ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรรัตน์ พรหมบุญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนันทา รัตนาโภ 16
2 ทิพย์มนต์ ภัทราคร 5
3 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 5
4 ปทุมพร ฉิมเอนก 5
5 พรรณนภา ศักดิ์สูง 5
6 ราตรี วงศ์ปัญญา 4
7 นวลฉวี เวชประสิทธิ์ 3
8 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 3
9 ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ 3
10 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 2
11 นวรัตน์ อุดมประเสริฐ 2
12 ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล 1
13 ชลธิชา นุ่มหอม 1
14 เลิศลักษณ์ เงินศิริ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
16 กันยาลักษณ์ แก้วประสิทธิ์ 1
17 ชมพูนุท พรเจริญนพ 1
18 สร้อยสุดา ณ ระนอง 1
19 สุภาภรณ์ สีทะหา 1
20 ปิยเนตร ศัลยกำธร 1
21 Piyanate Sunyakumthorn 1
22 วริสสา สถิตธรรมจิตร 1
23 Amornrat Promboon 1
24 Pannapa Saksung 1
25 วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์ 1
26 เอกสิทธิ์ ฟูเฟื่องสมบัติ 1
27 นางสาว สิรินภา สิรินภา ช่วงโอภาส 1
28 นส. สุณิสา สุวรรณพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 2
5 2553 4
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 1
10 2545 1
11 2544 1
12 2543 1
13 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาผลของความเครียดจากสภาวะแล้งต่อปริมาณแอนโธไซยานินในหม่อนเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2555
3 การแสดงออกของยีนในหม่อนภายใต้ความเครียดจากเกลือ
4 คุณลักษณะและความเข้ากันได้ทางชีวภาพของ ไฟโบรอินจากไหมบ้านสายพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2554
5 การจำแนกสายพันธุ์ของหนอนไหมพื้นเมืองโดยใช้เครื่องหมายระดับโมเลกุล
6 การโคลนยีนโปรตีเอสที่ย่อยเซอริซินจาก Bacillus subtilis C4
ปี พ.ศ. 2553
7 การโคลนและผลิตโปรตีนเคอร์ซินจากสบู่ดำเพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุล
8 การโคลนและผลิตโปรตีนเคอร์ซินจากสบู่ดำ (Jatropha curcas) เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุล
9 การโคลนและผลิตโปรตีนเคอร์ซินจากสบู่ดำ [Jatropha curcas] เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุล
10 การแสดงออกของเลคตินจากใบหม่อนในเซลล์แบคทีเรียและเซลล์แมลงและการศึกษาการจับกันระหว่างเลคตินและน้ำตาลในคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2552
11 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวไหม
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเลคตินจากใบหม่อนความจำเพาะเจาะจง กับกรดเซียลิคและการวิศวกรรมโปรตีนเพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการจับกับน้ำตาล เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
13 ปริมาณไซยาไนด์ตกค้างและเลซิตินจากไหมป่าอีรี่
ปี พ.ศ. 2550
14 การแยกเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสจากเชื้อในกลุ่มบาซิลลัสให้บริสุทธิ์บางส่วน และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์
15 ปริมาณไซยาไนด์ตกค้างและเลซิตินจากไหมป่าอีรี่
ปี พ.ศ. 2549
16 ปริมาณไซยาไนด์ตกค้างและเลซิตินจากไหมป่าอีรี่
ปี พ.ศ. 2545
17 การศึกษาผลในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากหม่อน
ปี พ.ศ. 2544
18 การจำแนกสายพันธุ์หม่อนพื้นเมืองโดยใช้ RAPD makers
ปี พ.ศ. 2543
19 การจำแนกสายพันธุ์หม่อนพื้นเมืองโดยใช้ RAPD markers