ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์โปรตีนอัลบูมินจากไข่ขาวเพื่อสุขภาพและความงาม
2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ของเมืองหลักในภูมิภาคที่กำลับเติบโตอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2557
3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพประเภทโปรตีนและเปปไทด์ในวิถีชีวิตคนเมือง
4 การพัฒนาเมืองและกระบวนการกลายเป็นเมืองของเมืองหลักเติบโตเร็ว กรณีศึกษาเมืองอุดรธานี
5 การประเมินผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการขยายตัวของการลงทุนปลูกกาแฟ กรณีศึกษา:เมืองปากช่อง แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
6 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพประเภทโปรตีนและเปปไทด์ในวิถีชีวิตคนเมือง
7 ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำชีตอนกลาง
8 การประเมินผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการขยายตัวของการลงทุนปลูกกาแฟ กรณีศึกษา:เมืองปากช่อง แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
9 ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำชีตอนกลาง
ปี พ.ศ. 2556
10 การประเมินผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการขยายตัวของการลงทุนปลูกกาแฟ กรณีศึกษา:เมืองปากช่อง แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
11 ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำชีตอนกลาง
ปี พ.ศ. 2555
12 Identification of five reptile egg whites protein using MALDI-TOF mass spectrometry and LC/MS-MS analysis
ปี พ.ศ. 2553
13 สวัสดิการชุมชนเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น :
ปี พ.ศ. 2552
14 โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับอำเภอ
ปี พ.ศ. 2551
15 เตรือข่ายคุณธรรมนำสังคมเป็นสุข : รูปแบบกสนสร้างคนดีในบริบทอีสาน
16 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อการจัดการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง(กรณีศึกษาเมืองมุกดาหาร)
17 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อการจัดการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง(กรณีศึกษาเมืองกาฬสินธุ์)
18 โครงการวิจัยหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
19 โครงการวิจัยท้องถิ่นเพื่อการจัดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
20 โครงการวิจัยนำร่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมเชิงพื้นที่
ปี พ.ศ. 2550
21 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนจนเมือง : กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น