ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรวิชช์ นาครทรรพ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมบัติ ฤทธิเดช 3
2 อาชัญญา รัตนอุบล 3
3 จินตนา เวชมี 3
4 นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง 2
5 วิโรจน์ คำนึงคุณากร 2
6 อาไซน่า อับดุลเลาะห์ 2
7 จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์ 2
8 สุดาวรรณ ศุภเกษร 2
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2
10 จุมพล ทองใหม่ 2
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
13 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
14 ณิชกานต์ บุญเกิด 2
15 พัชรา เอี่ยมกิจการ 1
16 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
17 จรูญศรี มาดิลกโกวิท 1
18 กรรณิการ์ สัจกุล 1
19 สมจินตนา จิรายุกุล 1
20 สุภณิดา ยาวะโนภาส 1
21 ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล 1
22 กรรณิการ์ สัจกุ 1
23 มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา 1
24 ณัฐติกาญจน์ สีเหนื่ยง 1
25 รำไพ เกียรติอดิศร 1
26 เลขา ปิยะอัจฉริยะ 1
27 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 1
28 ไพบูลย์ สุทธิ 1
29 จีีีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 1
30 ชนิดา รักษ์พลเมือง 1
31 รังสรรค์ สุกันทา 1
32 ดลพัฒน์ ยศธร 1
33 บรรจบ บรรณรุจิ 1
34 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
35 วราภรณ์ นาคคง 1
36 ลัดดาวัลย์ สืบจิต 1
37 สุภางค์ จันทวานิช 1
38 ประภัสสร วงษ์ดี 1
39 ปิยรัตน์ มาร์แต็ง 1
40 นันทวัน สวัสดิ์ภูมิ 1
41 สมศรี จินะวงษ์ 1
42 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
43 โชคชัย สิรินพมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 5
5 2551 1
6 2550 4
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 6
10 2545 1
11 2544 2
12 2542 3
13 2541 2
14 2540 4
15 1086 1
16 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2555
2 การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนในการมีการนำพลังผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
3 การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กวัย 0–2 ปี
4 การสังเคราะห์ชุดความรู้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
5 การนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน
6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแบบบูรณาการระดับจังหวัด : รายงานการวิจัย
8 เครือข่ายขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันรามจิตติ (ระยะที่ 3)
9 ไตรวิถีแห่งการเรียนรู้ : การพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10 การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
11 การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแบบบูรณาการระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2551
12 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
13 โครงการวิจัย เรื่อง การติดตามสภาวะการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด
14 เครือข่ายวิจัยด้านเด็กและการศึกษาและการเตรียมการเพื่อจัดตั้งสถาบันรามจิตติ เพื่อการวิจัยและขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้
15 ยุทธศาสตร์ทางเลือกในการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายการกระจายอำนาจการศึกษา
16 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ "ซากอเล๊าะ กีตอ...เพื่อความเป็นโรงเรียนของเราทุกคน"
ปี พ.ศ. 2548
17 ทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
18 การนำเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอาข่า
ปี พ.ศ. 2546
19 การศึกษาแบบแผนและกระบวนการการเรียนรู้และการปรับตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
20 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง สำหรับบุคลากรขององค์กรธุรกิจ
21 แนวทางการให้การศึกษาเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนรักเพศเดียวกัน
22 เรียนรู้คู่วิจัย : กรณีการสอนด้วยกระบวนการวิจัยภาคสนาม วิชาการศึกษากับสังคม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ประสบการณ์จากภาคสนาม
24 การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ระยะนำร่อง 12 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2545
25 บทบาทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2544
26 การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
27 การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อการพึ่งตนเองด้านสาธารณสุขของชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
28 การใช้เทคนิคสนทนากลุ่มและระเบียบวิธีคิวในการประเมินความต้องการของเด็กต่างชาติชาวพม่า : กรณีศึกษาชุมชนผู้ย้ายถิ่นชาวพม่าในจังหวัดระนอง
29 โครงการประสานงานกลุ่มโครงการวิจัย การศึกษากับชุมชน ระยะที่ 2
30 การนำเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
31 การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญ ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
32 การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
33 การพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระดับอนุบาล
34 เส้นทางการพัฒนาครูนักวิจัย : การวิจัยรายกรณีของครูดีเด่นระดับประถมศึกษา
35 กระบวนการและการใช้ผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูนักวิจัยในโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเชิงสำรวจและรายกรณี
36 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ โดยใช้พีดับเบิ้ลยูพีและการสัมภาษณ์กลุ่มเจาะจง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแบบบูรณาการระดับจังหวัด