ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาต โสภาแดง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อภิชาต โสภาแดง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 (นายจิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล)
3 โครงการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2556
5 การบูรณาการการปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
6 การสร้างนวัตกรรมเข้มแข็งผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 1
7 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการคลังสินค้าของโรงงานไก่ชำแหละ
8 การเก็บข้อมูลการขนส่งแบบขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ที่มีการเชื่อต่อการขนส่งทางน้ำในประเทศไทย
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสหกรรมภาคเหนือ
10 การเพิ่มกำไรการผลิตลำใยนอกฤดูด้วยการสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลโซ่อุปทานของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2554
11 โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม ปีที่ 4
12 โครงการศึกษาแนวคิดการพัฒนาการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (เชียงของ – ห้วยทราย)
13 โครงการจัดทำซอฟท์แวร์ปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง GMS
14 การออกแบบและพัฒนาการวัดสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2553
15 การปรับปรุงระบบห่วงโซ่อุปทานสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกไปประเทศญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2552
16 โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม
17 การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน กรณีศึกษา: โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู
18 ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
19 ความต้องการและมาตรฐานความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ไทยในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
20 การสร้างเครือข่ายการร่วมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน
21 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน ของโรงงานอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2551
22 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A study of longan's supply chain management in Thailand / อภิชาติ โสภาแดง ... [และคนอื่นๆ]
23 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
24 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของลำไยสดสดในประเทศไทย
25 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย - จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
26 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
27 การพัฒนารูปแบบคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถกรรมอุตสาหกรรม
28 การเพิ่มศักยภาพของห่วงโซ่อุปทานสำหรับการผลิตข้าวไทยเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2548
29 การเพิ่มศักยภาพการเพิ่มอุปทานสำหรับการผลิตข้าวไทยเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2547
30 การพัฒนาแบบจำลองค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2
31 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสายการประกอบด้วยเทคนิค MTM-2
32 การพัฒนาแบบจำลองค่าใช้จ่าย เพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2546
33 eco-supply chain management of the local apparel industry (2003)
34 การประเมินวัฏจักรชีวิตสำหรับองค์กรในเขตภาคเหนือ(2546)
35 การศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการประเมินวัฏจักรชีวิตอย่างง่ายของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2545
36 การประยุกต์ใช้ Quality Function Deployment สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000(2545)
37 การพัฒนาแบบจำลองค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2544
38 การหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องด้วยการออกแบบที่ทนทาน
ปี พ.ศ. 2536
39 การออกแบบเครื่องฟอกไอเสียสำหรับรถจักรยานยนต์