ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาต โสภาแดง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อภิชาต โสภาแดง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 (นายจิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล)
3 โครงการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2556
5 การบูรณาการการปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
6 การสร้างนวัตกรรมเข้มแข็งผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 1
7 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการคลังสินค้าของโรงงานไก่ชำแหละ
8 การเก็บข้อมูลการขนส่งแบบขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ที่มีการเชื่อต่อการขนส่งทางน้ำในประเทศไทย
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสหกรรมภาคเหนือ
10 การเพิ่มกำไรการผลิตลำใยนอกฤดูด้วยการสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลโซ่อุปทานของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2554
11 โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม ปีที่ 4
12 โครงการศึกษาแนวคิดการพัฒนาการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (เชียงของ – ห้วยทราย)
13 โครงการจัดทำซอฟท์แวร์ปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง GMS
14 การออกแบบและพัฒนาการวัดสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2553
15 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : กระบวนการผลิตข้าวสารขึ้นรูปจากปลายข้าว
16 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร
17 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ฟิล์มข้าวปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระ
18 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญพืชจากรำข้าว
19 กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
20 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
21 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
22 การปรับปรุงระบบห่วงโซ่อุปทานสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกไปประเทศญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2552
23 โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม
24 การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน กรณีศึกษา: โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู
25 ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
26 ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ไทยในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
27 การสร้างเครือข่ายการร่วมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน
28 การสร้างเครือข่ายการร่วมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน
29 โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม
30 ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูป อาหาร
31 ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ไทยในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
32 การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชนกรณี ศึกษา : โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู
33 การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม
34 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
35 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน ของโรงงานอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2551
36 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
37 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A study of longan's supply chain management in Thailand / อภิชาติ โสภาแดง ... [และคนอื่นๆ]
38 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
39 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของลำไยสดสดในประเทศไทย
40 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย - จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
41 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
42 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : กระบวนการผลิตข้าวสารขึ้นรูปจากปลายข้าว
43 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ฟิล์มข้าวปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระ
44 กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
45 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
46 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
ปี พ.ศ. 2549
47 การพัฒนารูปแบบคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถกรรมอุตสาหกรรม
48 การเพิ่มศักยภาพของห่วงโซ่อุปทานสำหรับการผลิตข้าวไทยเพื่อการส่งออก
49 การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2548
50 การเพิ่มศักยภาพการเพิ่มอุปทานสำหรับการผลิตข้าวไทยเพื่อการส่งออก
51 การพัฒนาแบบจำลองค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2547
52 การพัฒนาแบบจำลองค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2
53 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสายการประกอบด้วยเทคนิค MTM-2
54 การพัฒนาแบบจำลองค่าใช้จ่าย เพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2546
55 eco-supply chain management of the local apparel industry (2003)
56 การประเมินวัฏจักรชีวิตสำหรับองค์กรในเขตภาคเหนือ(2546)
57 การศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการประเมินวัฏจักรชีวิตอย่างง่ายของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
58 การพัฒนาแบบจำลองค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2545
59 การประยุกต์ใช้ Quality Function Deployment สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000(2545)
60 การพัฒนาแบบจำลองค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2544
61 การหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องด้วยการออกแบบที่ทนทาน
ปี พ.ศ. 2536
62 การออกแบบเครื่องฟอกไอเสียสำหรับรถจักรยานยนต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
63 การจัดทำ Innovation Road Map ของอุตสาหกรรมข้าว ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
64 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร
65 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญพืชจากรำข้าว