ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาต ดะลุณเพธย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- อภิชาต ดะลุณเพชย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 6
2 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 5
3 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 4
4 สมพร อิศวิลานนท์ 3
5 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 3
6 สุวรรณา สายรวมญาติ 2
7 ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ 2
8 เอื้อ สิริจินดา 2
9 นุชนาถ มั่งคั่ง 2
10 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
11 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
12 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
13 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
14 นงนุช อังยุรีกุล 1
15 โสภิณ ทองปาน 1
16 มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร 1
17 นางสาวสร้อยฟ้า 1
18 Matthias von Oppen 1
19 วินัย พุทธกูล 1
20 นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว 1
21 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 1
22 เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) 1
23 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
24 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
25 ศรากร ศิลป์ประดิษฐ์ 1
26 นุกูล ทองสุข 1
27 กิตติวัฒน์ จิตตารมย์ 1
28 Pepijn Schreinemachers 1
29 Matin Qaim 1
30 ณัฐพล เอี่ยมสอาด 1
31 ปกรณ์ ตาลสุข 1
32 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
33 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
34 ปิติ กันตังกุล 1
35 เดชรัต สุขกำเนิด 1
36 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
37 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 5
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 3
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของลิ้นจี่
2 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม
ปี พ.ศ. 2555
3 การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางนโยบายสำหรับการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของลิ้นจี่
ปี พ.ศ. 2553
6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
7 การวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเนื้อสุกรในเขตกรุงเทพมหานคร
8 การวิเคราะห์การส่งออกมันเส้นของประเทศไทยไปยังประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2552
9 คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต การตลาด และการบริโภคผลไม้ที่สำคัญของภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
11 คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต การตลาด และการบริโภคผลไม้ที่สำคัญของภาคเหนือของไทย (ปีที่ 2)
12 แนวทางในการพัฒนาการตลาดและการผลิตสินค้าของผู้ต้องขัง
13 โครงสร้างอุตสาหกรรมและผลการดำเนินงานทางการเงินของอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย
14 การวิเคราะห์ธุรกิจการผลิตพริกเพื่อการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป
ปี พ.ศ. 2550
15 การวิเคราะห์การผลิตและการตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากและยังไม่ติดฉลาก
16 การวิเคราะห์ธุรกิจการผลิตส้มที่มีการเกษตรดีที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2549
17 การวิเคราะห์การผลิตและการตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากและยังไม่ติดฉลาก
18 คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต การตลาด และการบริโภค ผลไม้ที่สำคัญของภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2548
19 การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย ปีที่ 2
20 การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Areas of South East Asia) (ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน))
21 การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย