ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาติ อินทรพานิชย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อภิชาติ อินทรพาณิชย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Apichart Intarapanich 8
2 ภาคภูมิ บุญญานันต์ 3
3 สุรพล ตันอร่าม 3
4 อุดมพร สุนันทชัยกุล 3
5 จตุพร ชินรุ่งเรือง 2
6 เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด 2
7 ชาญชัย ทองโสภา 2
8 Anunchai Assawamakin 2
9 สมพงษ์ กิตติปิยกุล 2
10 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 2
11 Chumpol Ngamphiw 2
12 Charinsak Saetiaw 2
13 Phakphoom Boonyanant 2
14 Surapol Tan-a-ram 2
15 Chanchai Thongsopa 2
16 สุพัฒน์ สัมพันธ์ยุทธ์ 1
17 สาโรช เจริญกุล 1
18 Saowaluck Kaewkamnerd 1
19 Somphong Kittipiyakul 1
20 Udomporn Sunantachaikul 1
21 Ronachai Pongthornseri 1
22 จรินทร์ศักดิ์ แซ่เตียว 1
23 เสถียร เตรียมล้ำเลิศ 1
24 Jatuporn Chinrungrueng 1
25 Songphon Dumnin 1
26 ทรงพล ดำนิล 1
27 รณชัย พงศ์ธรเสรี 1
28 Robert J. Davies 1
29 ชุมพล งามผิว 1
30 จรินทรศักดิ์ แซเตียว 1
31 Wattanan Makarasara 1
32 Natsuhiko Kumasaka 1
33 Atsushi Takahashi 1
34 John McRory 1
35 Abu B. Sesay 1
36 ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา 1
37 จุฑาทิพย์ วิศาลมงคล 1
38 ธนกร สุนันทชัยกุล 1
39 Padam L. Kafle 1
40 ละออ โควาวิสารัช 1
41 วีรชาติ อินต๊ะมี 1
42 Pongsakorn Wangkumhang 1
43 Philip J. Shaw 1
44 Kridsadakorn Chaichoompu 1
45 พงศกร วังคำแหง 1
46 Jittima Piriyapongsa 1
47 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 1
48 วรรธนันท์ มกรสาร 1
49 Apichart Intarapanich 1
50 Suthat Fucharoen 1
51 Naoyuki Kamatani 1
52 Sissades Tongsima 1
53 Sisaades Tongsima 1
54 วัชรากร หนูทอง 1
55 พงศ์อาภา อาภากร 1
56 ศิษเฎศ ทองสิมา 1
57 Amornbunchornvej, C. 1
58 Limpiti, T. 1
59 นภดล พริ้งวณิชย์ 1
60 เมทินี ศรีสุวรรณชนะ 1
61 Watcharakon Noothong 1
62 ณัฐพงศ์ เศียรสวัสดิ์ 1
63 กนกวรรณ มกรพงศ์ 1
64 จตุพร นิตย์โฆษกุล 1
65 Assawamakin, A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 5
6 1086 1
7 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Improved iterative pruning principal component analysis with graph-theoretic hierarchical clustering
ปี พ.ศ. 2553
2 Wireless Sensor Network: Application to Vehicular Traffic
ปี พ.ศ. 2552
3 ระบบปรับปรุงคุณภาพเสียงด้วยไมโครโฟนอาเรย์
4 pHCR: a Parallel Haplotype Configuration Reduction algorithm for haplotype interaction analysis
5 Iterative pruning PCA improves resolution of highly structured populations
ปี พ.ศ. 2551
6 Spatial Correlation and Capacity Measurements for Wideband MIMO Channels in Indoor Office Environment
7 การออกแบบและพัฒนาเครื่องรับสัญญาณ GNSS ด้วย Software
ปี พ.ศ. 2550
8 ระบบตรวจวัดและระบุตำแหน่งของเสียงรบกวนด้วยภาพ
9 Effect of Antenna Patterns on Narrowband MIMO Capacity
10 Effect of Spatial Correlation with Directional Antenna on MIMO Capacity
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบตรวจวัดและระบุตำแหน่งเสียงรบกวนด้วยภาพ
12 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจนับรถยนต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การหาสนิปซ์ที่สำคัญ สำหรับการจำแนกประชากร โดยวิธีแสปซย่อย
14 The capacity of multi-antenna array system in microcell and picocell wireless environment
15 Relations Between 3-Dimensions Antenna Pattern and Narrowband MIMO Capacity
16 Geometrically Based Broadband MIMO Channel Model With Tap-Gain Correlation
17 Effect of Antenna Patterns on Narrowband MIMO Capacity
18 Iterative PCA for population structure analysis
19 Time-frequency analysis for cancer detection using proteomic MS-spectra
20 Detection and classification device for malaria parasites in thick-blood films
21 Improved iterative pruning principal component analysis with graph-theoretic hierarchical clustering
22 A single patch beam steering antenna
23 Effect of tap gain correlation on capacity of OFDM MIMO systems
24 Spatial correlation measurements for broadband MIMO wireless channels
25 Effect of tap gain and spatial correlations to wideband capacity and experimental validation
26 A geometrically based broadband MIMO channel model with tap gain correlation
27 Amplitude modulation using injection locking oscillator under strong envelop variation injection
28 MetaSel: A metaphase selection tool using a Gaussian-based classification technique
29 Iterative Neighbor-Joining tree clustering algorithm for genotypic data
30 Study of large and highly stratified population datasets by combining iterative pruning principal component analysis and structure
31 Iterative pruning PCA improves resolution of highly structured populations
32 Spatial correlation and capacity measurements for wideband MIMO channels in indoor office environment
33 Band classification based on chromosome shapes
34 Chromosome classification for metaphase selection
35 INJclust: Iterative neighbor-joining tree clustering framework for inferring population structure