ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิเดช แสงดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุสาวดี แสงดี 8
2 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 6
3 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 5
4 อรวรรณ ชินราศรี 5
5 ประไพรัตน์ สีพลไกร 3
6 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 2
7 อุดมลักษณ์ มณีโชติ 2
8 อุทัย สาขี 2
9 ประสงค์ สีหานาม 1
10 สุรศักดิ์ ขันคำ 1
11 เบญจพร บุราณรัตน์ 1
12 คณะวิทยาศาสตร์ ปี : 2555 1
13 Aphidach Sangdee 1
14 ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบปประมาณเงนิรายได้ ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
15 สุทธิวรรณ ธรรมวัตร 1
16 ปรียานุช ใจหาญ 1
17 เจนจิรา จิรัมย์ 1
18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
19 ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล 1
20 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
21 ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง 1
22 ณัฐพล ภูมิสะอาด 1
23 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
24 สนับสนุนจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2548. 1
25 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1
26 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
27 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 3
3 2558 2
4 2556 7
5 2555 2
6 2554 3
7 2553 14
8 2552 17
9 2551 9
10 2550 12
11 2549 13
12 2548 4
13 2547 8
14 2545 2
15 2544 1
16 2542 2
17 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2559
3 -
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2558
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2556
8 Zinc and/or cadmium accumulation in Gynura pseudochina (L.) DC. studied in vitro and the effect on crude protein
9 Salt-tolerant and plant growth-promoting bacteria isolated from Zn/Cd contaminated soil: identification and effect on rice under saline conditions
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2555
15 คุณสมบัติทางชีววิทยา และลำดับนิวคลีโอไทด์ของเชื้อ Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) สาเหตุโรคใบด่างเขียว ในพืชตระกูลแตง
16 Development of SCAR primers based on a repetitive DNA fingerprint for Escherichia coli detection
ปี พ.ศ. 2554
17 Using Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction of Barbodes spp. in Thailand
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2553
20 การส่งถ่ายยีนในข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) โดยใช้ Agrobacterium เป็นพาหะ
21 Two body type abrasion wear behaviour in hypoeutectic 16%Cr cast irons with Mo.
22 การจำแนกชนิดของไข่น้ำ (water meal) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการหาลำดับเบสของยีนในคลอโรพลาสต์
23 อิทธิพลของซีลีเนียมต่อรูปแบบแสดงออกของโปรตีนในถั่วเขียว
24 อิทธิพลของซีลีเนียมต่อรูปแบบแสดงออกของโปรตีนในถั่วเขียว
25 การส่งถ่ายยีนในข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) โดยใช้ Agrobacterium เป็นพาหะ
26 การจำแนกชนิดของไข่น้ำ (water meal) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการหาลำดับเบสของยีนในคลอโรพลาสต์
27 การจำแนกชนิดของไข่น้ำ (water meal) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการหาลำดับเบสของยีนในคลอโรพลาสต์
28 การส่งถ่ายยีนในข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) โดยใช้ Agrobacterium เป็นพาหะ
29 ผลการทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองด้วยโปรตีนจากไข่น้ำในไก่ไข่
30 ผลของไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในไก่เนื้อ
31 อิทธิพลของซีลีเนียมต่อรูปแบบแสดงออกของโปรตีนในถั่วเขียว
32 สมรรถภาพและลักษณะซากและนกกระทาที่ได้รับไข่น้ำ
33 -
ปี พ.ศ. 2552
34 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการตรวจหาเชื้อ E.coli
35 -.
36 Antioxidant and antipathogenic bacterial activities from crude extracts of mushrooms in genus Phellinus collected from Northeast of Thailand .
37 Agrobacterium-mediated transformation in black sticky rice (Oryza sativa L.)
38 Effect of Wolffia Meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) As a dieary protein replacement on performance and carcass characteristics in Broilers
39 Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) on performance and egg production in laying hens
40 Classification of water meal by using chloroplast DNA sequencing
41 Morphological, pathological and molecular variability of colletotrichum capsici causing anthracnose of chilli in the north-east of Thailand
42 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและแบคทีเรียก่อโรคจากสารสกัดหยาบของเห็นในสกุลเฟลลินัสที่เก็บจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
43 กาวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยหวานสกุล Babylinia spp. โดยเทคนิค PCR-RFLP
44 Antioxidant, cytotoxic and antimalarial activities from crude extracts of mushroom Phellinus linteus
45 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและแบคทีเรียก่อโรคจากสารสกัดหยาบของเห็นในสกุลเฟลลินัสที่เก็บจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
46 กาวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยหวานสกุล Babylinia spp. โดยเทคนิค PCR-RFLP
47 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและแบคทีเรียก่อโรคจากสารสกัดหยาบของเห็นในสกุลเฟลลินัสที่เก็บจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
48 -
49 -
50 กาวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยหวานสกุล Babylinia spp. โดยเทคนิค PCR-RFLP
ปี พ.ศ. 2551
51 การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ที่แยกได้จากดินในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของพริก
52 The potential of zinc accumula,
53 Appropriate techniques used in plant viroid diagnosis
54 Antioxidant, cytotoxic and antimalarial activities from crude extracts of mushroom Phellinus linteus
55 Cytotoxic and antiplasmodial compounds from the roots of Strophioblachia fimbricalyx .
56 Biological control of Colletotrichum capsici by isolates of bacteria and Trichoderma sp
57 Effects of exogenous selenium on protein pattern in Mungbean (Vigna radiata (L.) R. Wilczek)
58 Performance and carcass characteristics of Japanese quails fed diets containing Wolffia meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) as a protein replacement for soybean meal
59 Genetic Diversity of Colletotrichum musae Isolated from Cultivated Banana in North-East Thailand
ปี พ.ศ. 2550
60 Genetic diversity of Colletotrichum musae isolated from cultivated banana in north-east Thailand,
61 Control of chilli anthracnose by using antagonistic Trichoderma isolated from soil,
62 การหาปริมาณธาตุอาหารในไข่น้ำ (Wolffia spp.),
63 A. Viroids: Small pathogen and plant disease
64 Determination of genetic diversity of Babylinia spp. By using the PCR-RFLP technique . of Science and Technology,
65 Effect of wolffia meal [wolffia globosa (L). wimm.] as a dietary protein replacement on performance and carcass characteristics in broilers
66 วิธีผสมผสานในการจัดจำแนกเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ที่แยกได้จากมะนาวและมะกรูดในจังหวัดมหาสารคาม
67 จำแนกเชื้อ Actinomycetes ที่สามารถยับยั้งเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแผลสะเก็ดในพืชตระกูลส้ม
68 วิธีผสมผสานในการจัดจำแนกเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ที่แยกได้จากมะนาวและมะกรูดในจังหวัดมหาสารคาม
69 จำแนกเชื้อ Actinomycetes ที่สามารถยับยั้งเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแผลสะเก็ดในพืชตระกูลส้ม
70 จำแนกเชื้อ Actinomycetes ที่สามารถยับยั้งเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแผลสะเก็ดในพืชตระกูลส้ม
71 วิธีผสมผสานในการจัดจำแนกเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ที่แยกได้จากมะนาวและมะกรูดในจังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2549
72 Taxonomic identification of Pila spp. In Thailand by PCR-RFLP, .
73 Polyphasic Characterization of Xanthomanas axonopodis pv. citri Isolated from Lemon and Lime in Maha Sarakham Province .
74 Isolation and classification of Actinomycetes which is antagonistic to Xanthomonas axonopodis pv. citri.
75 A. Molecular techniques: an alternative method for bacteria classification
76 เทคนิค Repetitive-PCR : แนวทางการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพันธุกรรมเพื่อจำแนกแบคทีเรียบางชนิด
77 การคัดเลือกสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดเบื้องต้นที่มีผลในการยับยั้งเชื้อรา Didymella bryoniae สาเหตุโรคต้นแตกยางไหลของแตงโม
78 เทคนิค ARDRA : แนวทางการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพันธุกรรมเพื่อจำแนกแบคทีเรียบางชนิด
79 การคัดเลือกสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดเบื้องต้นที่มีผลในการยับยั้งเชื้อรา Didymella bryoniae สาเหตุโรคต้นแตกยางไหลของแตงโม
80 เทคนิค ARDRA : แนวทางการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพันธุกรรมเพื่อจำแนกแบคทีเรียบางชนิด
81 เทคนิค Repetitive-PCR : แนวทางการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพันธุกรรมเพื่อจำแนกแบคทีเรียบางชนิด
82 เทคนิค ARDRA : แนวทางการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพันธุกรรมเพื่อจำแนกแบคทีเรียบางชนิด
83 การคัดเลือกสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดเบื้องต้นที่มีผลในการยับยั้งเชื้อรา Didymella bryoniae สาเหตุโรคต้นแตกยางไหลของแตงโม
84 เทคนิค Repetitive-PCR : แนวทางการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพันธุกรรมเพื่อจำแนกแบคทีเรียบางชนิด
ปี พ.ศ. 2548
85 ARDRA Technique: An Approach for Development of a Genetic Marker for Identification of Some Bacteria
86 Primary Selection of Essential Oil from Some Medicinal Plants to Inhibit Didymella bryoniae, Causal Agent of Gummy Stem Blight Disease of Watermelon
87 Repetitive-PCR: An Approach for Study on Genetic Diversity and Development of a Genetic Marker for Identification of Some Bacteria .
88 ความหลากชนิดและเครื่องหมายทางพันธุกรรมของปูนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
89 Antifungal Efficacy of Piper betle Linn. Extract Against the Growth of Mat Fungi ,
90 Genetic Diversity OF Barbodes Genera Employing RAPD Technique,
91 การศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอกและคาริโอไทปืของปลา Barbodes sp.,
92 ความหลากชนิดและเครื่องหมายทางพันธุกรรมของหอยโข่ง พันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทย
93 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพลูที่มีผลยับยั้งเชื้อราที่แยกได้จากเสื่อกก
94 การศึกษา RAPD pattern ของปลาสกุล Barbodes
95 การศึกษาแบบแผนโปรตีนและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อสาเหตุโรคท้องร่วง
96 การระบุชนิดและตรวจหาเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอย ในมะเขือเทศด้วยเทคนิคทางโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2545
97 Viroid in Tomato : New Record in Thailand .
98 Virus and Viroid Causal Agent(s) of Bunchy Top and Severe Necrosis of Tomato .
ปี พ.ศ. 2544
99 Detection of the Causal Agents of Tomato Bunchy Top Disease by Gel Electrophoresis Technique
ปี พ.ศ. 2542
100 การเปรียบเทียบเชื้อ ~ipeanut stripe Potyvirus~i สองไอโซเลตที่ทำให้เกิดอาการเนื้อเยื่อ ตายบนถั่วลิสง และการพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อโดยเทคนิคกรดนิวคลีอิกไอบริไดเซชั่น
101 การเปรียบเทียบเชื้อ Peanut stripe Potyvirus สองไอโซเลตที่ทำให้เกิดอาการเนื้อเยื่อตายบนถั่วลิสง และพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อโดยเทคนิคกรดนิวคลีอิกไฮบริไดเซชั่น