ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิตา บุญศิริ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เจริญ ขุนพรม 16
2 สมนึก ทองบ่อ 13
3 ยุพิน อ่อนศิริ 10
4 พิษณุ บุญศิริ 7
5 โศรดา กนกพานนท์ 6
6 ศิริพร วิหคโต 5
7 ผศ.ดร.วรดา สโมสรสุข 5
8 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 4
9 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 3
10 ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์ 3
11 ผศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ 3
12 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 3
13 พรรณี ศรีสวัสดิ์ 2
14 อ.ดร.โศรดา กนกพานนท์ 2
15 รศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์ 2
16 ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข 2
17 นภา ศิวรังสรรค์ 2
18 นายสุพจน์ ถนอมลิขิต 1
19 นางสาวชนันท์ยาพร วังคีรี 1
20 นางสาวพรรณวิภา ก้อนนาค 1
21 นางสาวศิรินันท์ สว่างสุข 1
22 อ. โกวิทย์ บุณยะกาญจนะ 1
23 อ.ดร.นภาวรรณ โฆษิตเรืองชัย 1
24 นายจักรพงษ์ ส่วนลา 1
25 ประภาพร ตั้งกิจโชติ 1
26 ยุพิน (ลูกจ้างชั่วคราว) อ่อนศิริ 1
27 อ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ 1
28 สายชล เกตุษา 1
29 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 1
30 นภัค หรั่งลาย 1
31 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
32 ชวลิต ฮงประยูร 1
33 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
34 รศ.ดร.มนัส จงสงวน 1
35 ผศ.ดร.ผ่องศรี ทองทวี 1
36 รศ.ดร.นภา ศิวรังสรรค์ 1
37 ผศ.ดร.อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์ 1
38 นางสาวเนตรชนก ลามอ 1
39 นายชนกนันท์ ขัตติยเวช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 4
3 2553 5
4 2552 4
5 2551 6
6 2550 3
7 2549 2
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 1
13 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้
2 การยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพเห็ดฟางด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้จากยางพาราได้อย่างปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน สำหรับเกษตรกร ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป
4 การยืดอายุการเก็บรักษาขนุนตัดแต่งสดด้วยฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาติน
5 ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาตินสำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ไทยตัดแต่งพร้อมบริโภค 4 ชนิด
6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคลือบผิวและเคลือบเนื้อผลไม้บริโภคได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2553
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการมะม่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก
8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก
9 การใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์คอมพอสิตในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ไทย
10 ผลของบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก LDPE และ 1-methylcyclopropene ต่อการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก
11 การประเมินความเสียหายและการลดความเสียหายผลพริกหลังเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Campylobacter ในผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคจากตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใช้เทคนิค cdtgene-based multiplex PCR เพื่อการตรวจหายีนที่สร้างสารพิษของเชื้อ
13 การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Salmonella, Escherichia coli,และ Campylobacter ในผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคจากตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้วิธี toxin gene-based PCR
14 การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารละลายเชลแล้กเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพผลไม้เมืองร้อนไทย
15 ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาตินสำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์คอมโพสิตพอลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ-ซิโอไลต์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลสด
17 การยืดอายุการเก็บรักษามะนาวที่บรรจุในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนด้วยสารเคลือบไขอิมัลชัน
18 ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาติน สำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค
19 การย้อมสีละมุดด้วยสีผสมจากขมิ้นชันและกระเจี๊ยบแดง เพื่อทดแทนสีย้อมผ้าสังเคราะห์
20 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดความเสียหายและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และดอกไม้สดเพื่อการส่งออก
21 ผลของการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิเก็บรักษาและสภาพดัดแปลงบรรยากาศต่อคุณภาพของเห็ดฟาง
ปี พ.ศ. 2550
22 ผลของการบรรจุและอุณหภูมิต่ำที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไลโคปีนของผลพริกขี้หนูแดงพันธุ์ซุปเปอร์ฮ้อท
23 ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาตินสำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค
24 การใช้ 1-methylcyclopropene และสภาพควบคุมบรรยากาศในการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกทางเรือ
ปี พ.ศ. 2549
25 การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารแขวนลอยของเชลแล้กในน้ำเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เขตร้อนสามชนิด
26 การใช้ 1-methylcyclopropene และสภาพควบคุมบรรยากาศในการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออกทางเรือ
ปี พ.ศ. 2548
27 การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก
28 การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารแขวนลอยของเชลแล้กในน้ำเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เขตร้อนสามชนิด
29 การถ่ายถอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดความเสียหายและยืดอายุการเก็บรักษา ผัก ผลไม้ และดอกไม้สดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2547
30 การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารแขวนลอยของเชลแล้กในน้ำเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เขตร้อนสามชนิด
31 การใช้ 1-methylcyclopropene และสภาพควบคุมบรรยากาศในการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกทางเรือ
32 ผลของการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิการเก็บรักษาและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพเห็ดฟาง
33 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดความเสียหายและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และดอกไม้สดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
34 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบ่มมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในระดับการค้า
ปี พ.ศ. 2545
35 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบ่มมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในระดับการค้า
ปี พ.ศ. 2544
36 การศึกษาสารฟีนอดิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ