ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรชัย ตันติเมธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 40
2 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 5
3 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 5
4 สนานจิตร สุคนธทรัพย์ 4
5 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 3
6 งามจิต อ่อนมิ่ง 1
7 ขุม สีสุข 1
8 วันดี ทองใหญ่ ณ อยุธยา 1
9 จงกลนีย์ ยศบรรดาศักดิ์ 1
10 ชนินทร์ เกตุขำ 1
11 โกเมน ธีรนรเศรษฐ์ 1
12 จารุวรรณ ศิลปรัตน์ 1
13 ชัยเนตร ไวยคณี 1
14 จำนูญ เกียรติมงคล 1
15 จุฑามาศ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
16 ธิดา หอวัฒนกุล 1
17 ชนัดดา เหมือนแก้ว 1
18 กุลวดี สุวรรณนิตย์ 1
19 เจษฎา เสาทอง 1
20 จิตราภรณ์ ใยศิลป์ 1
21 เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน 1
22 จิระ สิทธิ 1
23 พิมลพรรณ บุญมุสิก 1
24 พรพิมล เธียรไพสิฐ 1
25 จารุพรรณ คุณพันธ์ 1
26 ไชยรัตน์ ทิพย์สภาพกุล 1
27 จตุภูมิ แจ่มหม้อ 1
28 บุษรา คุปตวินทุ 1
29 นพพงษ์ บุณจิตราดุลย์ 1
30 นพชัย รู้ธรรม 1
31 ประเสริฐ ฉ่ำชื่นวงศ์ 1
32 พัฒนา เหล่าวิศาลสุวรรณ 1
33 กอบกุล พฤกษะวัน 1
34 เจริญ ฉัตรหลวง 1
35 กรรณิการ์ สัจกุล 1
36 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 1
37 ประวัติ คงอ่อน 1
38 ละออ ชุติกร 1
39 มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
41 ประเสริฐ เกษรมาลา 1
42 วลัยพร ศิริภิรมย์ 1
43 สมอัปสร นิ่มประเสริฐ 1
44 อวยพร เรืองตระกูล 1
45 สุทธิเวช ดิษฐ์รอด 1
46 มนูญ เอี่ยมวิลัย 1
47 วรินทรา วัชรสิงห์ 1
48 วัชรพงษ์ แพร่หลาย 1
49 สมนึก ทองเอี่ยม 1
50 ณพปาลี อินทุสุต 1
51 คง โพธิบัณฑิต 1
52 วิทยา นิยมกูล 1
53 ชัยพร วิชชาวุธ 1
54 สมบูรณ์ คุปตภากร 1
55 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
56 มั่งศักดิ์ ยอดกลกิจ 1
57 สุวัฒน์ กัติยบุตร 1
58 ปาริชาต เกษมเสนาะ 1
59 รวีวรรณ นาคเอี่ยม 1
60 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 1
61 สุนี วิวัฒนากรณ์ 1
62 สมภาชน์ หุยากรณ์ 1
63 ประนอม บุญเนาว์ 1
64 อภิสมัย วุฒิพรพงษ์ 1
65 สุภาพ ดอกกุหลาบ 1
66 สุรกิตติ์ กิตติถิระพงษ์ 1
67 สิทธิชัย ลิ่วเวหา 1
68 ชูจิต อาศัยบุญ 1
69 ประพนธ์ จันทร์นุรักษ์ 1
70 สมพงษ์ อินทรสุวรรณ 1
71 วีระ พลอยครบุรี 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
73 สุนีย์ จิตรเนื่อง 1
74 กาญจนา จันทร์ไทย 1
75 สมชัย อุดรโพธิ์ 1
76 เอกชัย กี่สุขพันธ์ 1
77 เยื้อน ชูตินันท์ 1
78 สมชาย สุขชาตะ 1
79 อรพินทร์ กุลประภา 1
80 เสถียร จันทสุบรรณ 1
81 วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ 1
82 ศุภวรรณ หรรษภิญโญ 1
83 สกล รุ่งโรจน์ 1
84 มงคล บัวศิลา 1
85 เบญจพร แก้วมีศรี, 2505- 1
86 ปรีดา รุ่งโรจน์ 1
87 วรัญญา เปรมฤทัย, 2519- 1
88 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
89 วันชัย ภูมี 1
90 มะลิ คงสกุล 1
91 สุภรณ์ ปัญญชุณห์ 1
92 พิตรวัลย์ โกวิทวที 1
93 บุญนำ เลาหสถิตย์ 1
94 สุนทร ชอบทำดี 1
95 สุรชัย เทียนขาว 1
96 พิสิฐ คงเมือง 1
97 พีรศักดิ์ ทองมาก 1
98 นิวัฒน์ โรจนาพงษ์ 1
99 บุญส่ง เอี่ยมละออ 1
100 ดำริ นิสสัยพันธุ์ 1
101 ชำนาญ เงินทอง 1
102 สายัณห์ แกล้วกสิกรรม 1
103 สุบรรณ จันทร์คุณา 1
104 สว่าง เชิงชั้น 1
105 วิโรจน์ สุวรรณวงศ์ 1
106 ชาญชัย วัชรกุล 1
107 สมัคร หนูไพโรจน์ 1
108 ณพปาลี อินทุสุต, 2516- 1
109 มนิดา อดิศัยสกุล 1
110 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
111 ดำรง ธรรมารักษ์ 1
112 ทวีวัฒน์ ปลื้มฤดี 1
113 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
114 อรทัย โพธิสุข 1
115 สมชาย เจริญศิริสุทธิกุล 1
116 พูลสุข หิงคานนท์ 1
117 สุนีย์ บุญทิม 1
118 เปรมกมล ศรีธรรมมา 1
119 ชาตรี สกุลบุญมา 1
120 สมศรี มธุรสสุวรรณ 1
121 ไข่มุกด์ ชมชื่น 1
122 สุทัศน์ ตุรงค์เรือง 1
123 สุดาพร ปานกลิ่น 1
124 พรรณิภา หิตะศักดิ์ 1
125 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
126 ประกาศ เซ็นกลาง 1
127 สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2507- 1
128 ชัยวัฒน์ เจียมสุขสุจิตต์ 1
129 สุทธิพงศ์ ยงค์กมล 1
130 แพรวพราย รัตน์ดิลกพาณิชย์ 1
131 พรเทพ รู้แผน, 2512- 1
132 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
133 บรรหาร ราชมณี 1
134 ธีรพันธ์ กล่อมเกลี้ยง 1
135 จิตรา กาญจนวิบูลย์ 1
136 ไพบูลย์ ทองใย 1
137 สมจิตร หงษ์อุดม 1
138 กาญจนา ศรีวรพงษ์ 1
139 ธวัชชัย พินปรุ 1
140 1
141 จิตรลดา จตุรนต์รัศมี 1
142 ชูชาติ ลิปิสุวรรณโชติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2547 1
3 2546 3
4 2545 2
5 2543 1
6 2542 1
7 2541 1
8 2540 5
9 2539 6
10 2538 7
11 2537 5
12 2536 1
13 2535 3
14 2534 10
15 2533 5
16 2532 4
17 2531 3
18 2530 5
19 2529 2
20 2528 7
21 2527 4
22 2526 7
23 2525 4
24 2524 6
25 2523 4
26 2522 2
27 2521 9
28 2520 2
29 2519 8
30 2518 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2547
2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดี
ปี พ.ศ. 2546
3 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลที่จัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
4 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนอนุบาล ที่จัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
7 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2543
8 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สงผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
ปี พ.ศ. 2542
9 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในช่วงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2539-2550) ตามความคาดหวังของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2541
10 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2540
11 การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12
12 การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
13 การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
14 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 5
15 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2539
16 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
17 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
18 การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสาย ข และสาย ค ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
19 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำ และปัจจัยคัดสรรด้านสถานการ กับความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
20 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา
21 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2538
22 สภาพและปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอาจารย์ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค
23 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
24 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4
25 การศึกษาแบบพฤติกรรมองค์การของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 10
26 การศึกษาการบริหารบุคลากรครูในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 1
27 สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 3
28 การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
29 สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคเหนือ
30 การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8
31 สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคกลาง
32 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
33 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2536
34 สภาพและปัญหาการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2535
35 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาท้องที่กันดาร สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
36 การศึกษาลักษณะการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
37 สภาพและปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
38 การปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในส่วนกลาง
39 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40 การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานคร
41 บทบาทของคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
42 การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรสาคร
43 ปัญหาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 4
44 การศึกษาการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
45 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
46 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
47 สภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 3
ปี พ.ศ. 2533
48 การบริหารกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ : การศึกษาเฉพาะกรณี
49 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
50 สภาพและความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ของมูลนิธิภราดาคณะเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
51 ความต้องการของผู้ปกครองต่างช่วงชั้นทางสังคมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเกี่ยวกับสถานศึกษาของบุตร
52 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2532
53 การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สำกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : การศึกษาเฉพาะกรณี
54 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 1
55 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
56 ความคิดเห็นของครูอาจารย์เกี่ยวกับการที่ใช้จูงใจครูอาจารย์ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2531
57 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มา และคุณลักษณะตามความคาดหวังของบุคลากรต่อผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ตามความคาดหวังของผู้บริหาร ครูอาจารย์และศึกษานิเทศก์ ในเขตการศึกษา 6
59 พัฒนาการในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของไทยในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475-2526
ปี พ.ศ. 2530
60 การวิจัย : บทบาทใหม่ของนักบริหารการศึกษา
61 การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ
62 บทบาทในการพัฒนาชนบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดลำปาง
63 พัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
64 การศึกษาการบริหารเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2529
65 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนตัวและแรงจูงใจเนื่องจากความคาดหวังในงานกับความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 3
66 สภาพและความต้องการในการพัฒนาคณาจารย์ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2528
67 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดในภาคกลาง
68 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ : การศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ
69 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
70 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ในวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี
71 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับงานบริหาร ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6
73 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2527
74 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนมูลนิธิภราดา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
75 กระบวนการบริหารงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณี
76 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดในภาคเหนือ
77 ความต้องการงานวิจัยทางการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
78 เกณฑ์ประเมินผลนักศึกษาฝึกสอนของวิทยาลัยครูภาคกลาง
79 ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนกลาง
80 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร ที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
81 ความพึงพอใจในการทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
82 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับปัญหาการบริหารบุคลากร ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตการศึกษา 2
83 ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค
84 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์อำเภอ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2525
85 การจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
86 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตการศึกษา 5
87 การปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ในเขตการศึกษา 11
88 ความพึงพอใจในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับตำบล
ปี พ.ศ. 2524
89 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
90 แนวปฏิบัติในการรักษาวินัยของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8
91 การบริหารธุรการและการเงินของโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
92 การพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
93 การใช้เวลาในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
94 การบริหารงานของภาควิชาในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
95 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตศึกษา 1
96 กิจกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์จังหวัด
97 เทคนิคในการนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์ในวิทยาลัยครู
98 การบริหารบุคลากรโรงเรียนตำรวจในกองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ
ปี พ.ศ. 2522
99 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
100 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2521
101 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
102 ปัญหาการฝึกสอนในโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูในภาคเหนือของประเทศไทย
103 เกณฑ์ประเมินผลงานครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
104 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนราษฎร์ ในสังกัดกองทัพบก
105 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้
106 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราษฎร์ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
107 บทบาทของหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคเหนือ
108 กระบวนการตัดสินใจสั่งการในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในส่วนกลาง
109 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์
ปี พ.ศ. 2520
110 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 4
111 บทบาทของหัวหน้าหมวดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2519
112 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ใช้หลักสูตรแบบกว้าง
113 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 6
114 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
115 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำและความสามารถ ในการบริหารงานวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการในวิทยาลัยครู
116 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารสถาบันการศึกษาของกรมตำรวจ
117 การบริหารบุคลากรของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ในภาคกลาง
118 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคเหนือ
119 งานบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2518
120 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 9
121 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคใต้