ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชัย คงพัฒนะโยธิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 7
2 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
3 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
4 กมล สกุลวิระ 6
5 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
6 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
7 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
8 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
9 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
10 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
11 ยง ภู่วรวรรณ 6
12 ทศพร วิมลเก็จ 6
13 สันนิภา สุรทัตต์ 6
14 จินตนา จิรถาวร 6
15 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
16 ธีรพร ชินชัย 6
17 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
18 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
19 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
20 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
21 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
22 อิศรางค์ นุชประยูร 6
23 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
24 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
25 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
26 ทายาท ดีสุดจิต 6
27 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
28 อลงกร อมรศิลป์ 6
29 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
30 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
31 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
32 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
33 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
36 ธีระพงษ์ ตันฑวิเชียร 1
37 ชิษณุ พันธุ์เจริญ 1
38 มณนิภา สื่อเสาวลักษณ์ 1
39 กาญจ์รวี สังข์เปรม 1
40 วันล่า กุลวิชิต 1
41 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
42 นวรัตน์ รุ่งธีรานนท์ 1
43 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
44 สมชาย ปรีชาวัฒน์ 1
45 อุษา ทิสยากร 1
46 ดารินทร์ ซอโสตถิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2549 2
3 2547 2
4 2545 1
5 2543 1
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาระบบไหลเวียน splanchnic เพื่อค้นหาพยาธิกำเนิดและช่วยวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกในระยะไข้ และ การใช้อัลตราซาวด์หัวใจเพื่อช่วยในการรักษาภาวะช็อกในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ปี พ.ศ. 2549
2 ระดับซีรั่ม slCAM-1 ในผู้ป่วยเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดที่มีความดันโลหิตที่ปอดสูง และปัจจัยทางคลีนิกที่มีผลต่อระดับ slCAM-1
3 การศึกษาศักยภาพของการใช้การตรวจค่า Capillary Lactate เป็นเครื่องมือในการติดตามภาวะการไหลเวียนของเลือดในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกี
ปี พ.ศ. 2547
4 การเปรียบเทียบผลของยาแอมมิโอดาโรนกับยาแอมมิโอดาโรนร่วมกับยาดีจ็อกซิน บริหารทางหลอดเลือดดำในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเอเตรียลฟิบริลเลชั่นชนิดเฉียบพลัน ที่รักษาตัวในหอบริบาลผู้ป่วยวิกฤต
5 โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี : องค์ความรู้ใหม่และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2545
6 การวิเคราะห์ต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2543
7 การศึกษาการทำงานซีสโตลิกของหัวใจห้องล่างซ้ายในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก