ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 10
3 อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ 5
4 ชุติชล เอมดิษฐ 3
5 ปราณี กุลละวณิชย์ 3
6 กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 3
7 นัทธ์ชนัน เยาวพัฒน์ 2
8 ศุภมาส เอ่งฉ้วน 2
9 มนสิการ เฮงสุวรรณ 2
10 วริสรา จันทรัฐ 1
11 วิลาสินี ดาราฉาย 1
12 ศิริกุล กิติธรากุล 1
13 ภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์ 1
14 โสมพิทยา คงตระกูล 1
15 จุฑารัตน์ โล่ห์ตระกูลวัฒน์ 1
16 วิภาวรรณ อยู่เย็น 1
17 ประภารัตน์ พรหมปภากร 1
18 สิริวิมล ศุกรศร 1
19 สิริอมร หวลหอม 1
20 สุวรรณรัตน์ ราชรักษ์ 1
21 ปานทิพย์ มหาไตรภพ 1
22 ปนัดดา ศิริพานิช 1
23 วรวุฒิ จิราสมบัติ 1
24 ณิศณัชชา เหล่าตระกูล 1
25 สิงหชาต ไตรจิตต์ 1
26 นัฐยา บุญกองแสน 1
27 จรัลวิไล จรูญโรจน์ 1
28 ประภา ภิรมย์ 1
29 ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์ 1
30 น้องนุช มณีอินทร์ 1
31 ชนินธร วิริยะพันธ์ 1
32 สุดา หัสสภาณุ 1
33 ประพนธ์ จุนทวิเทศ 1
34 กัณฑิมา รักวงษ์วาน 1
35 ศศิธร นวเลิศปรีชา 1
36 จุฑาภรณ์ พูลเพิ่ม 1
37 วนิดา เจริญสุข 1
38 โทมิโอกะ, ยูทากะ 1
39 ธนานันท์ ตรงดี 1
40 สมชาย สำเนียงงาม 1
41 รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ 1
42 กิติมา อินทรัมพรรย์ 1
43 นัฐวุฒิ ไชยเจริญ 1
44 พรพิลาส เรืองโชติ 1
45 ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา 1
46 ปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง 1
47 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 1
48 จรัสดาว อินทรทัศน์ 1
49 โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน 1
50 อังสนา จามิกรณ์ 1
51 พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล 1
52 แก้วใจ จันทร์เจริญ 1
53 พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี 1
54 พิกุลกานต์ รุจิราภา 1
55 จิติมา มณฑาศวิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 4
4 2554 3
5 2553 1
6 2552 12
7 2551 6
8 2550 6
9 2549 2
10 2547 4
11 2546 2
12 2545 5
13 2543 4
14 2542 3
15 2540 1
16 2539 4
17 2537 5
18 2533 2
19 2532 3
20 2524 1
21 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 กระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ และ ความ ในภาษาไทย
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการบ่งชี้กาลในไวยากรณ์กับระบบปริชาน: การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์ในภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 การสลับภาษาไทยกับภาษาจีนแต้จิ๋วของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนเยาวราช
4 การศึกษาระบบคำเรียกผีและมโนทัศน์เรื่องผีในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การแปรของเสียงพยัญชนะท้ายในภาษากะเหรี่ยงสะกอและภาษามลายูถิ่นปัตตานี: การเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่อันเนื่องมาจากการสัมผัสภาษา
6 คำเรียกขานในภาษาไทพวนตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
7 การแปรของสระสูงยาว (i:, ɨ:, u:) ในภาษาไทยถิ่นนครศรีธรรมราชตามตัวแปรอายุ เพศ และวัจนลีลา
8 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเกียรติยศในภาษากับระบบปริชานของผู้พูดภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2554
9 ความใกล้ชิดชุมชนกับการออกเสียง (ħ) ของผู้พูดภาษาไทยถิ่นใต้พลัดถิ่น ที่ หมู่บ้านบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
10 การวิเคราะห์ความหมายแบบครอบคลุมของคำสำคัญทางวัฒนธรรม “ไม่เป็นไร” “เกรงใจ” และ “ขอโทษ”ในภาษาไทยตามแนวทฤษฎีอภิภาษาเชิงอรรถศาสตร์ธรรมชาติ
11 การเลือกภาษาและการธำรงภาษาของคนไทยเชื้อสายมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2553
12 ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ
ปี พ.ศ. 2552
13 โครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย
14 ไวยากรณ์ภาษาย่อยของไทยตามชั้นอาชีพ
15 ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นกลาง
16 ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ
17 ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นใต้
18 ไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรฐาน
19 ไวยากรณ์ไทยถิ่นอีสาน
20 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคำกริยา 'ใส่' กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น : การทดสอบสมมติฐานวอร์ฟ
21 ทัศนคติต่อภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานที่มีอายุต่างกัน
22 ระบบคำเรียกญาติภาษาส่วย (กูย-กวย) ของผู้พูดที่มีอายุต่างกันในจังหวัดศรีสะเกษ
23 การศึกษาคำเรียกการทำอาหารในภาษาไทยถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
24 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคำกริยา 'ใส่' กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น : การทดสอบสมมติฐานวอร์ฟ
ปี พ.ศ. 2551
25 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคำกริยา 'ตี' กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและผู้พูดภาษาขมุ : การทดสอบสมมติฐานวอร์ฟ
26 พัฒนาการของพหุหน้าที่ของคำว่า ซึ่ง ในภาษาไทย
27 การแปรทางสังคมของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ในภาษาไทยถิ่น ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28 พัฒนาการของพหุหน้าที่ของคำว่า ซึ่ง ในภาษาไทย
29 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคำกริยา 'ตี' กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและผู้พูดภาษาขมุ : การทดสอบสมมติฐานวอร์ฟ
30 วิวัฒนาการการใช้รูปวรรณยุกต์ตรีและจัตวาในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2550
31 คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
32 ชื่อสถานที่จังหวัดน่าน : ภาพสะท้อนแห่งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
33 คำเรียกประเภทผีของคนไทยในชุมชนวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
34 การศึกษาคำเรียกสัมผัสและคำแสดงทัศนคติเกี่ยวกับสัมผัสในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
35 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียง และหน่วยสร้างกรรมวาจก
36 การศึกษาคำเรียกเสียงและคำแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเสียงในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2549
37 การศึกษาสถานการณ์สื่อสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทย ตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
38 กฎการกล่าวขอบคุณในสังคมไทย : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์สังคม
ปี พ.ศ. 2547
39 การศึกษาคำเรียกรสและทัศนคติเกี่ยวกับรสในภาษาจีนแต้จิ๋วตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
40 การศึกษาชื่อและระบบการทอซิ่นมัดหมี่ดั้งเดิมของคนไทพวน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
41 วิวัฒนาการของการยืมคำและการบัญญัติศัพท์ในสังคมไทย
42 ภาษาไทยกับการสัมผัสภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2546
43 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียง และหน่วยสร้างกรรมวาจก
44 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียงและหน่วยสร้างกรรมวาจก
ปี พ.ศ. 2545
45 ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล และกาลกิณีในชื่อของคนไทย
46 คำเรียกขานในภาษาจีนแต้จิ๋วที่ใช้โดยคนไทยเชื้อสายจีนในเยาวราช
47 คำเรียกญาติของชาวไทยมุสลิมที่มีเชื้อสายต่างกันในกรุงเทพมหานคร
48 นามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
49 คำเรียกขานในภาษาจีนแต้จิ๋วที่ใช้โดยคนไทย เชื้อสายจีนในเยาวชน
ปี พ.ศ. 2543
50 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทไวยากรณ์ของคำนามกับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
51 การปรับเปลี่ยนของชื่อหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่
52 ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ
53 ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ โดยอาศัยฐานข้อมูลภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ
ปี พ.ศ. 2542
54 การแก้ไขเกินเหตุของ (ล) ในภาษาไทย ของบุคลากรประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
55 การใช้คำลักษณนามในภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบันของผู้พูดต่างวัย
56 การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยกับทัศนคติทางภาษาของบุคคลต่างชั้นอาชีพ
ปี พ.ศ. 2540
57 ความสัมพันธ์ระหว่างลิงค์และเพศในโลกทัศน์ของผู้พูดภาษาฮินดี และภาษาเยอรมัน
ปี พ.ศ. 2539
58 การจำแนกความต่างตามเพศในการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 และคำลงท้ายบอกความสุภาพ ของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 กระบวนการที่คำกริยากลายเป็นคำบุพบทในภาษาไทย
60 การแปรและการเปลี่ยนแปลงของคุณานุประโยคในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
61 ความสัมพันธ์ระหว่างความใกล้ชิดชุมชนกับการเลือกใช้ศัพท์ ของชุมชนลาวครั่งที่บ้านหนองกระพี้ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2537
62 คำเรียกญาติภาษาจีนฮกเกี้ยนในภาคใต้ของประเทศไทย และเกาะปีนัง
63 การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ : การศึกษาแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
64 การแปรของเสียง (h) ในภาษาถิ่นสงขลา เขตชุมชนเมืองตามปัจจัยทางสังคม
65 ความแตกต่างทางวากยสัมพันธ์บางประการในวัจนลีลาภาษาพูด และวัจนลีลาภาษาเขียนในภาษาฝรั่งเศส
66 การเปรียบเทียบการใช้คำเรียกขานในภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศส
ปี พ.ศ. 2533
67 คำรื่นหูในภาษาไทย
68 รูปแบบคำขึ้นต้นจดหมายส่วนตัวในภาษาไทย : การศึกษา เชิงภาษาศาสตร์สังคม
ปี พ.ศ. 2532
69 นามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
70 การแปรในการออกเสียงพยัญชนะท้ายของคำยืมภาษาอังกฤษ ที่ลงท้ายด้วยเสียงเสียดแทรก - ปุ่มเหงือก : กรณีศึกษาของข้าราชการกองทัพเรือไทย
71 ภาวะหลายภาษาในบ้านหนองอารีและบ้านลาวเดิม ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2524
72 ประโยครับในภาษาไทย