ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรรัตน์ พงศ์ดารา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราพร วรรณนา 18
2 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 14
3 อลิษา หนักแก้ว 13
4 งบประมาณแผ่นดิน 11
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 10
6 Amornrat Phongdara 7
7 มลธิรา ศรีถาวร 5
8 อุนิตษา สังข์เกตุ 4
9 มณี วิทยานนท์ 3
10 ชาคริต ทองอุไร 3
11 โชคชัย วนภู 3
12 กิจการ ศุภมาตย์ 3
13 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 3
14 ดร.วราพร วรรณนา 3
15 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 3
16 ธเนศ ปานรัตน์ 2
17 JAMES DOMINIC TRUE 2
18 ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ 2
19 ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 2
20 สุขุมาล หวานแก้ว 2
21 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 2
22 หาญศึก บุญเชิด 2
23 ปทุมา สินธุเจริญ 2
24 มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง 2
25 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 1
26 โชคชัย อินทพฤกษ์ 1
27 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
28 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 1
29 โครงการวิจัย NRU 1
30 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
31 จินตมาศ สุวรรณจรัส 1
32 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1
33 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 1
34 ปิติพล มีมาก 1
35 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 1
36 มนธิรา ทองอนันต์ 1
37 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
38 สมปอง เตชะโต 1
39 นิเลาะ แวอุเซ็ง 1
40 แสงจันทร์ เสนาปิ่น 1
41 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
42 สมพร ตั๊นสกุล 1
43 เสาวภา อังสุภานิช 1
44 Watcharachai Meemetta 1
45 Kornsunee Phiwsaiya 1
46 Sasimanas Unajak 1
47 Chu-Fang Lo 1
48 Moltira Tonganunt 1
49 Nattaphon Busayarat 1
50 Sarawut Jitrapakdee 1
51 Saengchan Senapin 1
52 แสงจันทร์ เสนาปิน 1
53 ศราวุธ จิตรภักดี 1
54 Potchanapond Graidist 1
55 วราภรณ์ วรรณนา 1
56 Wilaiwan Chotigeat 1
57 Kidchakan Supamattaya 1
58 Warapond Wanna 1
59 Kenichi Fujise 1
60 Kallaya Sritunyalucksana 1
61 กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา 1
62 คำนูณ กาญจนภูมิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 5
3 2560 3
4 2559 1
5 2557 4
6 2556 4
7 2555 5
8 2554 3
9 2553 3
10 2552 3
11 2551 5
12 2550 4
13 2549 3
14 2548 1
15 2547 1
16 2546 4
17 2545 2
18 2544 2
19 2542 2
20 2541 1
21 2538 1
22 2534 1
23 543 79
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ค้นหายีนที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายโมเลกุล 181 และพัฒนาชุดตรวจสอบลูกผสมเทเนอราอย่างรวดเร็วจากปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2561
2 การโคลนและการแสดงออกของยีน Rab11 ในกุ้งขาว L vannamei
3 การค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมของยีนที่ต้านทานต่อสภาวะเครียดของปะการังในประเทศไทย
4 การพัฒนา multiplex PCR เพื่อบ่งชี้ลักษณะเด่นในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
5 การวิเคราะห์ Single nucleotide polymorphisms (SNPs) เพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมในปาล์มน้ำมัน
6 ศึกษาบทบาทหน้าที่ของโปรตีน 14-3-3 ในกุ้ง
ปี พ.ศ. 2560
7 การพัฒนา Bacillus sp. เพื่อผลิตชีวภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพกุ้ง
8 การประยุกต์ใช้ EgP450 ในการกำจัดสารพิษ
9 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ปี พ.ศ. 2559
10 การพัฒนาวิธีการแยกสายเปปไทด์ที่ถูกเติมหมู่ฟอสเฟตเพื่อใช้ศึกษารูปแบบการเติมหมู่ฟอสเฟตของโปรตีน
ปี พ.ศ. 2557
11 การพัฒนา Bacillus sp. เพื่อผลิตชีวภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพกุ้ง
12 โคลนยีนที่จำเพาะต่อละอองเรณูของปาล์มน้ำมัน
13 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน 14-3-3E (epsilon) ในกุ้ง
14 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
15 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน 14-3-3E (epsilon) ในกุ้ง
16 โคลนยีนที่จำเพาะต่อละอองเรณูของปาล์มน้ำมัน
17 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
18 การประยุกต์ใช้ Laminin receptor ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
ปี พ.ศ. 2555
19 การประยุกต์ใช้ Laminin receptor ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
20 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีน Gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase (GILT) จากกุ้งสกุลพีเนียส (Penaeus sps)
21 การป้องกันไวรัสโรคกุ้งด้วยโปรตีนลูกผสม Pm-RACK1
22 การศึกษาการแสดงออกของยีน Fortilin ใน Saccharomycescerevisiae
23 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีน Gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase (GILT) จากกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) และกุ้งแวนนาไม (Penaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2554
24 Shrimp laminin receptor binds with capsid proteins of two additional shrimp RNA viruses YHV and IMNV
25 การศึกษาสมบัติของยีน 14-3-3 จากกุ้งกุลาดำ(Penaeusmonodon)
26 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Recepto for activated protein kinase C1 (RACK1) ในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2553
27 การค้นหาโปรตีนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Receptor for Activated Protein Kinase (RACK1) ในกุ้งกุลาดำ
28 การใช้ rFBP1 ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
29 ชีวโมเลกุลเพื่อป้องกันโรคกุ้ง
ปี พ.ศ. 2552
30 การสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของโปรตีนในวิถีการตายของกุ้งกุลาดำ
31 การสร้างฐานความรู้และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของกุ้ง
32 การยับยั้งการแสดงออกของยีนฟอติลินใน กุ้งขาวโดยเทคนิค RNAi
ปี พ.ศ. 2551
33 เครื่องหมายระดับโมเลกุลในการจำแนกหอยสกุล Babylonia
34 การนำเข้าและการแสดงออกของยีนที่น่าสนใจในเซลล์กุ้งโดยวิธีปรับปรุงไต
35 กลไกการทำหน้าที่ของ Pm-Fortilin ในการป้องกันไวรัสโรคกุ้ง
36 การใช้ประโยชน์จากกลีเซอรอลของโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิตสารตั้งต้นของพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยเชื้อ E.coli ที่ผ่านการตัดต่อยีน
37 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง
ปี พ.ศ. 2550
38 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 การศึกษาสมบัติทางชีวภาพของ Fortilin จากกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
40 Automatic Synchronization and Distribution of Biological Database and Software over Low-Bandwidth Networks among Developing Countries.
41 โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด
ปี พ.ศ. 2549
42 การศึกษาพันธุกรรมของหอยหวาน
43 การผลิตซินทินิและฟอติลินจากยีนของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
44 Establishing a role for shrimp fortilin in preventing cell death
ปี พ.ศ. 2548
45 โครงการวิจัยหอยหวาน
ปี พ.ศ. 2547
46 การศึกษาสมบัติทางชีวภาพของ Fortilin จากกุ้งกุลาดำ(Peneaus monodon)
ปี พ.ศ. 2546
47 การค้นหายีนที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
48 การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อศึกษาพันธุกรรมของกุ้งแชบ๊วย
49 การสุ่มหาโปรตีนจับซินทินินในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
50 การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อศึกษาพันธุกรรมของกุ้งแชบ๊วย
ปี พ.ศ. 2545
51 การค้นหายีนที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
52 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุล ชนิดไมโครแซทเทลไลทจากกุ้งแชบ๊วย [Penaeus merguiensis, Penaeus indicus]
ปี พ.ศ. 2544
53 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุล ชนิดไมโครแซทเทลไลท์จากกุ้งแชบ๊วย (P.merguiensis, P.indicus)
54 การโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุลชนิดไมโครแซทเทลไลจจากกุ้งแชบ๊วย (P.merguiensis, P.indicus)
ปี พ.ศ. 2542
55 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
56 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
ปี พ.ศ. 2541
57 การจำแนกสายพันธุ์กุ้งแชบ๊วยด้วยเทคนิค RAPD
ปี พ.ศ. 2538
58 การถ่ายโอนยีนในกล้วยไม้หวายบอม
ปี พ.ศ. 2534
59 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี