ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภินันท์ สุทธิธารธวัช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อภินันท์ สุทธิธารธวัช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16
2 Apinan Soottitantawat 15
3 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 14
4 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 11
5 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 4
6 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 4
7 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 4
8 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 4
9 Wiwut Tanthapanichakoon 4
10 Satit Puttipipatkhachorn 3
11 Supot Hannongbua 3
12 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 3
13 Sang-Gi Min 3
14 Noriaki Sano 3
15 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
16 Mi-Jung Choi 3
17 Napaporn Uawongyart 2
18 Usawadee Sakulkhu 2
19 พิลาสินี ลิ้มสุวรรณ 2
20 อุษาวดี สกุลคู 2
21 ศีลวรรณ อัชกุลพร 2
22 นารินทร์ ไพบูลย์ 2
23 Pilasinee Limsuwan 2
24 หิรัญญา คุ้มไข่น้ำ 2
25 ศรัญญา พันปี 2
26 Takeyuki Kikuchi 2
27 พรศิริ ทองเปรม 2
28 Somsak Saesoo 2
29 Issara Sramala 2
30 Chularat Iamsamai 2
31 อิศรา สระมาลา 2
32 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 2
33 Pratarn Wongsarivej 2
34 ประธาน วงศ์ศริเวช 2
35 Pornsiri Tongprem 2
36 ธีรพงศ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์ 1
37 กฤตนัย นิลวัชราภรณ์ 1
38 ธนากร ศรีรัตนธรรม 1
39 วิกรม ศรีสุรกานต์ 1
40 Ji-Yoen Chun 1
41 สุขุม เฉยศิริ 1
42 พิชญ์ธิดา จิตตมาโร 1
43 ปรัชญา โสภานนท์ 1
44 ศศิดารา ปริญญาธารมาศ 1
45 พัชรกมณฑ์ เพ่งสุข 1
46 ศิรชยา กุญชร ณ อยุธยา 1
47 อภิสรา ศรีสายหยุด 1
48 ปิยาภรณ์ หรินพุทธศีล 1
49 Thanyada Rungrotmongkol 1
50 Nawin Viriya-empikul 1
51 พิชญ์วิภา พรหมมาศ 1
52 ปรัชญา โรจน์อโณทัยกุล 1
53 ชุติวัต อรรถบูรณ์วงศ์ 1
54 สุทธิลักษณ์ ศิริพรเลิศ 1
55 ลักษมี ใจสัตย์ 1
56 ณัฐกมล แสงทองยิ่งดี 1
57 อุทุมพร อาสว่าง 1
58 Chularat Iamsamai 1
59 Stephan Thierry Dubas 1
60 C. Chalotorn 1
61 Takuji Yamamoto 1
62 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
63 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
64 Uthumporn Arsawang 1
65 Arthit Vongachariya 1
66 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
67 โชติกา ชะโลธร 1
68 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
69 อลงกต ตรีทอง 1
70 เคสุเกะ ฟูคายา 1
71 Pisit Singjai 1
72 Sakon Rahong 1
73 Alongkot Treetong 1
74 สากล ระหงษ์ 1
75 Keisuke Fukaya 1
76 Sirapat Pratontep 1
77 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
78 Annop Klumcheun 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 8
3 2557 2
4 2556 3
5 2555 1
6 2554 7
7 2553 11
8 2552 8
9 2551 3
10 2550 1
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การขยายขนาดการสังเคราะห์ควอเทอร์ไนซ์ไซโคลเดกซ์ทรินเชื่อมไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2558
2 การขยายขนาดการสังเคราะห์ไซโคลเด็กซ์ทรินเชื่อมกับไคโตซาน
3 การกักเก็บสารละลายของสารสกัดเคยโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
4 การกักเก็บสารละลายของสารสกัดเคยโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
5 การขยายขนาดการสังเคราะห์ไซโคลเด็กซ์ทรินเชื่อมกับไคโตซาน
6 ผลของตัวทำละลายและอุณหภูมิที่มีต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอลฟาแมงโกสตินและเบต้าไซโคลเด็กซ์ทริน
7 การเตรียมผงพอลิเมอร์ร่วมแบบต่อกิ่งระหว่างยางธรรมชาติและพอลิเมทิลเมทาคริเลตด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
8 การผลิตผงน้ำตาลซูโครสด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยภายใต้สภาวะสุญญากาศ
9 ผลของสภาวะการดำเนินงานต่อการกระจายตัวของโปรตีนที่ผิวของผงโปรตีน/มอลโตเดกซ์ตรินที่ได้จากการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2557
10 การเตรียมผงคาร์บอนที่มีรูพรุนระดับ 2-50 นาโนเมตรโดยอาศัยกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย
11 การขยายขนาดเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนสำหรับการสังเคราะห์พาราโทลูอีนซัลโฟนิลไซโคลเด็กซ์ตริน
ปี พ.ศ. 2556
12 การกักเก็บเมนทอลในแป้งข้าวเจ้าโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
13 การกักเก็บเอนไซม์โปรติเอสสด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับผงซักฟอก
14 การกักเก็บเอนไซม์ไลเปสด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2555
15 การกักเก็บแอนโธไซยานินจากผลหม่อนด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยภายใต้สุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2554
16 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
17 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
18 การเตรียมผงคอมโพสิทของยางธรรมชาติและซิลิกาด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
19 การอบแห้งแบบพ่นฝอยของอนุภาคคาร์บอนที่มีรูพรุนขนาด เมโซที่เตรียมจาก รีโซซินอล/ฟอร์มอลดีไฮด์/ไตรบล็อกโคพอลิเมอร์
20 การเตรียมขั้วอิเล็คโทรดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดว่องไวแสง โดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่มีสัณฐานที่แตกต่างกัน
21 การเตรียมอนุภาคเมกนีเซียมคลอไรด์ทรงกลมโดยกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย
22 การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรมโดยใช้ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2553
23 การพัฒนาไมโคร-นาโนแคปซูลที่ใช้กักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้สําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเวชสําอางค์
24 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
25 Synergetic removal of aqueous phenol by ozone and activated carbon within three-phase fluidized-bed reactor
26 การกักเก็บน้ำมันตะไคร้ด้วยไซโคลเด็กซ์ตรินโดยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
27 การสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนรูพรุนที่มีโลหะทรานซิชัน โดยการเติมเกลือโลหะโดยตรงลงในรีโซซินอล/ฟอร์มอลดีไฮด์เจล
28 การตกผลึกแบบชั้นของแข็งของสารผสมของกรดปาล์มมิติกและกรดโอเลอิก
29 การสังเคราะห์อนุภาค Ca/SBA-15 ที่มีรูพรุนแบบเป็นระเบียบขนาดเมโช เพื่อการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชัน
30 การพัฒนาไมโคร-นาโนแคปซูลที่ใช้กักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเวชสำอางค์
31 การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยใช้ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
32 การสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนรูพรุนที่มีโลหะทรานซิชัน โดยการเติมเกลือโลหะโดยตรงลงในรีโซซินอล/ฟอร์มอลดีไฮด์ เจล /
33 การกักเก็บน้ำมันตะไคร้ด้วยไซโคลเด็กซ์ตรินโดยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2552
34 การพัฒนาเซนเซอร์ชิพเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำซูโครส
35 Effect of preparation variables on morphology and anatase-brookite phase transition in sonication assisted hydrothermal reaction for synthesis of titanate nanostructures
36 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
37 Effect of Reaction Temperature and Sonication Pretreatment in the Hydrothermal Process on the Morphology of Titanate Nano-Structure
38 In Vitro Characterization and Mosquito (Aedes aegypti) Repellent Activity of Essential-Oils-Loaded Nanoemulsions
39 Morphological characterization of encapsulated fish oil with b-cyclodextrin and polycaprolactone
40 Physical characteristics of fish oil encapsulated by b-cyclodextrin using an aggregation method or polycaprolactone using an emulsion–diffusion method
41 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
42 Physical and light oxidative properties of eugenol encapsulated by molecular inclusion and emulsion-diffusion method
43 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
44 Investigation of catalytic decomposition of phenol in a lab scale three-phase fluidized bed reactor using Fe on activated carbon support
ปี พ.ศ. 2550
45 Synthesis of Carbon Nanofibers by Chemical Vapor Deposition Using Polyoxometalates as Catalysts