ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชัย พันธเสน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย สุขสิริเสรีกุล 4
2 วีรวรรณ ศิริจิรกาล 3
3 นิพนธ์ พัวพงศกร 3
4 รณยุทธ จิตรดอน 3
5 เอนก หิรัญรักษ์ 3
6 อุทัย ดุลยเกษม 3
7 สถาพร เริงธรรม 2
8 นคร ชมพูชาติ 2
9 นิพันธ์ วิเชียรน้อย 2
10 พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 2
11 สัญญา เอียดจงดี 2
12 ดลจิตต์ ยุกตะนันทน์ 2
13 วีระพงษ์ สิริกรวุฒิพงศ์ 2
14 อรอนงค์ อินทรหะ 2
15 มนัสวัลย์ พัฒนวิบูลย์ 2
16 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
17 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
18 จำนง สรพิพัฒน์ 2
19 สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ 2
20 ไพฑูรย์ สุจริตจันทร์ 2
21 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
22 ปรีชา เปี่ยมพงศ์ศานต์ 2
23 ปาริชาติ วลัยเสถียร 2
24 กิตติ ลิ่มสกุล 2
25 มณีรัตน์ จริยธรรมวัติ 2
26 ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ 2
27 มัทนา พนาพิรามัน 1
28 อรสา โฆวินทะ 1
29 พิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา 1
30 ชิต เพชรพิเชฐเชียร 1
31 ไม่มีข้อมูล 1
32 สงวนสิน รัตนเลิศ 1
33 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
34 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
35 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
36 สุวินัย ภรณวลัย 1
37 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 1
38 สุชาย ตรีรัตน์ 1
39 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
40 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
41 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 1
42 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
43 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
44 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 3
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 2
7 2545 1
8 2544 3
9 2528 2
10 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 โครงการวิเคราะห์เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแห่งรัฐโดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดเวทีสาธารณะโดยมีบทความทางวิชาการประกอบข้อมูลเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปี พ.ศ. 2550
3 แนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2548
6 หาบเร่แผงลอยอาหาร : ความสำเร็จและตัวบ่งชี้
ปี พ.ศ. 2547
7 วิจัยและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
ปี พ.ศ. 2546
8 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
9 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2545
10 การศึกษาความเป็นไปได้ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากสถาบันศาสนาและท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2544
11 โครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน เรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์กับผลที่จะมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ
12 วิธีวิทยาการวิจัยในโครงการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในระยะ 2 ปีแรก (2540-2541)
13 พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ
ปี พ.ศ. 2528
14 วิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกกับสังคมไทย : 09.30 น.-17.30 น. 1 ธันวาคม 2527 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 การศึกษากับการมีงานทำ