ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลกระทบของการรุกล้ำของน้ำทะเลต่อความเค็มของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2552
2 การสำรวจทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลลุ่มน้ำบางประกง
ปี พ.ศ. 2551
3 การจัดการ และการป้องกันการกัดเซาะที่ดินริมตลิ่งแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2550
4 การกำหนดเขตวิกฤต เพื่อการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5 สมบัติ และศักยภาพทางการเกษตรของดินทรายจัด ชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
6 สภาพความชื้น และการจัดการที่ดินเพื่อปลูกไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
7 สภาพความชื้น และการจัดการที่ดินเพื่อปลูกไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
8 การศึกษาความสามารถของทรัพยากรที่ดิน และสิ่งแวดล้อมในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดชุมพร
9 พัฒนาการหน้าตัด คุณสมบัติ และศักยภาพทางการเกษตรของดินทราย จัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ