ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิญญา ธรรมแสง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ประยูร ทองม่วง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วิจัยประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
2 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความเครียดของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
3 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังโดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคปอดรายใหม่ ในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
5 การดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวและการเกื้อหนุนจากชุมชนในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
6 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังโดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคปอดรายใหม่ ในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
8 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง โดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์"
ปี พ.ศ. 2544
10 สัดส่วนและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2543
11 ศึกษาสภาพและความคาดหวังการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริมดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์