ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรรัตน์ ถนนแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดโดยการผลิตอิมัลชันที่มีความคงตัวและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
2 Value-added of sangyod rice bran oil by producing stable emulsions for functional food usage
ปี พ.ศ. 2556
3 การสกัดน้ำมันรำข้าวสังข์หยดโดยวิธีเชิงกลและการประยุกต์ใช้ในอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำ
4 โครงการย่อย 2: ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
ปี พ.ศ. 2555
5 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าเชิงพาณิชย์
6 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
7 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
8 ชุดโครงการวิจัย : การสร้างมูลค่าเพิ่มของมังคุดโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออุปโภคและบริโภค
9 การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด
ปี พ.ศ. 2554
10 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าเชิงพานิชย์
11 การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บของข้าวซ้อมมือ
12 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าเชิงพานิชย์
13 โครงการย่อย 4 การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บของข้าวซ้อมมือ
ปี พ.ศ. 2553
14 การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด ชื่อเดิม การผลิตอิฐมวลเบาจากเปลือกมังคุด
15 การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด ชื่อเดิม การผลิตอิฐมวลเบาจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2552
16 แผนงานวิจัย : การสร้างมูลค่าเพิ่มของมังคุดโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออุปโภคและบริโภค
17 การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด
18 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกร้า ที่ผลิตจากปลาดุกจากธรรมชาติ และปลาดุกเลี้ยง
19 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า: ผลของความเข้มข้นสารละลายเกลือ การเติมสมุนไพรไทยบางชนิด และสภาวะการบรรจุที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
20 การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บของข้าวซ้อมมือ
21 การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาข้าวซ้อมมือ
22 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า: ผลของความเข้มข้นสารละลายเกลือ การเติมสมุนไพรไทยบางชนิด และสภาวะการบรรจุที่แตกต่างกัน
23 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า: ผลของความเข้มข้นสารละลายเกลือ การเติมสมุนไพรไทยบางชนิด และสภาวะการบรรจุที่แตกต่างกัน
24 การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาข้าวซ้อมมือ
ปี พ.ศ. 2550
25 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกเลี้ยง
26 การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุง ที่มีต่อการทำความตกลงการค้าเสรี
27 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2549
28 การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกร้า ที่ผลิตจากปลาดุกจากธรรมชาติและปลาดุกเลี้ยง
30 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า