ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 14
3 พร้อมพันธ์ ครบตระกูลชัย 5
4 ธงทอง นิพัทธรุจิ 5
5 เพียงพล เจริญพันธ์ 5
6 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 4
7 ชมเพลิน ภุชฌงค์ 2
8 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 2
9 พรเพชร วิชิตชลชัย 2
10 ชณัญทิตา ชอบธรรม 2
11 จรัญ ภักดีธนากุล 2
12 มานิต วิทยาเต็ม 2
13 ปวินี ไพรทอง 2
14 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 2
15 เสาวนีย์ อัศวโรจน์ 2
16 ชนาภา ชอบพิเชียร 2
17 รุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ 2
18 ศักดา ธนิตกุล 2
19 ชญาณ์พิมพ์ บัวดิษฐ์เดชา 2
20 ถนอมจิต วนวัฒนากุล 2
21 เฉลิมชัย ชัยมนตรี 2
22 ทองสมุทร เทพปัญญา 2
23 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
24 สุประวัติ สมดี 1
25 วรรณชัย บุญบำรุง 1
26 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
27 กาญจนา ตรีแสน 1
28 เอม อินทกรณ์ 1
29 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
30 สุรีย์ จงเสรีจิตต์ 1
31 บุญศรีรัตน์ สมบูรณ์ 1
32 โกเมน ภัทรภิรมย์ 1
33 ปวีณา พิษณุโกศล 1
34 โสรัจ สังขวรรณ 1
35 พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์ 1
36 ชีวิน ศาลยาชีวิน 1
37 กิตติมา ประคุณคดี 1
38 กิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร 1
39 เข็มชัย ชุติวงศ์ 1
40 ภาคภูมิ ปัณฑรางกูร 1
41 สมจิตต์ สุขกมลวัฒนา 1
42 สุธารา คิสาสัง 1
43 วสันต์ เทียนหอม 1
44 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
45 ศุภชัย เศวตกิตติกุล 1
46 รัฐพล โลนา 1
47 ปรียานาถ เผือกสุวรรณ 1
48 นลินอร ธิบดี 1
49 ทวี ชูโต 1
50 ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล 1
51 วาฐินี วงษ์วิฑิต 1
52 ศศิน ปงรังษี 1
53 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 1
54 วันชัย รุจนวงศ์ 1
55 แคทลียา โสภา 1
56 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
57 มานะ หลักทอง 1
58 อรชุน กนกทิพย์พรชัย 1
59 อุดม รัฐอมฤต 1
60 สุเมธ กำพลรัตน์ 1
61 ภัคพล ธนรักษ์ 1
62 คมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์ 1
63 สันทัด สุจริต 1
64 กิตติ เนตรประเสริฐชัย 1
65 วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ 1
66 พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น 1
67 คณิต ณ นคร 1
68 เกษราภรณ์ ไหลสงวนงาม 1
69 วราภรณ์ ศิริสัจจวัฒน์ 1
70 กรฎี นาคชาติ 1
71 บวรวรรณ อินจำปา 1
72 จตุพร บัณฑิตกุล 1
73 เกษม สุกิจบริหาร 1
74 ปาณิศา พัวเวส 1
75 ชูพล ประทุมทาน 1
76 เลิศลักษณ์ ปานเลิศ 1
77 พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 1
78 อัจฉรียา ชูตินันทน์ 1
79 อาพัทธ์ สุขะนันท์ 1
80 นิดา ว่องเจริญ 1
81 ธำรง ทัศนาญชลี 1
82 ชาลี อิษฎ์ญาณ 1
83 ตุล เมฆยงค์ 1
84 วัลลภา แก้วพนาสิริ 1
85 รชฎ เจริญฉ่ำ 1
86 พิพัฒน์ จักรางกูร 1
87 พัฒนไชย ยอดพยุง 1
88 ยิ่งลักษณ์ เศรษฐสุวรรณ 1
89 ธงทอง จันทรางศุ 1
90 ชัยชนะ วิบูลย์พันธุ์ 1
91 พัชรินทร์ ในพรมราช 1
92 สนิท นิติธรรมาศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 6
2 2552 15
3 2551 14
4 2550 6
5 2549 2
6 2548 4
7 2547 2
8 2546 2
9 2545 1
10 2544 3
11 2543 1
12 2540 3
13 2539 3
14 2538 2
15 2537 3
16 2536 4
17 2535 3
18 2534 2
19 2533 3
20 2532 3
21 2531 3
22 2530 1
23 2528 2
24 2527 1
25 2526 1
26 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ระบบการปฏิเสธคดีอาญาซึ่งไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาในศาลฎีกา
2 การเยียวยาความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาที่เกิดในองค์กรธุรกิจ : ศึกษากรณีการประกันภัยคดีอาชญากรรมทางธุรกิจ
3 ความรับผิดทางอาญาของการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4 ระบบการปฏิเสธคดีอาญาซึ่งไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาในศาลฎีกา
5 ความรับผิดทางอาญาของการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6 การเยียวยาความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญา ที่เกิดในองค์กรธุรกิจ : ศึกษากรณีการประกันภัยคดีอาชญากรรมทางธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2552
7 กฎหมายอาญากับการคุ้มครองลูกหนี้จากการใช้วิธีการอันมิชอบในการติดตามหนี้สิน
8 การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน : ศึกษากรณี พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
9 อิทธิพลระหว่างประเทศที่มีต่อกฎหมายอาญาไทย : ศึกษากรณีองค์กรอาชญากรรม
10 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ศึกษา : เปรียบเทียบกรณีการค้าหญิงและเด็กระหว่างไทย-ลาว
11 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาที่สอดคล้องกับการต่อต้านการทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
12 การริดรอนสิทธิทางการเมืองและโทษทางอาญา : ศึกษากรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
13 การคุ้มครองสิทธิเด็กผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศลาว
14 การแสวงหาประโยชน์จากสิ่งแสดงตัวบุคคลของผู้อื่นโดยทุจริต
15 อำนาจศาลฎีกาในการปฏิเสธคดีอาญาซึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย
16 การริดรอนสิทธิทางการเมืองและโทษทางอาญา : ศึกษากรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
17 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาที่สอดคล้องกับการต่อต้านการทรมาน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
18 การคุ้มครองสิทธิเด็กผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศ โดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศลาว
19 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ศึกษา : เปรียบเทียบกรณีการค้าหญิงและเด็กระหว่างไทย-ลาว
20 การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน : ศึกษากรณี พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
21 กฎหมายอาญากับการคุ้มครองลูกหนี้จากการใช้วิธีการอันมิชอบในการติดตามหนี้สิน
ปี พ.ศ. 2551
22 ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ
23 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : การกำหนดข้อสันนิษฐานทางอาญาว่าด้วยการกระทำความผิดของผู้บริหารนิติบุคคล ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
24 มาตรการพิเศษในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์กรณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
25 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามผู้อื่นโดยใช้อินเตอร์เน็ต
26 การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์โดยการกลั่นกรองการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษ
27 ความผิดทางอาญาว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
28 กฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อมวลชนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
29 ปัญหาการนำบทสันนิษฐานเด็ดขาดมาใช้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
30 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษากรณีกระทำผิดโดยประมาท
31 ความผิดทางอาญาว่าด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
32 ปัญหาการนำบทสันนิษฐานเด็ดขาด มาใช้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
33 มาตรการพิเศษในการรวบรวมพยานหลักฐาน ในคดีค้ามนุษย์ กรณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
34 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามผู้อื่นโดยใช้อินเทอร์เน็ต
35 กฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อมวลชนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ปี พ.ศ. 2550
36 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา
37 การนำระบบอัยการอิสระของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้กับการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
38 ผลกระทบด้านกฎหมายของสหภาพยุโรป จากการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปที่มีต่อประเทศไทย
39 การบังคับโทษประหารชีวิต : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว
40 การรับฟังการกระทำความผิดครั้งอื่น ๆ ของจำเลยเป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
41 ความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบของผู้พิพากษาสมทบมาใช้ในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2549
42 อำนาจฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหาย : สัมฤทธิ์ผลของการฟ้องคดีความผิดฐานฉ้อโกง
43 บทบาทเชิงรุกของศาลในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2548
44 ผลกระทบด้านกฎหมายของสหภาพยุโรป จากการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปที่มีต่อประเทศไทย
45 แนวทางการดำเนินคดีอาญาตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ พ.ศ...
46 การรื้อฟื้นคดีแพ่งขึ้นพิจารณาใหม่
47 กฎหมายควบคุมการแสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีพิเศษในคดีอาญาซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ปี พ.ศ. 2547
48 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบไทย - ลาว : ขั้นตอนก่อนการพิจารณาของศาล
49 การไต่สวนข้อเท็จจริงคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2546
50 มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการนำวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก
51 การจัดเก็บภาษีจากรายได้ที่ได้จากการกระทำความผิดอาญา
ปี พ.ศ. 2545
52 อุปสรรคสำคัญของการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรของไทย
ปี พ.ศ. 2544
53 กฎหมายกับสุขภาพจิต : ศึกษาเฉพาะกรณีการฆ่าตัวตายเพราะป่วยทางจิต
54 การล่อให้กระทำความผิดอาญา
55 การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ : รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงก่อนปฏิรูประะบบกฎหมาย และการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2543
56 การใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540
57 ความผิดฐานฉ้อโกงกับการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
58 โทษปรับ : ศึกษากรณีระบบวันปรับ
59 แนวทางในการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและสารสนเทศส่วนบุคคลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
60 อำนาจของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ในการควบคุมตัวผู้ป่วยโรคจิตเภท
61 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมกระทำโดยผู้มีอิทธิพล
62 กระบวนการก่อนฟ้องคดีสำหรับความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์
ปี พ.ศ. 2538
63 แนวทางในการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและสารสนเทศส่วนบุคคลในประเทศไทย
64 มาตรการทางอาญาในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2537
65 ความรับผิดทางอาญาตามประมวลรัษฏากร : ศึกษาเฉพาะกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
66 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับคนหูหนวก : ศึกษาเฉพาะกรณีคนหูหนวก เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย
67 การดำเนินคดีแพ่งของผู้เสียหายจำนวนมาก
ปี พ.ศ. 2536
68 การเปิดเผยความลับ : กรณีศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
69 ผลกระทบจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในการริบทรัพย์ตามมาตรา 27 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
70 ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของฐาน ความผิดตั้งแต่สมัยกฎหมายตราสามดวงจนถึงสมัยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
71 ความเหมาะสมในการบัญญัติความผิดลหุโทษไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2535
72 การเปรียบเทียบระงับคดีตามกฎหมายศุลกากร
73 การขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด
74 ความหมายของคำว่า "อันตรายแก่จิตใจ" ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295
ปี พ.ศ. 2534
75 ความผิดฐานรับของโจร : กฎหมายที่ควรแก้ไข
76 ปัญหาการดำเนินคดีอาญากับนิติบุคคล
ปี พ.ศ. 2533
77 วิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48
78 การดักฟังทางโทรศัพท์โดยเจ้าพนักงาน
79 การเปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2532
80 การดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ต้องหาและจำเลยที่วิกลจริต
81 ฟ้องแย้ง : ศึกษากรณีฟ้องแย้งต้องเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิม
82 การลงโทษปรับทางอาญา
ปี พ.ศ. 2531
83 ความผิดหลายบทหลายกระทง
84 การใช้เอกสารจากคอมพิวเตอร์เป็นพยานในศาล
85 การใช้กฎหมายจารีตประเพณีในกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2530
86 คุณภาพบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
87 ข้อเท็จจริงต่างกับฟ้องในคดีอาญาของไทย
88 การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
ปี พ.ศ. 2527
89 การพิสูจน์เจตนาในทางอาญา
ปี พ.ศ. 2526
90 การให้คำมั่นเป็นเท็จกับความผิดฐานฉ้อโกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
91 ความผิดฐานรับของโจร : กฎหมายที่ควรแก้ไข