ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิรดี แซ่ลิ่ม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อภิรดี แซ่ลิ้ม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2560 1
3 2559 2
4 2552 1
5 2548 1
6 2545 1
7 2543 1
8 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจดัชนีชีวภาพประชาชนรอบพื้นที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด (พิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์) และข้อมูลโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง (Rayong cohort) ปี 2553 ถึง 2559
2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติของประชาชนที่ มีต่อการดำเนินงาน และฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจ โรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2560
3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงาน และฐานข้อมูล ด้านสังคมเศรษฐกิจ โรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2561
ปี พ.ศ. 2560
4 ผลการใช้ระบบช่องทางด่วนสำหรับผู้บาดเจ็บที่ศีรษะต่อการลดอัตราตายในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง ในเขตบริการสุขภาพที่ 12
ปี พ.ศ. 2559
5 การศึกษาแนวโน้มด้านสาธารณสุขของประชาชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ และอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่
6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน และฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจ โรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2559
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมภาคใต้ (โครงการโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2)
ปี พ.ศ. 2548
8 การจัดการระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนสารหนูด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2545
9 การติดตามผลการรักษาโรคเฮิร์ชปรุงในภาคใต้ของประเทศไทย[เปรียบเทียบวิธีผ่าตัดโดยเทคนิค Modified Duhamel กับ Soave-Boley]
ปี พ.ศ. 2543
10 การศึกษาการลาป่วยและการเจ็บป่วยของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยสงขลานครินทร์