ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาติ วรรณวิจิตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Apichart Vanavichit 13
2 ธีรยุทธ ตู้จินดา 8
3 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 7
4 กมล ฉวีวรรณ 6
5 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 6
6 อารุณี ชัยสิงห์ 6
7 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 6
8 Theerayut Toojinda 6
9 ประจวบ หลำอุบล 6
10 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 5
11 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 4
12 ประภา ศรีพิจิตต์ 4
13 มีชัย เซี่ยงหลิว 3
14 ปัทมา ศิริธัญญา 3
15 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 3
16 อุไร เผ่าสังข์ทอง 3
17 อนุชา พลับพลา 3
18 รัชนี คงคาฉุยฉาย 3
19 ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 3
20 สุรัตน์ โคมินทร์ 2
21 ริญ เจริญศิริ 2
22 พงศธร สังข์เผือก 2
23 ประไพศรี ศิริจักรวาล 2
24 นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 2
25 พรรัตน์ สินชัยพานิช 2
26 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
27 รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ 2
28 อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ 2
29 เอกราช เกตวัลย์ 2
30 Somvong Tragoonrung 2
31 นายอนุชา พลับพลา 2
32 อชิรญา คำจันทร์ 2
33 วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ 2
34 Peerasak Srinives 2
35 รจนา ชุณหบัณฑิต 2
36 ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ 2
37 นงนาถ พ่อค้า 2
38 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 2
39 วิทยา แสงแก้วสุข 2
40 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง 2
41 วินธัย กมลสุขยืนยง 2
42 Somvong Trakoonrung 2
43 สุวพร เหลืองขมิ้น 2
44 อภิชาติ เนินพลับ 2
45 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 2
46 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
47 สายันต์ จันทร์เสถียร 2
48 อำนวย โยธาศิริ 2
49 สุกัญญา วงศ์พรชัย 2
50 สุพัตรา อมรนพวงศ์ 2
51 แขวลี วิบูลย์กิจ 2
52 พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ 2
53 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 2
54 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 2
55 นายศิวเรศ อารีกิจ 1
56 นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
57 นางสาวนงนาถ พ่อค้า 1
58 นายไวพจน์ กันจู 1
59 Suk-Ha Lee 1
60 Myint Yi 1
61 นายธานี ศรีวงศ์ชัย 1
62 Patcharin Tanya 1
63 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
64 นายชาตรี แสนสุข 1
65 นายสุมน ห้อยมาลา 1
66 Khin Than Nwe 1
67 นายสุริยะ ผึ้งบำรุง 1
68 นายดนุพล เจกบุตร 1
69 นายมหาราช คุณาวุฒินันท์ 1
70 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 1
71 นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 1
72 นายวินธัย กมลสุขยืนยง 1
73 นายมีชัย เซี่ยงหลิว 1
74 นายวินิตชาญ รื่นใจชน 1
75 นายธีรยุทธ ตู้จินดา 1
76 นายสุพัฒน์ ทองเจือ 1
77 Kanokporn Triwitayakorn 1
78 Jonaliza Lanceras-Siangliw 1
79 Victor N. Njiti 1
80 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
81 Jirawat Sanitchon 1
82 ลัดดาวัลย์ กรรณนุช 1
83 Pattama Sirithunya 1
84 นายผดุงเกียรติ อุ่นสุวรรณ 1
85 Siangchai Sriprakhon 1
86 จีรพงศ์ ใจรินทร์ 1
87 ผู้ช่วยวิจัย 1
88 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
89 ทิวา พาโคกทม 1
90 จิรวัฒน์ สนิทชน 1
91 Meechai Siangliw 1
92 วิฑิตร ใจอารีย 1
93 กนกพร ไตรวิทยากร 1
94 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
95 อาจารย์บุญธง 1
96 Sontichai Chanprame 1
97 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
98 Witith Chai-arree 1
99 Pissawan Geimsombat 1
100 พิสวรรณ เจียมสมบัติ 1
101 เอกราช เกตวัลห์ 1
102 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
103 เอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
104 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
105 นายคเชนทร์ ม้าทอง 1
106 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
107 นายกฤษฎา จาตุรัส 1
108 วิภา หงษ์ตระกูล 1
109 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 1
110 Voravit Siripholvat 1
111 ศิวเรศ อารีกิจ 1
112 ชนากานต์ วงษาพรหม 1
113 น.ส.สุภาพร พรหมพันธุ์ 1
114 Chanakarn Vongsaprom 1
115 กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ 1
116 น.ส.นงนาถ พ่อค้า 1
117 Apichart Noenplab 1
118 แสงชัย ศรีประโคน 1
119 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
120 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
121 นายทัตธน กิจการอาสา 1
122 โจนา แลนเซเรส 1
123 สมหมาย อมรศิลป์ 1
124 สุรพงษ์ สาคะรัง 1
125 เอ็ดดี้, รูเบน 1
126 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
127 สามารถ วันชะนะ 1
128 ธรรมนูญ จตุรพาหุ 1
129 นาย อาณัติ สุขีวงศ์ 1
130 สาธิต ทยาพัชร 1
131 จิรพงศ์ ใจรินทร์ 1
132 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
133 อรุณี สุรินทร์ 1
134 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
135 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
136 สุภาพร พรหมพันธุ์ 1
137 สุมน ห้อยมาลา 1
138 Pattama Sirithanya 1
139 Somwong Tragoonrung 1
140 Poonsak Mekwatanakarn 1
141 Ruben Eddy 1
142 Surapong Sakarung 1
143 นาย ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2555 1
6 2554 5
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 4
10 2550 1
11 2549 1
12 2548 3
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 2
16 2543 2
17 2542 1
18 2540 1
19 2539 1
20 2538 2
21 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2559
2 การขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอร่า (clonal seeds) ในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมด้านการวิจัยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
7 ธัญโอสถ: ตราเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง
8 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
9 โครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมดัชนีน้ำตาลต่ำ
10 โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ
ปี พ.ศ. 2553
11 การคัดกรองประชากรข้าวกลายพันธุ์ขนาดใหญ่ และพันธุศาสตร์ของปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ด
ปี พ.ศ. 2552
12 Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha
13 การยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อพันธุ์ข้าวหอมมะลิทนน้ำท่วมที่ปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม
15 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
16 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
ปี พ.ศ. 2550
18 การหาลำดับเบสจีโนมข้าว
ปี พ.ศ. 2549
19 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
ปี พ.ศ. 2548
20 Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]
21 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
22 การบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
ปี พ.ศ. 2547
23 การจัดตั้งโครงการพิเศษ ห้องปฏิบัติการ DNA Technology" และการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ของยีนข้าว"
24 Identification of simple sequence repeat markers linked to sudden death syndrome resistance in Soybean
ปี พ.ศ. 2546
25 Positional Cloning in the Post Genomic Era : The Rice Model
26 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
27 การค้นคว้าและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว
28 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
29 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
30 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2542
31 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2540
32 การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้และการนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
33 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2538
34 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
35 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ