ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภินันท์ อร่ามรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 พฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาศูนย์และเครือข่ายเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับ จังหวัด
3 โครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และความชุกของการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ด้วยวิธี Respondent Driven Sampling (IDU RDS)
4 โครงการประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการประเมินสุขภาพชาวไทยภูเขาแบบองค์รวม
6 การสำรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยง และผลกระทบจากแอลกอฮอล์และสารเสพติด ในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2551
ปี พ.ศ. 2551
7 สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2539
8 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือ พ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณ