ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชาติ วรรณวิจิตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Apichart Vanavichit 13
2 ธีรยุทธ ตู้จินดา 8
3 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 7
4 กมล ฉวีวรรณ 6
5 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 6
6 อารุณี ชัยสิงห์ 6
7 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 6
8 Theerayut Toojinda 6
9 ประจวบ หลำอุบล 6
10 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 5
11 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 4
12 ประภา ศรีพิจิตต์ 4
13 มีชัย เซี่ยงหลิว 3
14 ปัทมา ศิริธัญญา 3
15 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 3
16 อุไร เผ่าสังข์ทอง 3
17 อนุชา พลับพลา 3
18 รัชนี คงคาฉุยฉาย 3
19 ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 3
20 ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ 2
21 Peerasak Srinives 2
22 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
23 สุรัตน์ โคมินทร์ 2
24 รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ 2
25 พงศธร สังข์เผือก 2
26 อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ 2
27 ริญ เจริญศิริ 2
28 วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ 2
29 Somvong Trakoonrung 2
30 วินธัย กมลสุขยืนยง 2
31 ประไพศรี ศิริจักรวาล 2
32 อภิชาติ เนินพลับ 2
33 Somvong Tragoonrung 2
34 รจนา ชุณหบัณฑิต 2
35 เอกราช เกตวัลย์ 2
36 นงนาถ พ่อค้า 2
37 อชิรญา คำจันทร์ 2
38 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง 2
39 อำนวย โยธาศิริ 2
40 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 2
41 วิทยา แสงแก้วสุข 2
42 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
43 พรรัตน์ สินชัยพานิช 2
44 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 2
45 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 2
46 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 2
47 สุวพร เหลืองขมิ้น 2
48 พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ 2
49 นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 2
50 นายอนุชา พลับพลา 2
51 สุกัญญา วงศ์พรชัย 2
52 สุพัตรา อมรนพวงศ์ 2
53 แขวลี วิบูลย์กิจ 2
54 สายันต์ จันทร์เสถียร 2
55 เอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
56 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
57 Voravit Siripholvat 1
58 เอกราช เกตวัลห์ 1
59 Pissawan Geimsombat 1
60 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 1
61 ศิวเรศ อารีกิจ 1
62 นายคเชนทร์ ม้าทอง 1
63 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
64 พิสวรรณ เจียมสมบัติ 1
65 Chanakarn Vongsaprom 1
66 วิภา หงษ์ตระกูล 1
67 กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ 1
68 Siangchai Sriprakhon 1
69 จีรพงศ์ ใจรินทร์ 1
70 น.ส.สุภาพร พรหมพันธุ์ 1
71 ชนากานต์ วงษาพรหม 1
72 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
73 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
74 Apichart Noenplab 1
75 น.ส.นงนาถ พ่อค้า 1
76 แสงชัย ศรีประโคน 1
77 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
78 เอ็ดดี้, รูเบน 1
79 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
80 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
81 อรุณี สุรินทร์ 1
82 สุรพงษ์ สาคะรัง 1
83 สมหมาย อมรศิลป์ 1
84 Pattama Sirithunya 1
85 ธรรมนูญ จตุรพาหุ 1
86 สามารถ วันชะนะ 1
87 Poonsak Mekwatanakarn 1
88 Ruben Eddy 1
89 สุมน ห้อยมาลา 1
90 โจนา แลนเซเรส 1
91 นายทัตธน กิจการอาสา 1
92 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
93 สุภาพร พรหมพันธุ์ 1
94 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
95 Surapong Sakarung 1
96 Somwong Tragoonrung 1
97 Pattama Sirithanya 1
98 นายกฤษฎา จาตุรัส 1
99 นางสาวนงนาถ พ่อค้า 1
100 นายวินธัย กมลสุขยืนยง 1
101 นายมีชัย เซี่ยงหลิว 1
102 นายวินิตชาญ รื่นใจชน 1
103 นายธีรยุทธ ตู้จินดา 1
104 นายสุพัฒน์ ทองเจือ 1
105 นายธานี ศรีวงศ์ชัย 1
106 นายชาตรี แสนสุข 1
107 นายไวพจน์ กันจู 1
108 นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู 1
109 นายศิวเรศ อารีกิจ 1
110 นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 1
111 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 1
112 นาย ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ 1
113 นาย อาณัติ สุขีวงศ์ 1
114 สาธิต ทยาพัชร 1
115 จิรพงศ์ ใจรินทร์ 1
116 นายผดุงเกียรติ อุ่นสุวรรณ 1
117 นายมหาราช คุณาวุฒินันท์ 1
118 นายสุมน ห้อยมาลา 1
119 นายสุริยะ ผึ้งบำรุง 1
120 นายดนุพล เจกบุตร 1
121 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
122 Patcharin Tanya 1
123 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
124 อาจารย์บุญธง 1
125 Sontichai Chanprame 1
126 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
127 ผู้ช่วยวิจัย 1
128 Jirawat Sanitchon 1
129 Jonaliza Lanceras-Siangliw 1
130 Victor N. Njiti 1
131 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
132 Kanokporn Triwitayakorn 1
133 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
134 Witith Chai-arree 1
135 Khin Than Nwe 1
136 Myint Yi 1
137 Suk-Ha Lee 1
138 วิฑิตร ใจอารีย 1
139 Meechai Siangliw 1
140 กนกพร ไตรวิทยากร 1
141 ทิวา พาโคกทม 1
142 จิรวัฒน์ สนิทชน 1
143 ลัดดาวัลย์ กรรณนุช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 1
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 1
7 2552 2
8 2551 4
9 2550 1
10 2549 1
11 2548 3
12 2547 2
13 2546 2
14 2545 2
15 2543 2
16 2542 1
17 2540 1
18 2539 1
19 2538 2
20 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2559
2 การขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอร่า (clonal seeds) ในอนาคต
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมด้านการวิจัยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
6 ธัญโอสถ: ตราเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง
7 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
8 โครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมดัชนีน้ำตาลต่ำ
9 โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ
ปี พ.ศ. 2553
10 การคัดกรองประชากรข้าวกลายพันธุ์ขนาดใหญ่ และพันธุศาสตร์ของปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ด
ปี พ.ศ. 2552
11 Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha
12 การยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อพันธุ์ข้าวหอมมะลิทนน้ำท่วมที่ปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
13 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม
14 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
15 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
ปี พ.ศ. 2550
17 การหาลำดับเบสจีโนมข้าว
ปี พ.ศ. 2549
18 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
ปี พ.ศ. 2548
19 Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]
20 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
21 การบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
ปี พ.ศ. 2547
22 การจัดตั้งโครงการพิเศษ ห้องปฏิบัติการ DNA Technology" และการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ของยีนข้าว"
23 Identification of simple sequence repeat markers linked to sudden death syndrome resistance in Soybean
ปี พ.ศ. 2546
24 Positional Cloning in the Post Genomic Era : The Rice Model
25 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
26 การค้นคว้าและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว
27 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
28 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
29 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2542
30 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2540
31 การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้และการนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
32 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2538
33 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
34 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ