ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อมรรัตน์ รุ่มพฤกษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา พัวไพโรจน์ 25
2 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 17
3 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 17
4 ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ 16
5 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 15
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8
7 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 8
8 บรรจบ ศรีภา 6
9 อนุชา พัวไพโรจน์ 6
10 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 6
11 พัชรี เจียรนัยกูร 3
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
13 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
14 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
15 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 3
16 ชวลิต ไพโรจน์กุล 3
17 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 2
18 วชิราภรณ์ นรชาติยาพจน์ 2
19 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 2
20 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 2
21 วิจิตรา ทัศนียกุล 2
22 สุรภี อนันตปรีชา 2
23 ปราโมทย์ ศรีวานิชรักษ์ 2
24 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
25 Amornrat Romphruk 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 4
5 2551 2
6 2548 3
7 2547 1
8 2546 2
9 2543 1
10 2542 1
11 2540 1
12 2538 2
13 543 49
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ปริญญาเอกกาญจณาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี นายปิยะพงษ์ สิมทอง เป็น คปก.
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับตรวจหายีน HLA-B*1502 โดยเทคนิคพีซีอาร์-เอสเอสพี
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับตรวจหายีน HLA-B*1502 โดยเทคนิคพีซีอาร์-เอสเอสพี
ปี พ.ศ. 2552
4 Microsatellite Mapping of a Malarial susceptible locus within the HLA region of Thai patients
5 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีนเอสแอลเอ class || โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
6 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีนเอสแอลเอ class || โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
7 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน แอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2551
8 การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีจากน้ำลาย และหยดเลือดแห้งแทนเลือด
9 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีนเอสแอลเอ class || โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2548
10 การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อใช้ตรวจหาปฏิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง
11 ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน Lewis และ Secretor ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
12 ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน Lewis และ Secretor ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2547
13 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2546
14 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
15 ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน Lewis และ Secretor ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2543
16 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2542
17 การตรวจหาความหลากหลายของจีน HLA-DRB1 ด้วยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2540
18 ศึกษาความถี่ของยีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-A,B,C โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2538
19 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงด้วยวิธี ไมโครเพลท
20 การศึกษาแอนนติบอดีต่อเกล็ดเลือดในสตรีตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
22 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเกล็กเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับเกล็ดเลือดบ่อยแล้วมีปัญหาเกล็ดเลือดต่ำโดยวิธีโฟลไซโตรเมทรี
23 การศึกษาโพลิมอร์ฟิสึมของจีน PERB11.1 หรือ MHC class I chain-related gene A (MICA) in psoriasis patients
24 แอนติเอชแอลเอในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ : การทดสอบความเข้ากันได้ และ การตรวจหาแอนติบอดี
25 การศึกษายีน MHC haplotypes ในครอบครัวชายไทยอีสาน
26 การศึกษาชนิดของ platelet antigens ในชาวไทยอีสานด้วยเทคนิค PCR-SSP
27 แอนติเจน HLA class I ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 การตรวจหายีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-DR และ DQ ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเทคนิค PCR-SSP
29 การตรวจวัดปริมาณแฟคเตอร์ VII : C ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตและในไครโอปรีซีปิเตท