ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิญญา จุฑางกูร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 4
2 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 3
3 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 3
4 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 3
5 สร้อยทอง สายหยุดทอง 2
6 วารุณี วารัญญานนท์ 2
7 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
8 รังสิมา เก่งการพานิช 2
9 ชมดาว สิกขะมณฑล 2
10 งามจิตร โล่วิทูร 1
11 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
12 ชิดชม ฮิรางะ 1
13 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
14 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
15 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
16 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
17 วินัศ ภูมินาถ 1
18 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
19 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 1
20 วรพล เพ็งพินิจ 1
21 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
22 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
23 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
24 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
25 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 1
26 Ilmi Hewajulige 1
27 วรรณดี สุทธินรากร 1
28 พิศมัย ศรีชาเยช 1
29 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
30 Takeo Shiina 1
31 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
32 งามทิพย์ ภู่วโรดม 1
33 นางสาวนงนุช กัณฑานนท์ 1
34 บุญมา นิยมวิทย์ 1
35 เพลินใจ ตังคณะกุล 1
36 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
37 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2550 2
7 2548 3
8 2547 1
9 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
2 การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
3 อิทธิพลของ UVC และการบรรจุในบรรยากาศที่มีออกซิเจนสูงต่อ คุณภาพและความปลอดภัยของเห็ดหอมสดระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2555
4 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องปรุงหมักไก่ย่างหลังการปรุงสุก
ปี พ.ศ. 2553
5 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการย่อยที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดในไก่ย่างของอาหารไทยที่นิยมรับประทานร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดขาวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2548
9 Investigition of Respiration Rate and Modified Atmosphere Packaging Selection of Minimally Processed Thai Vegetables.
10 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร
11 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงาน ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2547
12 การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2545
13 Effect of Low Temperature and Modified Atmosphere Packaging on Minimally Processed Vegetables