ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาติ วรรณวิจิตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Apichart Vanavichit 13
2 ธีรยุทธ ตู้จินดา 8
3 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 7
4 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 6
5 Theerayut Toojinda 6
6 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 6
7 ประจวบ หลำอุบล 6
8 กมล ฉวีวรรณ 6
9 อารุณี ชัยสิงห์ 6
10 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 5
11 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 4
12 ประภา ศรีพิจิตต์ 4
13 รัชนี คงคาฉุยฉาย 3
14 อนุชา พลับพลา 3
15 ปัทมา ศิริธัญญา 3
16 ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 3
17 อุไร เผ่าสังข์ทอง 3
18 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 3
19 มีชัย เซี่ยงหลิว 3
20 สุรัตน์ โคมินทร์ 2
21 ริญ เจริญศิริ 2
22 พงศธร สังข์เผือก 2
23 ประไพศรี ศิริจักรวาล 2
24 นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 2
25 พรรัตน์ สินชัยพานิช 2
26 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
27 รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ 2
28 อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ 2
29 เอกราช เกตวัลย์ 2
30 Somvong Tragoonrung 2
31 นายอนุชา พลับพลา 2
32 อชิรญา คำจันทร์ 2
33 วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ 2
34 Peerasak Srinives 2
35 รจนา ชุณหบัณฑิต 2
36 ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ 2
37 นงนาถ พ่อค้า 2
38 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 2
39 วิทยา แสงแก้วสุข 2
40 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง 2
41 วินธัย กมลสุขยืนยง 2
42 Somvong Trakoonrung 2
43 สุวพร เหลืองขมิ้น 2
44 อภิชาติ เนินพลับ 2
45 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 2
46 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
47 สายันต์ จันทร์เสถียร 2
48 อำนวย โยธาศิริ 2
49 สุกัญญา วงศ์พรชัย 2
50 สุพัตรา อมรนพวงศ์ 2
51 แขวลี วิบูลย์กิจ 2
52 พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ 2
53 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 2
54 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 2
55 ธรรมนูญ จตุรพาหุ 1
56 จิรพงศ์ ใจรินทร์ 1
57 สามารถ วันชะนะ 1
58 สาธิต ทยาพัชร 1
59 นายมหาราช คุณาวุฒินันท์ 1
60 นายดนุพล เจกบุตร 1
61 สมหมาย อมรศิลป์ 1
62 นายผดุงเกียรติ อุ่นสุวรรณ 1
63 นาย ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 1
64 นาย อาณัติ สุขีวงศ์ 1
65 Surapong Sakarung 1
66 นายสุริยะ ผึ้งบำรุง 1
67 Somwong Tragoonrung 1
68 Pattama Sirithanya 1
69 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
70 Ruben Eddy 1
71 Poonsak Mekwatanakarn 1
72 เอ็ดดี้, รูเบน 1
73 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
74 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
75 อรุณี สุรินทร์ 1
76 สุรพงษ์ สาคะรัง 1
77 นายสุพัฒน์ ทองเจือ 1
78 Suk-Ha Lee 1
79 Patcharin Tanya 1
80 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
81 นายชาตรี แสนสุข 1
82 Myint Yi 1
83 Khin Than Nwe 1
84 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
85 วิฑิตร ใจอารีย 1
86 Witith Chai-arree 1
87 นายไวพจน์ กันจู 1
88 นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
89 นายวินิตชาญ รื่นใจชน 1
90 นายธีรยุทธ ตู้จินดา 1
91 นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 1
92 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 1
93 นายมีชัย เซี่ยงหลิว 1
94 นายวินธัย กมลสุขยืนยง 1
95 นายศิวเรศ อารีกิจ 1
96 นางสาวนงนาถ พ่อค้า 1
97 นายธานี ศรีวงศ์ชัย 1
98 นายสุมน ห้อยมาลา 1
99 จีรพงศ์ ใจรินทร์ 1
100 Jonaliza Lanceras-Siangliw 1
101 Victor N. Njiti 1
102 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
103 Jirawat Sanitchon 1
104 ลัดดาวัลย์ กรรณนุช 1
105 Pattama Sirithunya 1
106 น.ส.สุภาพร พรหมพันธุ์ 1
107 Chanakarn Vongsaprom 1
108 กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ 1
109 Siangchai Sriprakhon 1
110 ผู้ช่วยวิจัย 1
111 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
112 กนกพร ไตรวิทยากร 1
113 ทิวา พาโคกทม 1
114 จิรวัฒน์ สนิทชน 1
115 Meechai Siangliw 1
116 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
117 Kanokporn Triwitayakorn 1
118 อาจารย์บุญธง 1
119 Sontichai Chanprame 1
120 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
121 ชนากานต์ วงษาพรหม 1
122 น.ส.นงนาถ พ่อค้า 1
123 วิภา หงษ์ตระกูล 1
124 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 1
125 Pissawan Geimsombat 1
126 นายคเชนทร์ ม้าทอง 1
127 นายกฤษฎา จาตุรัส 1
128 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
129 สุมน ห้อยมาลา 1
130 โจนา แลนเซเรส 1
131 นายทัตธน กิจการอาสา 1
132 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
133 พิสวรรณ เจียมสมบัติ 1
134 แสงชัย ศรีประโคน 1
135 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
136 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
137 Apichart Noenplab 1
138 ศิวเรศ อารีกิจ 1
139 Voravit Siripholvat 1
140 เอกราช เกตวัลห์ 1
141 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
142 เอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
143 สุภาพร พรหมพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2555 1
6 2554 5
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 4
10 2550 1
11 2549 1
12 2548 3
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 2
16 2543 2
17 2542 1
18 2540 1
19 2539 1
20 2538 2
21 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2559
2 การขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอร่า (clonal seeds) ในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมด้านการวิจัยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
7 ธัญโอสถ: ตราเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง
8 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
9 โครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมดัชนีน้ำตาลต่ำ
10 โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ
ปี พ.ศ. 2553
11 การคัดกรองประชากรข้าวกลายพันธุ์ขนาดใหญ่ และพันธุศาสตร์ของปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ด
ปี พ.ศ. 2552
12 Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha
13 การยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อพันธุ์ข้าวหอมมะลิทนน้ำท่วมที่ปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม
15 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
16 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
ปี พ.ศ. 2550
18 การหาลำดับเบสจีโนมข้าว
ปี พ.ศ. 2549
19 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
ปี พ.ศ. 2548
20 Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]
21 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
22 การบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
ปี พ.ศ. 2547
23 การจัดตั้งโครงการพิเศษ ห้องปฏิบัติการ DNA Technology" และการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ของยีนข้าว"
24 Identification of simple sequence repeat markers linked to sudden death syndrome resistance in Soybean
ปี พ.ศ. 2546
25 Positional Cloning in the Post Genomic Era : The Rice Model
26 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
27 การค้นคว้าและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว
28 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
29 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
30 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2542
31 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2540
32 การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้และการนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
33 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2538
34 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
35 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ