ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรรัตน์ พงศ์ดารา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราพร วรรณนา 18
2 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 14
3 อลิษา หนักแก้ว 13
4 งบประมาณแผ่นดิน 11
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 10
6 Amornrat Phongdara 7
7 มลธิรา ศรีถาวร 5
8 อุนิตษา สังข์เกตุ 4
9 โชคชัย วนภู 3
10 มณี วิทยานนท์ 3
11 ดร.วราพร วรรณนา 3
12 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 3
13 ชาคริต ทองอุไร 3
14 กิจการ ศุภมาตย์ 3
15 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 3
16 ธเนศ ปานรัตน์ 2
17 JAMES DOMINIC TRUE 2
18 ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ 2
19 ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 2
20 สุขุมาล หวานแก้ว 2
21 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 2
22 หาญศึก บุญเชิด 2
23 ปทุมา สินธุเจริญ 2
24 มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง 2
25 สมพร ตั๊นสกุล 1
26 นิเลาะ แวอุเซ็ง 1
27 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
28 แสงจันทร์ เสนาปิ่น 1
29 โชคชัย อินทพฤกษ์ 1
30 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1
31 เสาวภา อังสุภานิช 1
32 สมปอง เตชะโต 1
33 ปิติพล มีมาก 1
34 Sarawut Jitrapakdee 1
35 Kornsunee Phiwsaiya 1
36 Watcharachai Meemetta 1
37 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 1
38 Moltira Tonganunt 1
39 Nattaphon Busayarat 1
40 มนธิรา ทองอนันต์ 1
41 Saengchan Senapin 1
42 แสงจันทร์ เสนาปิน 1
43 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 1
44 Kenichi Fujise 1
45 กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา 1
46 Warapond Wanna 1
47 วราภรณ์ วรรณนา 1
48 Kallaya Sritunyalucksana 1
49 Potchanapond Graidist 1
50 Sasimanas Unajak 1
51 Chu-Fang Lo 1
52 ศราวุธ จิตรภักดี 1
53 Wilaiwan Chotigeat 1
54 Kidchakan Supamattaya 1
55 จินตมาศ สุวรรณจรัส 1
56 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 1
57 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 1
58 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
59 โครงการวิจัย NRU 1
60 คำนูณ กาญจนภูมิ 1
61 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
62 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 5
3 2560 3
4 2559 1
5 2557 4
6 2556 4
7 2555 6
8 2554 4
9 2553 6
10 2552 11
11 2551 10
12 2550 8
13 2549 3
14 2548 1
15 2547 1
16 2546 5
17 2545 2
18 2544 3
19 2542 2
20 2541 1
21 2540 2
22 2538 2
23 2534 2
24 1086 4
25 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ค้นหายีนที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายโมเลกุล 181 และพัฒนาชุดตรวจสอบลูกผสมเทเนอราอย่างรวดเร็วจากปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2561
2 การโคลนและการแสดงออกของยีน Rab11 ในกุ้งขาว L vannamei
3 การค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมของยีนที่ต้านทานต่อสภาวะเครียดของปะการังในประเทศไทย
4 การพัฒนา multiplex PCR เพื่อบ่งชี้ลักษณะเด่นในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
5 การวิเคราะห์ Single nucleotide polymorphisms (SNPs) เพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมในปาล์มน้ำมัน
6 ศึกษาบทบาทหน้าที่ของโปรตีน 14-3-3 ในกุ้ง
ปี พ.ศ. 2560
7 การพัฒนา Bacillus sp. เพื่อผลิตชีวภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพกุ้ง
8 การประยุกต์ใช้ EgP450 ในการกำจัดสารพิษ
9 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ปี พ.ศ. 2559
10 การพัฒนาวิธีการแยกสายเปปไทด์ที่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตเพื่อใช้ศึกษารูปแบบการเติมหมู่ฟอสเฟตของโปรตีน
ปี พ.ศ. 2557
11 การพัฒนา Bacillus sp. เพื่อผลิตชีวภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพกุ้ง
12 โคลนยีนที่จำเพาะต่อละอองเรณูของปาล์มน้ำมัน
13 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน 14-3-3E (epsilon) ในกุ้ง
14 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
15 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน 14-3-3E (epsilon) ในกุ้ง
16 โคลนยีนที่จำเพาะต่อละอองเรณูของปาล์มน้ำมัน
17 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
18 การประยุกต์ใช้ Laminin receptor ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
ปี พ.ศ. 2555
19 การประยุกต์ใช้ Laminin receptor ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
20 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีน Gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase (GILT) จากกุ้งสกุลพีเนียส (Penaeus sps)
21 การป้องกันไวรัสโรคกุ้งด้วยโปรตีนลูกผสม Pm-RACK1
22 การศึกษาการแสดงออกของยีน Fortilin ใน Saccharomycescerevisiae
23 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีน Gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase (GILT) จากกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) และกุ้งแวนนาไม (Penaeus vannamei)
24 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีน Gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase (GILT) จากกุ้งสกุลพีเนียส (Penaeus sps)
ปี พ.ศ. 2554
25 Shrimp laminin receptor binds with capsid proteins of two additional shrimp RNA viruses YHV and IMNV
26 การศึกษาสมบัติของยีน 14-3-3 จากกุ้งกุลาดำ(Penaeusmonodon)
27 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Recepto for activated protein kinase C1 (RACK1) ในกุ้งกุลาดำ
28 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Recepto for activated protein kinase C1 (RACK1) ในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2553
29 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Receptor for Activated Protein Kinase (RACK1) ในกุ้งกุลาดำ
30 การใช้ rFBP1 ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
31 การค้นหาสับสเตรทของ Caspase-3 ในกระบวนการตายของเซลล์แบบ Apoptosis ของกุ้ง โดยใช้วิธี Yeast Two Hybrid System
32 การยับยั้งการแสดงออกของยีนฟอติลินในกุ้งขาวโดยเทคนิค RNAi
33 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง
34 ชีวโมเลกุลเพื่อป้องกันโรคกุ้ง
ปี พ.ศ. 2552
35 การสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของโปรตีนในวิถีการตายของกุ้งกุลาดำ
36 การสร้างฐานความรู้และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของกุ้ง
37 การศึกษาสมบัติของยีน 14-3-3 จากกุ้งกุลาดำ(Penaeusmonodon)
38 การศึกษาการแสดงออกของยีน Fortilin ใน Saccharomycescerevisiae
39 การสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของโปรตีนในวิถีการตายของกุ้งกุลาดำ
40 การสร้างฐานความรู้และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของกุ้ง
41 การใช้ rFBP1 ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
42 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง
43 ชีวโมเลกุล เพื่อป้องกันโรคกุ้ง
44 ศึกษาการถ่ายฝากยีน Calmodulin (CAM) ในปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) โดยวิธี Particle bombardment
45 การยับยั้งการแสดงออกของยีนฟอติลินใน กุ้งขาวโดยเทคนิค RNAi
ปี พ.ศ. 2551
46 เครื่องหมายระดับโมเลกุลในการจำแนกหอยสกุล Babylonia
47 การนำเข้าและการแสดงออกของยีนที่น่าสนใจในเซลล์กุ้งโดยวิธีปรับปรุงไต
48 กลไกการทำหน้าที่ของ Pm-Fortilin ในการป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
49 การใช้ประโยชน์จากกลีเซอรอลของโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิตสารตั้งต้นของพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยเชื้อ E.coli ที่ผ่านการตัดต่อยีน
50 การค้นหาสับสเตรทของ Caspase-3 ในกระบวนการตายของเซลล์แบบ Apoptosis ของกุ้ง โดยใช้วิธี Yeast Two Hybrid System
51 การยับยั้งการแสดงออกของยีนฟอติลินในกุ้งขาวโดยเทคนิค RNAi
52 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง
53 การค้นหาสับสเตรทของ caspase-3 ในกระบวนการตายของเซลล์แบบ apoptosis ของกุ้งโดยใช้วิธี yeast two hybrid system
54 ศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง
55 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง
ปี พ.ศ. 2550
56 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 การศึกษาสมบัติทางชีวภาพของ Fortilin จากกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
58 Automatic Synchronization and Distribution of Biological Database and Software over Low-Bandwidth Networks among Developing Countries.
59 โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด
60 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 การศึกษาโพลิมอร์ฟิซึมของยีนอะไมเลสในกุ้งแชบ๊วย
62 กลไกการทำหน้าที่ของ Pm-Fortilin ในการป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
63 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2549
64 การศึกษาพันธุกรรมของหอยหวาน
65 การผลิตซินทินิและฟอติลินจากยีนของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
66 Establishing a role for shrimp fortilin in preventing cell death
ปี พ.ศ. 2548
67 โครงการวิจัยหอยหวาน
ปี พ.ศ. 2547
68 การศึกษาสมบัติทางชีวภาพของ Fortilin จากกุ้งกุลาดำ(Peneaus monodon)
ปี พ.ศ. 2546
69 การค้นหายีนที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
70 การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อศึกษาพันธุกรรมของกุ้งแชบ๊วย
71 การสุ่มหาโปรตีนจับซินทินินในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
72 การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อศึกษาพันธุกรรมของกุ้งแชบ๊วย
73 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุล ชนิดไมโครแซทเทลไลท์จากกุ้งแชบ๊วย (P.merguiensis, P.indicus)
ปี พ.ศ. 2545
74 การค้นหายีนที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
75 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุล ชนิดไมโครแซทเทลไลทจากกุ้งแชบ๊วย [Penaeus merguiensis, Penaeus indicus]
ปี พ.ศ. 2544
76 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุล ชนิดไมโครแซทเทลไลท์จากกุ้งแชบ๊วย (P.merguiensis, P.indicus)
77 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุลชนิดไมโครแซทเทลไลจจากกุ้งแชบ๊วย (P.merguiensis, P.indicus)
78 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุล ชนิดไมโครแซทเทลไลท์จากกุ้งแชบ๊วย (P.merguiensis, P.indicus)
ปี พ.ศ. 2542
79 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
80 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
ปี พ.ศ. 2541
81 การจำแนกสายพันธุ์กุ้งแชบ๊วยด้วยเทคนิค RAPD
ปี พ.ศ. 2540
82 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
83 การถ่ายโอนยีนในกล้วยไม้หวายบอม
ปี พ.ศ. 2538
84 การถ่ายโอนยีนในกล้วยไม้หวายบอม
85 การถ่ายโอนยีนในกล้วยไม้หวายบอม
ปี พ.ศ. 2534
86 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
87 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
88 กรรมวิธีการตรวจวัดการแสดงออกของยีนเบตาคาร์บอกซิลทรานสเฟอเรส ในปาล์มน้ำมัน
89 โปรตีนพี 450 (P450) และกรรมวิธีการผลิตโปรตีนดังกล่าว
90 เครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอราและกรรมวิธีการตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
91 เครื่องหมายโมเลกุลสำหรับจำแนกปาล์มน้ำมัน และกรรมวิธีการตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วยเครื่องหมายโมเลกุลดังกล่าว