ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชัย พันธเสน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย สุขสิริเสรีกุล 4
2 วีรวรรณ ศิริจิรกาล 3
3 นิพนธ์ พัวพงศกร 3
4 รณยุทธ จิตรดอน 3
5 เอนก หิรัญรักษ์ 3
6 อุทัย ดุลยเกษม 3
7 สถาพร เริงธรรม 2
8 นคร ชมพูชาติ 2
9 นิพันธ์ วิเชียรน้อย 2
10 พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 2
11 สัญญา เอียดจงดี 2
12 ดลจิตต์ ยุกตะนันทน์ 2
13 วีระพงษ์ สิริกรวุฒิพงศ์ 2
14 อรอนงค์ อินทรหะ 2
15 มนัสวัลย์ พัฒนวิบูลย์ 2
16 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
17 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
18 จำนง สรพิพัฒน์ 2
19 สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ 2
20 ไพฑูรย์ สุจริตจันทร์ 2
21 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
22 ปรีชา เปี่ยมพงศ์ศานต์ 2
23 ปาริชาติ วลัยเสถียร 2
24 กิตติ ลิ่มสกุล 2
25 มณีรัตน์ จริยธรรมวัติ 2
26 ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ 2
27 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
28 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
29 สงวนสิน รัตนเลิศ 1
30 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
31 ชิต เพชรพิเชฐเชียร 1
32 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 1
33 พิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา 1
34 มัทนา พนาพิรามัน 1
35 อรสา โฆวินทะ 1
36 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
37 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
40 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
41 สุชาย ตรีรัตน์ 1
42 สุวินัย ภรณวลัย 1
43 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 1
44 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 2
3 2550 4
4 2549 1
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 2
8 2545 2
9 2544 4
10 2542 2
11 2541 1
12 2540 1
13 2537 1
14 2536 1
15 2532 1
16 2529 1
17 2528 3
18 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 โครงการวิเคราะห์เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแห่งรัฐโดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดเวทีสาธารณะโดยมีบทความทางวิชาการประกอบข้อมูลเบื้องต้น
2 โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 การศึกษาแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปี พ.ศ. 2550
5 แนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6 การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
7 โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
8 การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2549
9 การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2548
10 หาบเร่แผงลอยอาหาร : ความสำเร็จและตัวบ่งชี้
ปี พ.ศ. 2547
11 วิจัยและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
12 การศึกษาความเป็นไปได้ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากสถาบันศาสนาและท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2546
13 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
14 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2545
15 การศึกษาความเป็นไปได้ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากสถาบันศาสนาและท้องถิ่น
16 การศึกษาความเป็นไปได้ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากสถาบันศาสนาและท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2544
17 โครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน เรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์กับผลที่จะมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ
18 วิธีวิทยาการวิจัยในโครงการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในระยะ 2 ปีแรก (2540-2541)
19 พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ
20 พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ
ปี พ.ศ. 2542
21 พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ
22 การดูแลรักษาป่า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปี พ.ศ. 2541
23 การจัดทำดัชนีวัดผลงานและการคำนวณงบประมาณเพื่อการจัดสรรให้โรงพยาบาลของรัฐในรูปองค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2540
24 การศึกษาแบบจำลองพฤติกรรมของครัวเรือนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
25 การศึกษาแบบจำลองพฤติกรรมของครัวเรือนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
26 การศึกษากับการมีงานทำ
ปี พ.ศ. 2532
27 การศึกษากับการมีงานทำ
ปี พ.ศ. 2529
28 การศึกษากับการมีงานทำ
ปี พ.ศ. 2528
29 วิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกกับสังคมไทย : 09.30 น.-17.30 น. 1 ธันวาคม 2527 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 การศึกษากับการมีงานทำ
31 การศึกษากับการมีงานทำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
33 การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
34 การศึกษากับการมีงานทำ
35 การดูแลรักษาป่า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน