ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรศักดิ์ สวัสดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การประเมินสภาวะทรัพยากรประมงปูม้า เพื่อเสนอแนวทางบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล: กรณีศึกษาอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปี พ.ศ. 2552
2 ปลาในบริเวณอ่าวและแม่น้ำปากพนังกับการจัดการเขื่อนกั้นความเค็ม, ส่วนที่ 2: แบบจำลองการกินอาหาร
3 การศึกษาความรู้คำศัพท์วิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้
4 การประเมินสภาวะทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ของหอยตลับและหอยชักตีนในจังหวัดตรัง
5 การสร้างกระชังธนาคารปูม้าจากการเคลือบยางคลอโรพรีนบนเหล็ก
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาระบบอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ เพื่อใช้ในเครื่องทำอาหารสัตว์อัดเม็ด
7 ประวัติศาสตร์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
8 การศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
ปี พ.ศ. 2550
9 การตรวจเช็คสภาพ Weather Station ให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย
10 ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานของโรงปูนซิเมนต์ อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
11 โครงการการวางแผนการจัดการอ่าวบ้านดอนและเกาะนอกชายฝั่ง: การวิเคราะห์และวินิจฉัยระบบชายฝั่ง
12 การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ (feasibility Study) เพื่อพิจารณาเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
13 แผนแม่บทเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านน้ำใส
14 การป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช : การสำรวจความคิดเห็นในนักเรียนมัธยม
ปี พ.ศ. 2548
15 การจัดการประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina Bloch & Schneider, 1801) ในบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช