาภิวัฒน์กับความเป็นธรรมระหว่างประเทศ จากชุดโครงการวิจัย "ยุทธศาสตร์ในการเผชิญผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อสังคมไทย
20 พระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
21 กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
22 วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครปฐม
23 โครงการวิจัยองค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
24 การประยุกต์แนวความคิดและแผนพัฒนาเมือง และชุมชนน่าอยู่สู่การปฎิบัติ
25 ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการรับ/ต้านวัฒนธรรมตะวันตกในชุมชน
26 องค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
27 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
28 การเข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรการรายย่อย : กรณีศึกษาเขตภูมินิเวศน์ฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2546
29 องค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
30 โครงการวิจัย เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทุนเพื่อการพัฒนา
31 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
32 การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี
33 โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม (ระยะที่ 2)
34 โครงการสำรวจวิจัยและปฎิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
35 ตลาดแรงงานไทยในเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษ ที่ 90
36 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2545
37 รูปแบบการอยู่อาศัยชุมชนไทยเชื้อสายมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
38 พญานาค เจ้าแห่งแม่น้ำโขง : พิธีกรรมกับระบบความเชื่อพื้นบ้านแห่งวัฒนธรรมอีสาน
39 กระบวนการลดความอ้วนของผู้หญิง : วาทกรรมการสร้างอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภค
40 อิทธิพลของนักคิดสำนักโครงสร้างนิยมสายฝรั่งเศสที่มีต่อมานุษยวิทยาไทย
41 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
42 ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา : การสังเคราะห์ภาพรวมองค์กรกองทุนเพื่อการพัฒนา : รายงานฉบับหลัก
43 โครงการสำรวจวิจัยและปฎิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
44 ตลาดแรงงานไทยในเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษ ที่ 90
45 สัญลักษณ์พระสยามเทวาธิราช การวิเคราะห์และตีความหมายเชิงมานุษยวิทยา
ปี พ.ศ. 2543
46 วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับอาหารเพื่อสุขภาพในบริบทสังคมเมือง
47 การถูกลดทอนความเป็นมนุษย์และการตอบโต้โดยการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของสาวคาราโอเกะ
48 โครงการองค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
49 โครงการวิจัยการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมช่วงที่ 1 : การพัฒนากรอบความคิดโครงการวิจัย
50 เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนอ้อมใหญ่
ปี พ.ศ. 2540
51 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity)
ปี พ.ศ. 2539
52 ผีปะกำ : คติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชาวไทย-กวย (ส่วย) เลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์
53 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความงามทางสรีระของผู้หญิงในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกวดนางสาวไทย
ปี พ.ศ. 2538
54 พิธีชิงเปรต : ประเพณีเทศกาลเดือนสิบในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
55 กลไกการปรับตัวของครัวเรือนภาคเกษตรที่มีสมาชิกทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านปากคลองบ้านโพธิ์ ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
56 กรือเซะ : ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ ปรัมปรานิยายและพิธีกรรม
ปี พ.ศ. 2536
57 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสังคมในด้านการเมือง ของหัวหน้าครอบครัวชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 การใช้เรื่องเล่าผีปู่และย่า : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวบ้านป่านป้าจี้
59 อุดมการณ์ทุนนิยมและผลกระทบต่อชาวนาในหมู่บ้านภาคกลางของไทย : ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านหนองผักชีเหนือ จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2535
60 การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย
61 ปัจจัยของการเข้าร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาของชาวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดอัมพวัน ตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
62 การศึกษาพิธีบุญหลังบ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านกระเดื่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
63 การเปลี่ยนศาสนาของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ) ในหมู่บ้านภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
64 ภูมิหลังของนักการเมืองสตรีกับการเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง : ศึกษากรณีการเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2531
65 การพึ่งตนเองของประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
66 การมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน "พิทักษา" ชุมชนวัดอมรทายิการาม
ปี พ.ศ. 2529
67 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
68 การรับรู้และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโรคฟันตกกระของประชากรในเขตชนบท ของจังหวัดเชียงใหม่
69 สภาพความเป็นอยู่และความต้องการที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเล
70 การศึกษาความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบริเวณบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
71 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของเด็กกำพร้า
72 พิธีกรรมและโครงสร้างทางสังคมของลาวโซ่ง
ปี พ.ศ. 2527
73 พระสงฆ์ในชนบทภาคอีสานกับการพัฒนาตามหลักการพึ่งตนเอง
74 สถานภาพและบทบาทของแม่ชีในสังคมไทย : ศึกษากรณีวัดสร้อยทอง
ปี พ.ศ. 2526
75 บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร
ปี พ.ศ. 2523
76 การปรับตัวของพนักงานหญิงที่มีต่องานอุตสาหกรรม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานที่อาศัยอยู่ในหอพัก ของบริษัทและพนักงานที่อาศัยอยู่นอกบริเวณบริษัท
ปี พ.ศ. 2522
77 การปลูกฝังค่านิยมแบบประชาธิปไตย ในชุมชนคลองจั่นและสลัมคลองเตย
ปี พ.ศ. 2521
78 การศึกษากับการพัฒนาชุมชนในรูปการจัดสหกรณ์นิคม : ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์นิคมสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
79 ครอบครัวและเครือญาติในเคหะชุมชนคลองจั่น
80 ทัศนคติของนักศึกษาธรรมศาสตร์ต่อพุทธศาสนาและพระสงฆ์
81 ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ
ปี พ.ศ. 2520
82 ผลของการออกไปทำงานนอกบ้านของภรรยาที่มีต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2519
83 ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตชนบทจังหวัดชลบุรี
84 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านวังไผ่ และหมู่บ้านอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท