ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิญญา ธรรมแสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วิจัยประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
2 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความเครียดของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
3 การดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวและการเกื้อหนุนจากชุมชนในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
4 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง โดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
5 สัดส่วนและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น