ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาติ เติมวิชชากร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาจวด (วงศ์ Sciaenidae) ในอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
2 ความหลากชนิดของปลาในลุ่มน้ำวัง
3 ความหลากหลายของลูกปลาในลุ่มน้ำวัง
4 การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและพืชน้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบแหล่งน้ำ
5 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
6 พัฒนาการและการจำแนกชนิดของลูกปลาวัยอ่อนในประเทศไทย
7 พัฒนาการและการจำแนกชนิดของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาดุก
8 ความหลากหลายของลูกปลาในลุ่มน้ำยม
ปี พ.ศ. 2550
9 ความหลากชนิดของปลาในลุ่มน้ำยม
10 ความหลากหลายของลูกปลาในลุ่มน้ำยม
ปี พ.ศ. 2545
11 การจำแนกชนิดและการกระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณแนวปะการัง เกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2529
12 ชนิดและการกระจายของปลาผิวน้ำวัยอ่อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาส