ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
2 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
3 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
4 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
5 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
6 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
7 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
8 ธีรพร ชินชัย 6
9 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
10 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
11 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
12 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
13 กมล สกุลวิระ 6
14 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
15 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
16 อลงกร อมรศิลป์ 6
17 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
18 ทศพร วิมลเก็จ 6
19 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
20 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
21 สันนิภา สุรทัตต์ 6
22 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
23 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
24 จินตนา จิรถาวร 6
25 ยง ภู่วรวรรณ 6
26 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
27 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
28 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
29 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
30 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
31 ทายาท ดีสุดจิต 6
32 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
33 อิศรางค์ นุชประยูร 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 Apiwat Mutirangura 3
36 นครินทร์ กิตกำจร 2
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
38 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
39 ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ 2
40 นรินทร์ วรวุฒิ 2
41 ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย 2
42 พนามาศ ตรีวรรณกุล 1
43 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
44 จิรัฏฐา ศิริลักษณ์ 1
45 สุรพล จันทราปัตย์ 1
46 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 1
47 นภาลัย ทองปัน 1
48 ประเทือง ทินรัตน์ 1
49 จตุพร บานชื่น 1
50 ปิติ จันทร์วรโชติ 1
51 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
53 Chumpol Ngamphiw 1
54 ชุมพล งามผิว 1
55 ศิษเฎศ ทองสิมา 1
56 Chatchawit Aporntewan 1
57 Chupong Ittiwut 1
58 ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ 1
59 จรัญญา สามสุวรรณ 1
60 ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต 1
61 ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ 1
62 ทัชพล เมืองทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2550 1
7 2546 2
8 2544 1
9 2543 1
10 2541 1
11 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การกดการทำงานของ up-regulated A-repeats ของยีนในมะเร็งปากมดลูกด้วย PNAs-A15
ปี พ.ศ. 2556
2 การระบุเนื้อเยื่อสมองโดยใช้ซีพีจีเมทิเลชันตำแหน่งจำเพาะ
3 การวิเคราะห์เมทิลเลชั่นไมโครแอเรย์เพื่อการตรวจแยกชนิดของเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2555
4 ชีววิทยาจีโนมมะเร็ง: ผลของการลดลงของหมู่เมททิลโดยทั่วไป
ปี พ.ศ. 2554
5 Hypomethylation of Intragenic LINE-1 Represses Transcription in Cancer Cells through AGO2
6 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย :
ปี พ.ศ. 2553
7 อณูพันธุศาสตร์ของเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาดีเอนเอเมทิเลชั่นและมะเร็ง: ยีนต้านมะเร็ง ยีนของไวรัส และ ภาวะเมทิเลชั่นที่โปรโมเตอร์และทั้งจีโนมที่จำเพาะกับเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2546
9 อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก : ลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขบวนการของการกลายพันธุ์และการประยุกต์ใช้ทางคลินิค
10 ศึกษาการแสดงออกของยีน RAG1 และ RAG2 ระหว่างการเกิดมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2544
11 การศึกษาสมมติฐานการกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็งแบบสองขั้นตอนในขบวนการการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูก
ปี พ.ศ. 2543
12 การศึกษาการทำงานของที่โลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งแบบสความัส
ปี พ.ศ. 2541
13 ชีววิทยาโมเลกุลการเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก