ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 10
3 อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ 5
4 กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 3
5 ชุติชล เอมดิษฐ 3
6 ปราณี กุลละวณิชย์ 3
7 นัทธ์ชนัน เยาวพัฒน์ 2
8 ศุภมาส เอ่งฉ้วน 2
9 มนสิการ เฮงสุวรรณ 2
10 วิลาสินี ดาราฉาย 1
11 โสมพิทยา คงตระกูล 1
12 ภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์ 1
13 วิภาวรรณ อยู่เย็น 1
14 ศิริกุล กิติธรากุล 1
15 ประภารัตน์ พรหมปภากร 1
16 สุดา หัสสภาณุ 1
17 สิริวิมล ศุกรศร 1
18 สิริอมร หวลหอม 1
19 สุวรรณรัตน์ ราชรักษ์ 1
20 วริสรา จันทรัฐ 1
21 จรัลวิไล จรูญโรจน์ 1
22 วรวุฒิ จิราสมบัติ 1
23 ณิศณัชชา เหล่าตระกูล 1
24 สิงหชาต ไตรจิตต์ 1
25 สมชาย สำเนียงงาม 1
26 ปนัดดา ศิริพานิช 1
27 นัฐยา บุญกองแสน 1
28 ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์ 1
29 น้องนุช มณีอินทร์ 1
30 ปานทิพย์ มหาไตรภพ 1
31 จุฑารัตน์ โล่ห์ตระกูลวัฒน์ 1
32 ประภา ภิรมย์ 1
33 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 1
34 ศศิธร นวเลิศปรีชา 1
35 จุฑาภรณ์ พูลเพิ่ม 1
36 วนิดา เจริญสุข 1
37 พรพิลาส เรืองโชติ 1
38 กัณฑิมา รักวงษ์วาน 1
39 โทมิโอกะ, ยูทากะ 1
40 รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ 1
41 กิติมา อินทรัมพรรย์ 1
42 นัฐวุฒิ ไชยเจริญ 1
43 ธนานันท์ ตรงดี 1
44 ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา 1
45 แก้วใจ จันทร์เจริญ 1
46 ประพนธ์ จุนทวิเทศ 1
47 จรัสดาว อินทรทัศน์ 1
48 โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน 1
49 จิติมา มณฑาศวิน 1
50 ปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง 1
51 อังสนา จามิกรณ์ 1
52 พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี 1
53 พิกุลกานต์ รุจิราภา 1
54 พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล 1
55 ชนินธร วิริยะพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 4
4 2554 3
5 2552 12
6 2551 6
7 2550 4
8 2549 2
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 5
12 2543 3
13 2542 3
14 2540 1
15 2539 4
16 2537 5
17 2533 2
18 2532 3
19 2524 1
20 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 กระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ และ ความ ในภาษาไทย
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการบ่งชี้กาลในไวยากรณ์กับระบบปริชาน: การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์ในภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 การสลับภาษาไทยกับภาษาจีนแต้จิ๋วของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนเยาวราช
4 การศึกษาระบบคำเรียกผีและมโนทัศน์เรื่องผีในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การแปรของเสียงพยัญชนะท้ายในภาษากะเหรี่ยงสะกอและภาษามลายูถิ่นปัตตานี: การเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่อันเนื่องมาจากการสัมผัสภาษา
6 คำเรียกขานในภาษาไทพวนตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
7 การแปรของสระสูงยาว (i:, ɨ:, u:) ในภาษาไทยถิ่นนครศรีธรรมราชตามตัวแปรอายุ เพศ และวัจนลีลา
8 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเกียรติยศในภาษากับระบบปริชานของผู้พูดภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2554
9 ความใกล้ชิดชุมชนกับการออกเสียง (ħ) ของผู้พูดภาษาไทยถิ่นใต้พลัดถิ่น ที่ หมู่บ้านบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
10 การวิเคราะห์ความหมายแบบครอบคลุมของคำสำคัญทางวัฒนธรรม “ไม่เป็นไร” “เกรงใจ” และ “ขอโทษ”ในภาษาไทยตามแนวทฤษฎีอภิภาษาเชิงอรรถศาสตร์ธรรมชาติ
11 การเลือกภาษาและการธำรงภาษาของคนไทยเชื้อสายมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2552
12 โครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย
13 ไวยากรณ์ภาษาย่อยของไทยตามชั้นอาชีพ
14 ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นกลาง
15 ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ
16 ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นใต้
17 ไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรฐาน
18 ไวยากรณ์ไทยถิ่นอีสาน
19 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคำกริยา 'ใส่' กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น : การทดสอบสมมติฐานวอร์ฟ
20 ทัศนคติต่อภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานที่มีอายุต่างกัน
21 ระบบคำเรียกญาติภาษาส่วย (กูย-กวย) ของผู้พูดที่มีอายุต่างกันในจังหวัดศรีสะเกษ
22 การศึกษาคำเรียกการทำอาหารในภาษาไทยถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
23 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคำกริยา 'ใส่' กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น : การทดสอบสมมติฐานวอร์ฟ
ปี พ.ศ. 2551
24 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคำกริยา 'ตี' กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและผู้พูดภาษาขมุ : การทดสอบสมมติฐานวอร์ฟ
25 พัฒนาการของพหุหน้าที่ของคำว่า ซึ่ง ในภาษาไทย
26 การแปรทางสังคมของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ในภาษาไทยถิ่น ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27 พัฒนาการของพหุหน้าที่ของคำว่า ซึ่ง ในภาษาไทย
28 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคำกริยา 'ตี' กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและผู้พูดภาษาขมุ : การทดสอบสมมติฐานวอร์ฟ
29 วิวัฒนาการการใช้รูปวรรณยุกต์ตรีและจัตวาในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2550
30 คำเรียกขานอาชีพและตำแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
31 คำเรียกประเภทผีของคนไทยในชุมชนวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
32 การศึกษาคำเรียกสัมผัสและคำแสดงทัศนคติเกี่ยวกับสัมผัสในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
33 การศึกษาคำเรียกเสียงและคำแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเสียงในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2549
34 การศึกษาสถานการณ์สื่อสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทย ตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
35 กฎการกล่าวขอบคุณในสังคมไทย : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์สังคม
ปี พ.ศ. 2547
36 การศึกษาคำเรียกรสและทัศนคติเกี่ยวกับรสในภาษาจีนแต้จิ๋วตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
37 การศึกษาชื่อและระบบการทอซิ่นมัดหมี่ดั้งเดิมของคนไทพวน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
38 วิวัฒนาการของการยืมคำและการบัญญัติศัพท์ในสังคมไทย
39 ภาษาไทยกับการสัมผัสภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2546
40 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียงและหน่วยสร้างกรรมวาจก
ปี พ.ศ. 2545
41 ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล และกาลกิณีในชื่อของคนไทย
42 คำเรียกขานในภาษาจีนแต้จิ๋วที่ใช้โดยคนไทยเชื้อสายจีนในเยาวราช
43 คำเรียกญาติของชาวไทยมุสลิมที่มีเชื้อสายต่างกันในกรุงเทพมหานคร
44 นามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
45 คำเรียกขานในภาษาจีนแต้จิ๋วที่ใช้โดยคนไทย เชื้อสายจีนในเยาวชน
ปี พ.ศ. 2543
46 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทไวยากรณ์ของคำนามกับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
47 การปรับเปลี่ยนของชื่อหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่
48 ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ โดยอาศัยฐานข้อมูลภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ
ปี พ.ศ. 2542
49 การแก้ไขเกินเหตุของ (ล) ในภาษาไทย ของบุคลากรประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
50 การใช้คำลักษณนามในภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบันของผู้พูดต่างวัย
51 การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยกับทัศนคติทางภาษาของบุคคลต่างชั้นอาชีพ
ปี พ.ศ. 2540
52 ความสัมพันธ์ระหว่างลิงค์และเพศในโลกทัศน์ของผู้พูดภาษาฮินดี และภาษาเยอรมัน
ปี พ.ศ. 2539
53 การจำแนกความต่างตามเพศในการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 และคำลงท้ายบอกความสุภาพ ของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 กระบวนการที่คำกริยากลายเป็นคำบุพบทในภาษาไทย
55 การแปรและการเปลี่ยนแปลงของคุณานุประโยคในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
56 ความสัมพันธ์ระหว่างความใกล้ชิดชุมชนกับการเลือกใช้ศัพท์ ของชุมชนลาวครั่งที่บ้านหนองกระพี้ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2537
57 คำเรียกญาติภาษาจีนฮกเกี้ยนในภาคใต้ของประเทศไทย และเกาะปีนัง
58 การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ : การศึกษาแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
59 การแปรของเสียง (h) ในภาษาถิ่นสงขลา เขตชุมชนเมืองตามปัจจัยทางสังคม
60 ความแตกต่างทางวากยสัมพันธ์บางประการในวัจนลีลาภาษาพูด และวัจนลีลาภาษาเขียนในภาษาฝรั่งเศส
61 การเปรียบเทียบการใช้คำเรียกขานในภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศส
ปี พ.ศ. 2533
62 คำรื่นหูในภาษาไทย
63 รูปแบบคำขึ้นต้นจดหมายส่วนตัวในภาษาไทย : การศึกษา เชิงภาษาศาสตร์สังคม
ปี พ.ศ. 2532
64 นามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
65 การแปรในการออกเสียงพยัญชนะท้ายของคำยืมภาษาอังกฤษ ที่ลงท้ายด้วยเสียงเสียดแทรก - ปุ่มเหงือก : กรณีศึกษาของข้าราชการกองทัพเรือไทย
66 ภาวะหลายภาษาในบ้านหนองอารีและบ้านลาวเดิม ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2524
67 ประโยครับในภาษาไทย