ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิวัฒน์ บุญสาธร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2550 2
4 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายตามแนวการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน(Leadership in Energy and Environmental Design for Neighborhood Development)ในการพัฒนาเมืองและพัฒน
3 โครงการศึกษาวิจัยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัตินำมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)
ปี พ.ศ. 2550
4 คุณภาพชีวิตของประชากรที่มีรายได้น้อยในโครงการบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
5 คุณภาพชีวิตของประชากรที่มีรายได้น้อยในโครงการบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล