ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อภิรดี หันพงศ์กิตติกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและพืชน้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบแหล่งน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์สำหรับปลาบู่ทราย เพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากร
3 ความหลากชนิดของปลาในลุ่มน้ำยม
4 การประเมินสถานภาพของประชากรปลาหมูงวงในแม่น้ำว้าจังหวัดน่านโดยโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2550
5 การแพร่กระจาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2547
ปี พ.ศ. 2547
6 การแพร่กระจาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2547
7 การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช ในอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2546
8 การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์สำหรับปลาบู่ทราย เพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากร