ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชิต เทอดโยธิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อภิชิต เทอดโยธิน,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนเบนซิน 91 และแกโซฮอล E20, E22 แทนเบนซิน 95 และแกโซฮอล 95
2 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนแบนซิล 91 และแกโซฮอล E20,E22 แทนเบนซิล 95 และแกโซฮอล 95
ปี พ.ศ. 2551
3 การตรวจสอบการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานในโครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กลุ่มที่ 3) [48]
4 ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน [50]
5 ที่ปรึกษาโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 (กลุ่มภาคกลาง) [50]
6 การพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Vanadium Redox Flow สำหรับลดภาระกำลังไฟฟ้าสูงสุด การผลิตไฟฟ้าผสมผสานขนาดเล็ก รถประจำทางไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิงคาร์โบไฮเดรต [50]
7 การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 3) [49]
8 ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 3) [50]
9 พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Feedback Report) ในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (ส่วนโรงงานควบคุม) [49]
10 การศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ (อุตสาหกรรมกระดาษ) [50]
11 การสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการ (กลุ่มที่1) [49]
12 การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่ม 4)
13 การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2550
14 การบริหารแผนงานวิจัย การผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
15 การบริหารจัดการแผนงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงนโยบายและการยอมรับของประชาชนในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล (จากขยะในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และนอกเขตปริมณฑล)
16 การสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการ (กลุ่มที่1)
17 การให้ความรู้ Energy Audit แก่หน่วยงานของรัฐและจังหวัด (ที่ปรึกษาให้ความรู้และแนะนำให้คำปรึกษาเรื่อง Energy Audit ภาคตะวันออกและตะวันตก) [50]
18 พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Feedback Report) ในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (ส่วนโรงงานควบคุม)
19 ที่ปรึกษาตรวจสอบ (Accredited Consultants) เพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในโรงงานควบคุม (ครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 2
20 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานสถานภาพการใช้พลังงาน (Feedback Report) ของโรงงานควบคุม
21 การจัดทำรายงานประจำปีสถานภาพการใช้และอนุรักษ์พลังงานและจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน
22 การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 3)
23 การพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Vanadium Redox Flow สำหรับลดภาระกำลังไฟฟ้าสูงสุด การผลิตไฟฟ้าผสมผสานขนาดเล็ก รถประจำทางไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิงคาร์โบไฮเดรต
24 ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 3) [50]
25 การศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ (อุตสาหกรรมกระดาษ)
ปี พ.ศ. 2549
26 การนำร่องลดต้นทุนการผลิตเอทานอล โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์