ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาติ อาจนาเสียว
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro Industrial Product
2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภูมิภาค (OPOAI) ปี 2560
ปี พ.ศ. 2555
3 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์เป็นตัวรองรับ
ปี พ.ศ. 2554
4 ระบบการผลิตข้าวเปลือกงอกที่มีสาร GABA สูงในระดับวิสาหกิจชุมชน: ส่วนที่ 1 การออกแบบเครื่องแช่ข้าวเปลือกที่มีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2553
5 กระบวนการแยกเมทานอลออกจากกลีเซอรอลที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2552
6 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีข้าว
7 การอบแห้งสมุนไพรแบบสุญญากาศโดยเครื่องสูบความร้อน
ปี พ.ศ. 2551
8 กระบวนการแยกเมทานอลออกจากกลีเซอรอลที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
9 การพัฒนาหัวอัดจาระบีของวาล์ว
10 การประหยัดพลังงานโดยใช้ cooling pas ที่คอล์ยร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ปี พ.ศ. 2550
11 การประหยัดพลังงานโดยใช้ cooling pas ที่คอล์ยร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
12 การพัฒนาหัวอัดจาระบีของวาล์ว
ปี พ.ศ. 2548
13 โครงสร้างและคุณสมบัติของทองเหลืองหล่อโดยกรรมวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว
14 คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูลสำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น
ปี พ.ศ. 2547
15 โครงสร้างและคุณสมบัติของทองเหลืองหล่อ โดยกรรมวิธีขี้ผึ้งหาย กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลือง บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
16 คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูล สำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น
ปี พ.ศ. 2545
17 คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูลสำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น
18 โครงสร้างและคุณสมบัติของทองเหลืองหล่อโดยกรรมวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว
19 คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูลสำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น