ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรทิพย์ ณ บางช้าง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
2 ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2550
4 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2543
5 ประสิทธิผลของการสอน เรื่อง การบริการอนามัยครอบครัว โดยวิธีการสอนแบบใช้ปัญหา เป็นหลัก ในนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
6 ประสิทธิผลของการสอน เรื่อง การบริการอนามัยครอบครัวโดยวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ในนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
8 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
9 ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ